בחרו עמוד

ייעוץ משפטי – דיני ערבות

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה .

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי. 
בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.
מחלקת דיני ערבות מתמחה בכל סוגי הנושאים והתביעות של  דיני ערבות.

ככלל, ערבות היא התחייבותו של אדם לקיום חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. 

הערב רשאי, כל עוד לא נוצר החיוב הנערב לבטל ערבותו על ידי מתן הודעה בכתב לנושה, אולם עליו לפצות את הנושה בעד הנזק שנגרם לו עקב הביטול . 

ניתנה ערבות כאמור בהסכמת החייב וביטל הערב ערבותו בלי שנתן לחייב הודעה על כך זמן סביר מראש, על הערב לפצות את החייב בעד הנזק שנגרם לו עקב אי – מתן ההודעה . 

כל טענה שיש לחייב כלפי נושה בקשר לחיוב עומדת גם לערב, זולת אם נתנה הערבות שלא בהסכמת החייב זכאי הערב להיפרע ממנו מה שנתן למילוי ערבותו בתוספת הוצאות סבירות .

הערב לא יהיה זכאי לחזור אל החייב במידה והוא היה עשוי להיות מופטר על ידי טענה שעמדה לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו והטענה הייתה ידועה לערב והערב לא התגונן בה 
 

החוק מעניק הגנות מיוחדת לערבות שנתן “ערב יחיד” או “ערב מוגן” לנושה שהוא תאגיד בנקאי (בנק). חשוב לציין כי הגנות אלו גוברות על כל הוראה אחרת בהסכם הערבות עליו חתם הערב ולהוראות הנוגדות את האמור בחוק אין כל תוקף. כך למשל :

 • אם לא נקוב בחוזה הערבות סכום קצוב – פטור הערב היחיד מערבותו .
 • ערבים מוגנים חייבים כלפי הנושה בחלקים שווים – כך למשל, באם חתמו שני ערבים מוגנים על ערבות בסך של 150,000ש”ח, הרי שגם אםמחויבים הם בתשלום ערבותם, חייב כל ערב  מוגן בתשלום סך של 75,000 ש”ח בלבד !!!
 • לבנק חובת גילוי פרטים אותם עליו לגלות לערב יחיד בטרם חתימת חוזה הערבות. כך למשל באם לא גילה הבנק לערב כי הוא ערב יחיד או מוגן ו/או לא גילה לערב את מספר הערבים  וחלקו היחסי של הערב בחיובו וכו´ – פטור ערב יחיד מערבותו 
   

שני נושאים מהותיים נוספים אליהם ישנה התייחסות בחוק הנם חובת הודעה הבנק על אי קיום החיוב וחובת הבנק למיצוי הליכים כנגד החייב בטרם נקיטת הליכים כנגד הערב .

הודעה על אי קיום חיוב 

 • לא קיים החייב את חיובו, יודיע על כך הנושה לערב יחיד תוך 90 ימים מיום שהיה על החייב 
  לקיים את החיוב; לא הודיע כאמור, יופטר הערב כדי הנזק שנגרם לו בשל כך .
 • ביקש נושה להעמיד לפירעון מוקדם הלוואה לפירעון בתשלומים, בשל איחור בפירעון, יודיע 
  על כך לערב יחיד לפחות 15 ימים מראש; לא הודיע הנושה כאמור, לא יהיה הערב היחיד חייב  בפירעון המוקדם .
 • הודיע הערב היחיד על רצונו לפרוע את ההלוואה בתשלומים, רשאי הוא לפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה ולתנאי פריסת התשלומים כפי שנקבעו בחוזה שבין הנושה לחייב, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו כערב מוגן .
 • לא הודיע הערב היחיד על רצונו לפרוע את ההלוואה כאמור בפסקה לעיל תוך 15 ימים מיום
  שקיבל את ההודעה של הנושה כאמור בפסקה שלעיל , יהיה הנושה רשאי להעמיד את 
  הלוואה לפירעון מוקדם .

מיצוי הליכים כנגד החייב 

לא תוגש תובענה נגד ערב מוגן אלא לאחר שנתקיימו שניים אלה 

 • ניתן פסק דין נגד החייב ;
 • רשם ההוצל”פ אישר שעל מנת להיפרע מהחייב, ננקטו כל הליכי ההוצל”פ, לרבות הליכים למימוש משכנתה על דירת מגורים או למימוש משכון על זכויותיו בדירת מגורים, והכל – כשהם סבירים בנסיבות העניין .

על אף האמור לעיל, ניתן להגיש תובענה נגד “ערב מוגן” למילוי ערבותו אם התקיים אחד משני הסייגים הבאים :

 • החייב נפטר, הוכרז פסול דין, ניתן נגדו צו כינוס נכסים או יצא מן הארץ לצמיתות; היה החיוב מובטח במשכנתה או במשכון, לא יחול סייג זה אלא אם כן קבע בית המשפט או רשם ההוצל”פ , לפי העניין, שנעשו מאמצים סבירים לאיתור החייב או למימוש במשכנתה או המשכון ;
 • היה החייב תאגיד – ניתן נגדו צו כינוס נכסים או צו פירוק .

הוגשה תובענה נגד החייב, ימסור הנושה הודעה לכל ערב מוגן והוא יהיה רשאי להצטרף להליך . לעניין זה, “הגשת תובענה” – לרבות דרישה לתשלום חובכולו או מקצתו, קיזוז, או מימוש כל סעד שיש לנושה כלפי הערב המוגן 
 

חזרה אל החייב 
מילא “ערב מוגן” את ערבותו, כולה או מקצתה יהא דינו כדין הנושה לעניין הליכי גביית החוב מאת החייב שבהם פתח הנושה, והוא יהיה רשאי להמשיך בהליכים אלה .

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס עוסק בייצוג לקוחות ו/או חייבים מול בנקים.
יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס כולל סל מקיף של שירותים משפטיים במגוון תחומים. 

תחומי ההתמחות העיקריים שלנו הם  דיני מיסיםדיני עבודהמשפט פליליהוצאה לפועל ופשיטת רגלהלבנת הוןמשפט מסחרי , משפט מנהלי ועתירות , קניין רוחני , דיני תעבורה , גישור , ליטיגציה מסחרית ופלילית , דיני בנקאות , דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני , דיני לשון הרע , דיני ערבותרשויות מקומיות.

דיני ערבות
ערבות צד ג’, או בקיצור ערבות, היא ביטוי משפטי המתאר התחייבות של אדם לפרוע את חוב רעהו, אם לא יפרע במועדו. כלומר, אם החייב לא יעמוד בתשלום חוב, יהיה הנושה רשאי לדרוש מאת אותו ערב שיפרע את החוב. בעצם, הנושה, נותן האשראי, יוצא מנקודת הנחה כי החייב יעשה ככל שביכולתו על מנת למנוע מחברו, שערב לחובו, לשלם במקומו, ולכן דורש הנושה ערבות צד ג’ כבטוחה לאשראי.

נותני האשראי מעדיפים ערבות טובה יותר מאשר ערבות צד ג’, כגון, ערבות בנקאית, משכון דירה או כלי רכב, אך לעתים מסתפקים הנושים במתן ערבות צד ג’ אשר אין בצידה כל עלות הפקה מיידית. בישראל, ערבות צד ג’ הפכה פופולארית וכיום אין כמעט חוב שאין לגביו ערב צד ג’. כך, אף בנק בישראל לא מעמיד אשראי משמעותי לחברה או לאדם ללא ערבות צד ג’.

הערבות חייבת להינתן במסמך בכתב, והחוק אינו מכיר בערבות בעל פה. קיימים מספר סוגי ערבות: מוגבלת בסכום או שאינה מוגבלת בסכום, להלוואה מוגדרת נקובה או ערבות לאשראי שוטף של החייב.
מבין מנגנוני הבטוחה השונים הנוהגים בעולם העסקי מהווה הערבות אחד המודלים המועדפים להחזר חובות. במסגרת מנגנון זה מתחייב הערב לפרוע את חובו הכספי של החייב במידה ולא יהיה באפשרותו הפיננסית של הלווה לעמוד בכך 

בנסיבות אלה יכנס הערב לנעליו של החייב והנושים יוכלו להיפרע ממנו את חובם במספר אופנים: בפניה ישירה לערב, הגשת תביעה לערכאות או מימוש הבטוחה שהפקיד בידיהם הערב בבנק או באמצעות לשכת הוצאה לפועל באזור מגוריו .

חתימה על ערבות מתאפשרת במספר חלופות נפוצות כלהלן 

ערבות צד ג – המתכונת השכיחה והמקובלת של מתן ערבות. מדובר בהתחייבות אישית של הערב לפרוע את חובות החייב שעה שהחייב אינו יכול לעמוד בכך. לצורך מימוש ערבות מסוג זה רשאי הנושה לפעול באחת משתי דרכים: לפנות אל הערב באופן ישיר או להגיש תביעה לערכאה המשפטית הרלוונטית

שטר בטחון – נכתב על ידי החייב לפקודת הנושה כהמחאה פתוחה עליה מצוין בדרך כלל “למוטב בלבד “. השיק נמסר לנושה בכדי להבטיח בידו ערוץ לפירעון החוב שעה שהחייב לא יוכל לעשות כן במילוי הסכום הכספי הנדרש. מימוש השיק יעשה בדרך של הפקדתו בבנק או הגשתו לביצוע במערכת ההוצאה לפועל 

שטר חוב – בסוג זה של ערבות נכנס הערב לנעלי החייב שעה שאין ביכולתו של זה לפרוע את חובותיו. בנסיבות אלה רשאי הנושה לפנות לבנק לצורך מימוש שטר החוב עליו חתום הערב או להגישו לביצוע במערכת ההוצאה לפועל.  

ערבות בנקאית – הערבות העדיפה על הנושים מאחר ואינה תלויה בערבים פרטיים. בסוג זה של ערבות חתום הבנק כערב. אופיו העצמאי של המוסד הבנקאי מאפשר מימושה של הערבות לאלתר, כאשר הבנק יחייב בהמשך את חשבון הבנק של החייב בסכום החוב.  
היקף ההתחייבות שנוטל על עצמו ערב במעמד החתימה :

ערבות אשר סכומה אינו מוגבל
 – ערבות רחבת מימדים המתייחסת לכלל החובות שצבר הלווה בכל החשבונות שהוא מנהל בבנקים השונים. סוג זה שלערבות הינו מסוכן ביותר עבור הערב, אשר עשוי למצוא עצמו חב בסכומים בלתי ריאליים שעה שהלווה הרחיב את מידת ההתחייבות הכספית כלפי נושיו ולא הביא את הדבר לידיעתו של הערב .  

ערבות אשר סכומה מוגבל – בערבות מסוג זה מופיע סכום הערבות באופן מפורש בכתב הערבות ולצידו מפורטים גובה הריבית הפרשי הצמדה וכד’. ערבות זו מגלמת סיכון פחות לערב והיא ניתנת לרוב במקרי חוב שהינו קצוב מבחינת היקפו ומשכו . 
מטרתה של מחלקת דיני ערבות לבחון את דיני הערבות על רקע רחב ככל האפשר: יסודות דיני החוזים, תפיסות שונות של המונח “ערבות” ושל המוסדות המכונים בשם זה על רקע המשפט המשווה, יחסה של  הערבות לבטוחות אחרות; חוזה  ביטוח; יחסה של הערבות למוסדות משפטיים אחרים (מתנה; עשיית עושר; צד שלישי): חוזה לטובת בחינת המוסד על רקע האינטרסים הכלכליים  של הצדדים  והאיזון ביניהם;ניתוח עמדתם של בתי המשפט על רקע שינוי החקיקה והתפיסות הצרכניות; דיון ב”ערבויות” מיוחדות; עיון בסעיפי חוק  הערבות לתולדותיהם ועל בעיותיהם.

 

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של  דיני ערבות, בין היתר :

 • ייצוג לקוחות מול בנקים.
 • ייצוג חייבים מול בנקים.
 • ייצוג זוכים מול ההוצל”פ.
 • ייצוג חייבים מול ההוצל”פ.
 • ערבות ביצוע.
 • ערבות מכרז.
 • ערבות מקדמה.
 • ערבות לאשראי ספקים.
 • ערבות להבטחת אשראי.
 • ערבות טיב.
 • ערבות כספית.
 • ערבויות למוסדות.
 • שטרות/שיקים לביטחון.
 • ערבות עצמית.
 • ערבויות לפי חוק המכר (דירות).
 • ערבויות יצוא.
 • אופייה ההסכמי של הערבות.
 • פרשנותה של ערבות.
 • דרישות צורניות בערבות.
 • משכון להבטחת חוב של אחר.
 • התיישנות.
 • שינויים בחיוב הנערב.
 • ירידת ערכה של בטוחה.
 • פגמים ברצון.
 • הפטר אישה מערבותה לחובות בעלה.
 • חוסר תום לב.
 • רשלנות והפרת חובת אמון.
 • פטירת הערב.
 • שיפוי וסוברוגציה (לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את סכום הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, רשאית חברת הביטוח לתבוע את הסכום ששילמה מגורם הנזק. לדוגמא: אם פרצה שריפה אצל השכנים והתפשטה אל דירתכם, חברת הביטוח בה אתם מבוטחים, תשלם לכם ותתבע את הסכום מהשכנים).
 • הנחיות המפקח על הבנקים.
 • ערבות אוואל (סוג של ערבות לשטר חוב, לקיום חוזה. החותם כערב על ערבות אוול הוא אחראי ביחד ולחוד עם הנערב ואם מדובר בערבות לשטר דינה לעבור למי שאוחז השטר).

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מייעץ לחשודים בחקירה ומייצג נאשמים בבתי המשפט.

  ליצירת קשר עם
  יניב גבריאל ושות' משרד עורכי דין ויועצי מס
  נא למלא את הפרטים הבאים:


   

  התקשרו למשרדנו  – 1-700-700-088 ונוכל להעניק לכם עזרה משפטית ומקצועית ראשונה, או לתאם פגישה דחופה.