בחרו עמוד

מאגר בחינות לקורס יועצי השקעות ומנהלי תיקים

השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר

סוג הבחינה

מועד הבחינה

עיונית

 אביב 2007

עיונית

 סתיו 2006

עיונית

 קיץ 2006

עיונית

 אביב 2006

עיונית

חורף 2006

עיונית

אביב 2005

עיונית

חורף 2005

עיונית

אביב 2004

עיונית

חורף 2004

עיונית

אביב 2003

עיונית

חורף 2002

בהצלחה
המכללה למיסים ולחשבונאות