בחרו עמוד
הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המיסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים. הצהרת הון יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המיסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו”ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות.

הצהרת הון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בבואו לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם כראוי את המסים שהוטלו עליו או התחמק מהם. הבדיקה נעשית בדרך של השוואה בין הצהרות הון שהוגשו לאורך מספר שנים.

משמעות הצהרת ההון היא שהיא מספקת לרשויות המס תמונת מצב מפורטת של מצב ההון של הנישום. תמונת מצב זו יכולה לעזור לפקיד השומה לזהות אנומליות בדיווחיו של הנישום, כגון הכנסות שלא דווחו או הוצאות שלא הותרו.

הצהרת הון כוללת את הנכסים הבאים:

 • נכסי מקרקעין, כגון דירות, בתים פרטיים, קרקעות וכו’.
 • נכסים פיננסיים, כגון מזומנים, חשבונות בנק, תכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך וכו’.
 • נכסים אחרים, כגון כלי רכב, תכולת בית, זכויות יוצרים, פטנטים וכו’.

הצהרת ההון גם כוללת את ההתחייבויות הבאות:

 • הלוואות, כרטיסי אשראי, מסים וכו’.

הצהרת הון יש למלא בטופס 1219 של רשות המסים. את ההצהרה יש להגיש תוך 120 יום מהמועד שנקבע בדרישה של רשות המסים.

טיפים להגשת הצהרת הון:

 • התייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס, כדי לוודא שההצהרה מושלמת כראוי.
 • אסוף את כל המסמכים הדרושים למלא את ההצהרה, כגון חשבונות בנק, תלושי שכר, אישורי יתרות מנכסים שונים וכו’.
 • הקפד למלא את ההצהרה במדויק ובמלואה.

הצהרת הון היא מסמך חשוב, שיכול להשפיע על זכויותיך וחובותיך מול רשויות המס. חשוב להגיש אותה בזמן ובאופן מדויק.

המשמעות של הגשת הצהרת הון כוזבת

הגשת הצהרת הון כוזבת היא עבירה פלילית על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. העונש על עבירה זו הוא עד שלוש שנות מאסר או קנס של עד 200,000 ש”ח, או שני העונשים יחד.

הגדרת “הצהרת הון כוזבת” כוללת את המקרים הבאים:

 • רישום פרטים כוזבים בהצהרה, כגון הערכת שווי שגויה של נכס, או השמטת נכס מתוך ההצהרה.
 • הצהרה שהינה חסרה או לא שלמה.
 • הצהרה שהינה מוטעית או מטעה.

לצורך הכרעת השאלה האם הצהרת הון היא כוזבת, יש לבחון את נסיבות העניין, כגון היקף השגיאות, היקף הנכסים המושמטים, היכולת האינטלקטואלית של המגיש להבין את הוראות הפקודה וכו’.

בנוסף לעונש הפלילי, הגשת הצהרת הון כוזבת עלולה להוביל גם לעונשים אזרחיים, כגון קנסות, תשלומי מס נוספים וביטול הטבות מס.

מספר דוגמאות להצהרות הון כוזבות:

 • נישום מעריך את שווי דירתו ב-1 מיליון ש”ח, בעוד שהשווי האמיתי שלה הוא 2 מיליון ש”ח.
 • נישום מוסר הצהרת הון שאין בה כל נכסים, בעוד שבפועל יש לו דירה, רכב וחשבון בנק גדול.
 • נישום מוסר הצהרת הון שבה הוא מראה הכנסה שנתית של 100,000 ש”ח, בעוד שבפועל הכנסתו השנתית היא 200,000 ש”ח.

חשוב לציין שהעונש על הגשת הצהרת הון כוזבת הוא חמור, ולכן יש להקפיד על הגשת הצהרה מדויקת ומלאה.