בחרו עמוד

טפסים לרשויות

מס’ הטופס

שם הטופס

הורדת הטופס כקובץ DOC

מס הכנסה

161 חדש

טופס 161 החדש – גירסה 1.2024

download

101/130

כרטיס עובד

download

4436

פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים

download

116 א

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

download

161

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

download

161 א

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

download

3302

בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דו”ח שנתי על הכנסות

download

2550

דרישת פרטים בדבר סגירת עסק / משלח יד

download

2279/ב

בקשה לרישום ייצוג מתן ייפוי כוח

download

2216/א

בקשה לביטול הקטנה מקדמות

download

5245

בקשה להכרה כמוסד ציבורי

download

מס ערך מוסף

18

הודעה על סגירת עסק / הצהרה
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

download

22

בקשה לרישום עוסק זר יש לצרף טופס מע”מ 21
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

download

24

בקשה לרישום מלכ”ר במע”מ
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

download

29

בקשה לבטל קנס/ ריבית /קביעה
יש לצרף העתק מטופס מע”מ 8351 – דו”ח תקופתי מע”מ

download

36

בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס
יש לצרף חוזה שכירות

download

821

רישום לצורכי מס ערך מוסף
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

download

822

עדכון פרטי עוסק

download

823

הודעה על אי פעילות זמנית

download

874

ריכוז חשבוניות מס

download

875

ריכוז רשמוני יבוא

download

רשם החברות

דוגמה לתקנון

download

הפקת נסח חברה

download

1

בקשה לרישום חברה

download

4

דוח הקצאת מניות

download

5

דוח שנתי של חברה פרטית

download

7

הודעה בדבר הגדלת הון

download

8

הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום

download

9

הודעה על שינוי מען

download

10

פרטי משכנתאות ושעבודים

download

מקרקעין

2990

חישוב מס שבח מקרקעין

download

טפסים בדיני עבודה

 

שם הטופס

הורדת הטופס כקובץ DOC

היעדרות בשל מחלת ילד
היעדרות בשל מחלת בן זוג
היעדרות בשל מחלת הורה
היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג
התפטרות לצורך טיפול בילד
חופשת לידה לאב

טפסים לבחינת “חשב שכר בכיר”

חלק א’ – טופסי מס הכנסה

מספר הטופס

שם הטופס

הורדת הטופס כקובץ PDF

101

כרטיס עובד

download

102

דו”ח על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה

download

106

אישור שנתי על ניכויים ממשכורת

download

161

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

download

161 א

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

download

161 ב

הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

download

161 ג

הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה

download

116

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב המס

download

116 א

בקשה לזיכוי ממס לנטול יכולת

download

116 ג

בקשה לפריסת על פי סעיף 8(ג) לפקודה

download

119

בקשה לזיכוי ממס בשל תואר אקדמי/לימודי מקצוע

download

127

תעודה רפואית

download

1312 א

אישור תושבות

download

105

הודעה והצהרה על עבודת משמרות

download

126

טופס 126

download

חלק ב’ – טופסי ביטוח לאומי

מספר הטופס

שם הטופס

הורדת הטופס כקובץ PDF

102

דין וחשבון על העסקת עובדים תושבי ישראל

download

612

דין וחשבון על העסקת עובדים תושבי חוץ

download

613

תשלום דמי ביטוח עבור מבוטחים בחופשה ללא תשלום

download

617

תשלום דמי ביטוח עבור פנסיונרים בפרישה מוקדמת

download