בחרו עמוד

דחייה של שנה – ביטול חשבון נאמנות – לשנת 2024

כיום “חשבון נאמנות” מאפשר לסוכנויות ביטוח ולמנהלי הסדרים לפצל את הכספים שהופקדו בקופות הגמל בין היצרנים השונים (לאחר שהופקדו על ידי המעסיק במרוכז באותו חשבון).
במסגרת הרפורמה בקובץ הדיווח האחיד של ממשק המעסיקים תוכננו להיכנס מגבלות על המעסיקים.
מטרת המגבלות הייתה לחייב את המעסיקים להעביר ישירות את הכספים בין היצרנים השונים (באמצעות קובץ הדיווח האחיד), ולאסור על סוכנויות הביטוח ומנהלי ההסדרים להמשיך לפצל את הכספים כלהלן :
– החל מיום 1.2.2023: מעסיק עם 10 עובדים ומעלה – לא היה אמור יותר להמשיך ולהפקיד כספים לחשבון נאמנות.
– החל מיום 1.2.2024: מעסיק עם עד 9 עובדים – לא היה אמור יותר להמשיך ולהפקיד כספים לחשבון נאמנות.
בטיוטת חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 11.1.2023, הוחלט לדחות בשנה נוספת את ביטול חשבון הנאמנות ליום 1.2.2024.
מצ”ב לנוחיותכם טיוטת חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.