בחרו עמוד
בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), מיום 7/5/2023 העוסקת, אבל בין השאר, בצמצום השימוש במזומן מוצעים שינויי חקיקה דרקוניים ולא מידתיים כלהלן:
1. ייאסר על החזקה במזומן של מעל 200,000 ש”ח.
2. תותר החזקה במזומן מעל 200,000 ש”ח, רק לבעל עסק שקיבל אותם במסגרת עסקו, עד 7 ימי עסקים ממועד החזקתם.
3. כל החזקה במזומן מעל 100,000 ש”ח, במשך 14 ימים רצופים, תחויב בדיווח לרשות המסים, בתום 30 יום מתום 14 הימים האמורים, וכן בתום כל שנת מס שבה הוחזק סכום כאמור.
4. בתום שנתיים מיום כניסת תיקון החוק הנ”ל לתוקף, (החל מיום 7/5/2025), יוקטן הסכום מ-100,000 ש”ח ל-50,000 ש”ח.
קרי, אדם שלא יקיים את הוראות החוק ויחזיק יותר מ-50,000 ש”ח במזומן עלול להסתבך.
5. כל החזקה במזומן – בסכום העולה על הסכום המותר להחזקה כאמור לעיל – ייחשב עבירה פלילית.