המכללה למיסים וחשבונאות

קורס חשבונאות

הכנה לבחינות הרישוי מטעם הרשות לניירות ערך
לקבלת פרטים נוספים אודות הרשות לניירות ערך  לחץ כאן

מבוא
קורס מקיף זה מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ להשקעות, למנהלים ומנהלי כספים, חשבים ומנהלי השקעות במוסדות ובחברות, ולמשקיעים פעילים המבקשים לרכוש ידע מעמיק בנושאי שוק ההון.

הקורס נועד להכשיר את הלומדים בו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. ההכשרה תכלול לימודים תיאורטיים בנושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם.

נושאי הלימוד כפופים לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות; ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקי השקעות, אתיקה ודיני ניירות ערך, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות.

מטרת הקורס
 • להכין את המשתתפים לבחינות הרשות לניירות ערך, לשם קבלת רישיון עיסוק בענף זה.
 • לגלות הבנה בקריאת מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על שינויים בהון העצמי ודו"ח על תזרים המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעים לעריכתם של דוחות כספיים.
 • להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך, לעסוק בתחום, ולמעוניינים בקריירה מקצועית כיועצי השקעות ומנהלי תיקים, חברי ועדת השקעות, מנהלי כספים, בנקאים ומשקיעים.

היקף הלימודים
60 שעות אקדמיות (מזה : 20 שעות מרתון הכנה לבחינה).

תנאי קבלה
 •  12 שנות לימוד.
 •  גיל 21 ומעלה.
 •  אזרחות ישראלית.
 •  העדר הרשעה בעבירה (כמוגדר בחוק).

מועדי הבחינות
הבחינות יתקיימו ב-2 מועדים בשנה בחודשים : יולי, דצמבר.

פטור מבחינות
בעל תואר ראשון או שני ב : כלכלה, חשבונאות , מנהל עסקים, בנקאות, במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה יוכל להיות זכאים לפטור מהבחינה של הרשות לניירות ערך בנושא זה.

התמחות
עפ"י התקנות מי שעבר את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן את שאר בחינות היסוד (או שקיבל פטור מהבחינות בכלכלה, בסטטיסטיקה ומימון ובחשבונאות), רשאי להתחיל את ההתמחות.
כלומר, את הבחינות המקצועיות ניתן לעבור לפני ההתמחות, תוך כדי ההתמחות ולאחריה.
יועץ השקעות - חייב בהתמחות של 6 חודשים.
מנהל תיקים - חייב בהתמחות של 9 חודשים.

תעודה
לעומדים בהצלחה בכל הבחינות (מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, דיני ניירות ערך, מקצועית א'),  ובגמר ההתמחות תעניק הרשות לניירות ערך רישיון יועץ השקעות.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי

 • עקרון העסק החי
 • עקרון השמרנות.
 • בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים.
 • עקרון העלות ההיסטוריות.
 • עקרון הקבלת הכנסות להוצאות.
 • עקרון הגילוי הנאות.
 • עקרון המהותיות.
 • עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות הכספיים.
מבנה הדוחות הכספיים
 • המאזן
  • מבנה הקבוצות במאזן
  • מזומנים ושווי מזומנים
  • מלאי – שיטת ההצגה.
  • השקעות בניירות ערך – שיטות הערכה.
  • רכוש קבוע – שיטות רישום והפחתה.
  • רכוש אחר והוצאות נדחות – שיטות רישום והפחתה.
  • התחייבויות – בסיס הצגה ודיווח.
  • הפרשות במאזן.
  • הרכב ההון העצמי.
 • דו"ח רווח והפסד
  • בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות הכספיים.
  • מבנה הדו"ח.
  • הצגת מסים על הכנסה – מסים שוטפים ומסים נדחים.
  • הצגת רווחי והפסדי הון.
  • הוצאות מימון.
  • פריטים יוצאים מהכלל.
  • דו"ח על שינויים בהון עצמי – מבנה והרכב
  • דו"ח על תזרימי מזומנים:
  • תזרימי מזומנים מפעילות רגילה.
  • תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.
  • תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
דוחות כספיים מותאמים  
דוחות כספיים מאוחדים  
שיטות השיווי המאזני  
ביאורים לדוחות הכספיים  
אירועים לאחר תאריך המאזן – אופן ביטויים בדו"ח הכספי  
רווח למניה ומשמעותו  
דוחות כספיים לתקופות ביניים – מבנה ותחולת הדו"ח.  

ניתוח הדוחות הכספיים

 • יחסים פיננסיים.
 • יחסי נזילות.
 • יחסי רווחיות.
 • יחסי איתנות פיננסית.
 • מדדים תפעוליים (יעילות).

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »