בחרו עמוד

ב- 1.1.2008 נכנסו לתוקפן תקנות החדשות בדבר ניכוי הוצאות החזקת רכב ושווי שימוש ברכב צמוד

ביום 31.12.2007 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס”ז – 2007(להלן – “תקנות הרכב החדשות”), המפרטות את אופן חישוב הוצאות החזקת רכב שיותרו בניכוי כהוצאה לצורכי מס וכן פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס”ז – 2007(להלן – “תקנות שווי השימוש ברכב החדשות”), המפרטות את אופן חיוב עובד, שמקבל רכב צמוד מאת המעביד, בשווי רכב.  

1. הוצאות רכב המותרות בניכוי לצורכי מס

1.1 בתקנות הרכב החדשות, שתוקפן מיום 1.1.2008 ואילך, נוספה הגדרת “רכב תפעולי“, ותוקנה הגדרתו של המונח “רכב“.

1.2 נקבעה הגדרת “רכב תפעולי” שכל הוצאות החזקתו מוכרות ואין צורך לחשב שווי רכב לעובד שהרכב צמוד אליו, והינו אחד מאלה:

1.2.1 רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ”א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד.

1.2.2 רכב המשמש אך רק לצורכי המעביד, או העסק או בעל משלח היד, לפי הענין, ובלבד שהרכב נשאר תמיד במקום העיסוק מחוץ לשעות העבודה, וככל שמדובר בעיסוק שאינו מהבית.

1.3 הגדרת “רכב” תוקנה, כך שהיא כוללת אופנוע שסיווגו L3 , דהיינו: שהספקו גבוה מ- 33 כ”ס.

1.4 באשר לרכב שלא נזקף בעבורו שווי, יותרו בניכוי ההוצאות לפי הגבוה מבין החלופות הבאות:

1.4.1 סך הוצאות הרכב, בניכוי, סכום הנקוב כשווי השימוש הפרטי ברכב לפי תקנות שווי רכב, כמפורט בסעיף 2.1 להלן.

1.4.2 הוצאות החזקת הרכב בשיעור של 45% מהוצאות החזקת הרכב. לגבי רכב דו-גלגלי הוצאות בשיעור של 25% מהוצאות החזקתו.

2. שווי השימוש ברכב צמוד שיש לזקוף לעובד 

בתקנות שווי השימוש ברכב החדשות, שתוקפן מיום 1.1.2008 ואילך, נקבע :

2.1 העלאת שווי השימוש ברכב החלה מינואר 2008 ותסתיים בשנת המס המתחילה בינואר 2011 כדלקמן:

קבוצת רכב 2007 2008 2009 2010 2011 והלאה
1 1,180 1,380 1,580 1,920 2,260
2 1,330 1,530 1,730 2,090 2,450
3 1,740 2,100 2,450 2,800 3,150
4 2,160 2,570 2,980 3,380 3,780
5 3,030 3,580 4,130 4,680 5,230
6 3,850 4,590 5,320 6,050 6,780
7 4,850 5,820 6,790 7,760 8,720
רכב  דו-גלגלי 0 250 500 750 750

2.2 שווי שימוש לא יחול על רכב דו גלגלי המשתייך לקבוצות L2 L1 (רכב דו גלגלי שהספקו עד 33 כ”ס) במתואם עם תקנות התעבורה.

2.3 היות והגדרת “רכב” בהתאם לתקנות החדשות, אינה כוללת “רכב תפעולי”, אין לזקוף שווי רכב צמוד לעובד שרכב כאמור בסעיף 1.2 לעיל צמוד אליו.

2.4 באשר לרכב אשר צמוד לעובד יותרו כל ההוצאות בניכוי.

3. טבלת השוואה – התקנות החדשות מול התקנות הישנות 

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088