בחרו עמוד

הקלה בנוגע ליישום תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), מיום 18/2/2019

 

ביום 18/2/2019 פרסם משרד העבודה הרווחה הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי, כאמור בתקנות הכנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע”ז-2017.

הנחיית האכיפה הנ”ל קובעת כי לעניין האכיפה הפלילית והמנהלית של החובה למסירת תלוש השכר, יראו במעסיק כעומד בהוראות התקנות למסירת תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח על ידי שליחת הודעת המערכת לעובד לפיה תלוש השכר זמין באתר האינטרנט ומוכן לצפייה, בכפוף לקיום הוראות התקנות והתנאים הבאים:

המעסיק קיבל את הסכמתו של העובד שניתנה בדרך דיגיטלית באתר האינטרנט המאובטח, לקבלת התלוש דרך אתר האינטרנט המאובטח ויידע את העובד בדבר האפשרות והדרך לצפות בתלוש השכר ולהדפיסו.

לכל עובד עומדת בכל עת הזכות להודיע על חזרה מהסכמה לצפייה בתלוש השכר באתר המאובטח, וזאת באמצעות הגשת בקשה בכתב, ועל המעסיק חובה לידע עובדו בכך. אין לחייב כי בקשה לחזרה מהסכמה, תוגש אף היא בדרך דיגיטלית בלבד.

ככל שיש תקלה טכנית מתמשכת של 24 שעות ומעלה שאינה מאפשרת את פתיחת התלוש באתר, המערכת תתריע על כך ונשלח לעובד קישור לפתיחה מחודשת בתוך 5 ימים מהיום הקובע לפי החוק למסירת תלוש השכר והמעסיק וידא כי אין מניעה טכנית לצפות בתלוש.

במקרה שנשלחה לעובד הודעה מהמערכת כי התלוש מוכן לצפייה והעובד אינו יכול להיכנס לאתר ולהזדהות בנסיבות בהן שכח את הסיסמא שהונפקה לו או מכל סיבה אחרת, על המעסיק לספק פתרון טכני לצפות בתלוש השכר ולהדפיסו בתוך 5 ימים מהיום הקובע.

ככל שבסיום יחסי עבודה יתקשה המעסיק לאפשר גישה לאתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים, ימסור המעסיק לעובדו תלושי שכר בעד 12 החודשים שקדמו לסיום העסקתו וכן את תלוש השכר האחרון.

החובה של המעסיק לאפשר לעובד לקבל גם את תלוש השכר המודפס למשך 7 שנים מהמועד הקובע למסירת תלוש בחוק חלה ממועד קביעת דרך חלופית למסירת התלוש בהתאם לתקנות.