בחרו עמוד
“החוק להגברת האכיפה” מסמיך את משרד העבודה לקיים, כדרך קבע ובשגרה, הליכי חקירה כאשר קיימת הפרה של הוראות חוקי העבודה בישראל.

מכוח סמכות זו של משרד העבודה ננקטים כל שנה הליכים שבסיומם מוטלת “התראה מנהלית” או “עיצום כספי” בשל עבירות על חוקי העבודה המפורטות בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה.

עיצומים כספיים והתראות מינהליות אלו מוטלות על המעסיק עצמו או מנכ”ל של מעסיק שהוא תאגיד או מזמין שירות.


טופס 161 החדש שנכנס לתוקפו ביום 1/1/2024 שונה פעם נוספת!.

כאשר עורכים השוואה:

בין “טופס 161 החדש” –  גירסה 6.2023,
לבין “טופס 161 החדש” – גירסה 1.2024,
מגלים שדות חדשים שנוספו ב-“טופס 161
החדש” בגירסה 1.2024, שעודכנה פעם
נוספת החל מיום 1/1/2024.

הוספת השדות החדשים ב-“טופס 161 החדש” החל מיום 1/1/2024 נועדה לסייע למשרד העבודה לקבל מידע המצוי ב-“טופס 161 החדש” שעלול למצער להוביל לפתיחה בחקירה של משרד העבודה.

סכום העיצום הכספי שמטיל משרד העבודה תלוי בחומרת העבירה, והוא נע בין 10,000 ש”ח לבין 40,000 ש”ח בממוצע לכל עבירה כמפורט בחוק להגברת האכיפה!.

להרחבת הידע המקצועי של “חשב שכר בכיר” מומלץ להירשם יום עיון מקצועי בנושא “טופס 161 החדש” אשר תקיים “המכללה למיסים ולחשבונאות”, באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון”.


לפרטים אודות השתלמות קרובה ב-“טופס 161 החדש” באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון” ליחצו על הקישור הבא:


להרחבה בנושא “עיצומים כספיים והתראות מינהליות” שבאתר “משרד העבודה” ליחצו על הקישור הבא: