בחרו עמוד
קיימת טעות רווחת שחישוב תקן שעות עבודה לחודש הוא קבוע, ועומד על 182 שעות בחודש.
ככל שהדבר נוגע לחישוב שעות רגילות ולחישוב שעות נוספות, מדובר בטעות נפוצה.
מקור הבלבול נובע מכך שהתקן של 182 שעות בחודש מקורו בחישוב שכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום.
עם זאת, לגבי תקן חודשי לחישוב שעות נוספות, הסיפור שונה לגמרי ותלוי במספר ימי העבודה בפועל באותו חודש ספציפי וכן תלוי בשעות העבודה בפועל בכל יום בנפרד.
אין צורך להסתבך בעניין זה. 
נניח שבחודש עבודה מסוים ישנם רק 23 ימי עבודה אפשריים, ובמקום העבודה עובדים 5 ימים בשבוע, והתקן היומי במקום העבודה הוא בן 9 שעות ליום, אזי המעסיק יחשב את תקן שעות העבודה החודשי, באותו חודש ספציפי לפי המכפלה של 23 ימי עבודה ב-9 שעות עבודה ליום, ותקן שעות העבודה לחישוב השעות הנוספות באותו חודש ספציפי יעמוד על 207 שעות רגילות לחודש.
לשם הפישוט, בחלק מתוכנת הנוכחות וכן בחלק מתוכנת השכר קיימות אפשרויות להגדיר “תקן” עבודה (יומי וחודשי), אשר משתנה ואשר מחושב באופן אוטומטי כל חודש מחדש בנפרד.
לשם כך, על חשבת השכר להגדיר בתוכנה את ימי העבודה האפשריים באותו חודש, את
התקן ליום עבודה באותו חודש ספציפי, וכאשר ישנם חודשים בהם ישנן העדרויות בתשלום כגון: חגים, והעדרויות שלא בתשלום, לציין זאת מפורשות על מנת לכלול או לא לכולל זאת בחישוב התקן.
ישנם מקומות עבודה בהם מעדיפים לפשט את הדברים, ולא לעדכן כל חודש בנפרד את התקן ליום בהתאם ליום העבודה הספציפי באותו חודש, ומגדירים תקן ליום ממוצע.
למען הסר ספק מודגש בזה כי בחישוב “שעות התקן” יובאו בחשבון:
שעות עבודה רגילות, שעות עבודה רגילות במנוחה השבועית, היעדרויות בתשלום (כגון: מחלה באישור רופא, חופשה באישור המעסיק, ימי חג, ימי אבל, ימי מילואים).