בחרו עמוד

החל מ-1.1.2008 זכאות לפנסיה מקיפה לכל העובדים בישראל

כללי

 • שר התמ”ת, מר אלי ישי, חתם על צו הרחבה להסכם הפנסיה שהושג בקיץ בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. עם כניסתו של הצו לתוקף ביום 01.01.2008, יחול ההסכם על כמיליון עובדים נוספים במשק.
 • בסך הכל ייכללו בצו ההרחבה כמיליון עובדים במפעלים קטנים, בתי עסק וענפי שירותים (כמו משרדי עריכת דין), שלא נהנו עד כה מזכויות פנסיה. הם יצטרפו לכמיליון שכירים במגזר הציבורי, מפעלי תעשייה גדולים, ענף המלונאות, רשתות השיווק הגדולות וחברות הבנייה, שמעסיקיהם כבר מפרישים בעבורם לקרנות פנסיה.
 • מדובר בהסכם רב חשיבות שיחיל על כמיליון עובדים הסדר פנסיוני. ההסכם יחול רק על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית. דהיינו, עובד שחל עליו הסדר פנסיוני מיטיב לא יינזק, וההסדר הקיים ימשיך לחול עליו במתכונת הקיימת.
 • לעובד ו/או לארגון עובדים קיימת זכות להגיש תביעות למימוש זכויותיהם לפי צו ההרחבה בבית הדין לעבודה. בשבועות הקרובים יוקמו ועדות פיקוח משותפות לממשלה, למעסיקים ולהסתדרות, אליהן יוכלו לפנות עובדים ו/או ארגוני עובדים שסבורים שאין מקיימים במקום עבודתם את הוראות צו ההרחבה. הועדות יוכלו להפעיל את השפעתם או ליזום פניות לבתי הדין לעבודה. יחד עם זאת, אין זו אכיפה פלילית.

תנאי הזכאות לפנסיה

 • על כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו- 20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה על-פי חוק.
 • כל עובד שלא חל עליו הסכם מיטיב.
 • החל מ- 01.01.2009, כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
 • כתקופת היערכות, כל עובד שב- 01.01.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
 • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחל לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם.

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני

 • השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963, ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
 • תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

   
שיעורי ההפרשות 
שיעורי ההפרשות ישולמו מדי חודש בחודשו, בהתאם לטבלה הבאה (*):

הפרשות המעביד לגמל

הפרשות העובד לגמל

הפרשות המעביד לפיצויים

סה”כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

* נקבעו שיעורי הפרשה מיוחדים לעובד המועסק אצל מעסיק החבר בהתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל. 
(ההפרשה המקובלת לפנסיה מקיפה היא 5.5% עובד לתגמולים, 6% מעביד לתגמולים, 6% מעביד לפיצויים= 17.5%).

השלמת פיצויי פיטורים

 • מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה לעיל או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל- 8.33% לקופת גמל לקצבה.
 • על המעסיק להודיע כי בחר לעשות כן בכתב לקופה עם העתק לעובד.
 • במקרה זה, כספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ”ג – 1963.  
 • הפרשות אלה לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט מקרה בו העובד ימשוך כספים מקופת הגמל על פי תקנונה או במקרה אירוע מזכה.
 • אירוע מזכה – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ומעלה או, אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או, מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963.

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני

 • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח, וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
 • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לביטוחו.
 • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנ”ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה חדשה מקיפה.
 • העובד יהיה זכאי לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.
לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088