המכללה למיסים וחשבונאות

ימי עיון לחשבי שכר בכירים

ההשתלמות היא תנאי לחידוש תעודת ההסמכה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

מטרת ההשתלמות
ע"פ תקנון לשכת רואי חשבון כל "חשב שכר בכיר מוסמך", נדרש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון, בהיקף של 15 שעות אקדמיות בשנה, על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

ההשתתפות בימי רענון אלה מאפשרת לחשב השכר, אשר עבר בהצלחה את בחינות הלשכה, להתרענן בכל השינויים ובכל העדכונים שחלו במהלך השנה, וכך לעמוד בדרישות הלשכה לצורך המשך רישום במאגר הלשכה כ"חשב שכר בכיר מוסמך" .

במסגרת זו, תעודכן רשימת חשבי שכר מוסמכים  במועדים הבאים, על מנת להבטיח שייכללו בה, רק מי שהשתתפו בימי העיון כנדרש.
תלמידים שלא ישתתפו בימי עיון כנדרש, יימחקו מהרשימה במסגרת תאריך עדכון הרשימה.

שמות המשתלמים בימי העיון יועברו ללשכה, מדי שנה, על ידי המכללות ובתי התוכנה, בכדי שרשימות חשבי השכר הבכירים המוסמכים יעודכנו.

היקף הלימודים
כ- 15 שעות אקדמיות.

קהל היעד
בעלי תעודת "חשב שכר בכיר מוסמך" מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת השתתפות בהשתלמות מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית יום העיון

תאור הקורס

 תכנית הלימודים

דיני עבודה
 • חוק שכר מינימום והודעה לעובד (תנאי עבודה).
 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט- 2009
 • תיקון חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991
 • תיקון חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969
 • תיקון חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976
 • תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1988
 • תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
 • תיקון חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
 • תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996:
 • חוק הגנת השכר – התיקונים ומשמעותם המעשית.
 • חובת שימוע במגזר הפרטי.
 • חוק עבודת נשים – היערכות עקב הגברת האכיפה.
 • עדכוני חקיקה ופסיקה.

ביטוח לאומי

 • שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשנים 2009 ו - 2010
 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט- 2009
 • העלאת התקרה לבעלי הכנסות גבוהות
 • המידע שמועבר למוסד לביטוח לאומי בעקבות תיקון בחוק ההתייעלות הכלכלית
 • המידע שמועבר לרשות המיסים
 • החיוב בדמי ביטוח של הכנסות פסיביות למבוטח שהוא עובד שכיר 
 • פריסת שכר לאור העלאת התקרה
 • דיווח על הפרשים
 • דיווח על תשלום נוסף
 • הפרש של תשלום נוסף
 • פריסת תשלום נוסף
 • הפרשי גמלה
 • צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
 • עובד שכיר על פי צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
 • חובת דיווח חודשית
 • דוח מתוקן
 • קודי דיווח בטופס 102
 • דמי הבראה חלקיים
 • תשלום לאחר ניתוק יחסי עובד ומעביד
 • הכנסה של עובד, שניתנת ממעסיק עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד
 • מתן הודעה מוקדמת – הוראות חדשות
 • העברת מידע ממוחשב
 • דיווח מרוכז
 • נושא משרה
 • חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכר
 • חשיבות הרישום המדויק
 • הגברת ההרתעה באמצעות ענישה פלילית
 • מניעת הונאות ביטוח לאומי וחוקים נלווים
 • ביקורת ניכויים שעורך המוסד לביטוח לאומי
 • ריכוז הכללים לתיאום דמי ביטוח מראש ולהחזר דמי הביטוח בדיעבד
 • מימוש ניירות ערך ואופציות לעובדים
 • מעסיקי עובדים במשק בית
 • מענק שנים עודפות בפנסיה
 • הקבלן – כמעסיקים של עובדי – המשנה (בעבודות בניה)
 • תיקון סעיף 351(א) וביטול סעיף 351(ה) לחוק הביטוח הלאומי בשנת 2008 - משמעות התיקון, החל ממשכורת חודש ינואר 2008
 • סוגיות מיוחדות הקשורות לבני משפחה ולבעלי שליטה
 • תיקון שכר בעלי שליטה באופן רטרואקטיבי
 • פסק דין סגנון הכרך בע"מ נגד המוסד לביטוח לאומי
 • החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד
 • מצבים שבהם בת זוג שכירה בעסק של בעלה (בעסק שאינו מאוגד כחברה)
 • מבחנים בהעסקת בעל שליטה בחברה שבשליטתו
 • המועד בו נבחן בעל השליטה לעניין זכאותו לגמלאות
 • תיקון חוק הביטוח הלאומי בהקשר לביטוח נכות כללית
 • התיישנות חובות למוסד לביטוח לאומי
 • תביעה לגמלאות באיחור
 • מיצוי זכויות לקצבת זקנה
 • עדכוני חקיקה ופסיקה

מס הכנסה

 • עדכונים במיסוי יחיד בשנת 2009
 • מיסוי משיכות מקופות גמל לאור תיקון 3 לחוק קופת גמל.
 • חיובי שווי בגין הפקדות לקצבה,קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה.
 • עדכוני חקיקה ופסיקה.
 • החקיקה הצפויה לשנת 2010

ההשתלמות מאושרת על ידי לשכת רואי חשבון כחלק מתוכנית ההשתלמות שעל חשב שכר בכיר
לעבור מידי שנה

הנושא

למעבר מהיר

טופס הזמנה ליום עיון של "חשב שכר בכיר"

לחץ כאן