המכללה למיסים וחשבונאות

קורס מרתון דיני מיסים ב' - מועצת רו"ח

רקע
עם סיום הלימודים, ולאחר השקעה של זמן כסף ומאמץ, הציפייה הטבעית של כל תלמיד היא לעמוד במבחנים בהצלחה ולמצוא מקום עבודה ראוי שבצידו שכר הוגן.

עם זאת, תלמיד שלא עמד בהצלחה במבחנים נשאר 'תקוע' ללא יכולת לממש את הציפייה הטבעית.

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה – החליטה המכללה למיסים ולחשבונאות להקים פרויקט מעשי זה במטרה לתת מענה לבעיות הללו.

קהל יעד
תלמידים שניגשו בעבר לבחינה בדיני מיסים ב' (מועצת רו"ח) ונכשלו.  

מטרות הקורס
•  הכנה יסודית לבחינה בדיני מיסים ב' (מועצת רו"ח) תוך לימוד ותרגול כל נושאי הבחינות.
•  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

היקף הלימודים
כ- 60 שעות לימוד אקדמיות (12 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

שיטות הלימוד
הלימודים כוללים פתרון מבחנים, הרצאות פרונטאליות ותרגול רב.

מועדי בחינות
הבחינה מתקיימת על-ידי מועצת רואי החשבון בשני מועדים כל שנה – באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר).

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית הלימודים

מרתון דיני מיסים ב' (מועצת רו"ח)

פתרון מבחנים במיסים ותרגול רב בנושאים הבאים :

 1. מיסוי בין-לאומי (לרבות: אמנות למניעת כפל מס שעליהן חתומה מדינת ישראל).
 2. הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 והתקנות שהותקנו מכוחו (לרבות: חיוב במס מכירה, חיוב במס רכישה והיטלי השבחה).
 3. מיסוי קבלנים ועבודות ארוכות טווח.
 4. הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה – 1985 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 5. חוקי העידוד לרבות הוראות חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 והתקנות שהותקנו מכוחו, והוראות חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט 1969.
 6. מיסוי תוכניות תגמול והטבות לעובדים.
 7. מיסוי מוסדות ציבור ומוסדות ללא כוונת רווח.
 8. מיסוי שינוי מבנה (הוראות חלק ה- 2 לפקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחן).
 9. הליכי שומה, השגה וערעור.
 10. הליכי גביה וניכוי במקור.
 11. הוראות ניהול ספרים לצורכי מס.
 12. הוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975,והתקנות שהותקנו מכוחו.
 13. עקרונות תכנון המס.
 14. דרך פעולתו של רואה החשבון בפני רשויות המס.