בחרו עמוד

מיני רפורמה בביטוח לאומי החל משנת 2008

ביום 26 בדצמבר 2007, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי, במסגרת תיקון בחוק ההסדרים.

אחד השינויים בתיקון האמור הוא הפטור מתשלום דמי ביטוח, שניתן על הכנסות מדיבידנדים, שמקבלים בעלי מניות מחברה (לרבות בעלי שליטה), החל מיום 1 בינואר 2008. חשוב לשים לב, שהפטור האמור מדמי ביטוח על הכנסות מדיבידנדים, אינו חל על חברות משפחתיות, חברות בית וחברות שקופות.

להלן עיקרי התיקון בעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח).

החוק הקיים עד שנת 2007

הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח על הכנסות פסיביות

על פי ההוראות כיום (עד שנת 2007) כאשר עיקר הכנסתו של מבוטח שאינו “עובד עצמאי” היא ממשכורת, או כאשר עיקר הכנסתו של מבוטח שאינו עובד שכיר היא מעסק או ממשלח יד כאמור בהגדרת “עובד עצמאי”, הכנסותיו הפסיביות (למעט מ”פנסיה מוקדמת”) פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח). זאת, לפי תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל”א-1971.

על פי הוראות פנימיות בביטוח הלאומי, הכנסות פסיביות (לא כולל מ”פנסיה מוקדמת”) פטורות עד שנת 2007 מתשלום דמי ביטוח מכוח היות המבוטח גם עובד שכיר וגם “עובד עצמאי”. המוסד לביטוח לאומי בודק את הגדרת העיסוקים הללו בו זמנית מדי חודש, לפי ההגדרות בחוק ובתקנות.

הכנסות פסיביות, הפטורות כיום מתשלום דמי ביטוח על פי סעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי

לפי סעיף 350(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בשנת 2007- הכנסה, החייבת במס לפי הוראות סעיפים 125ב או 125ג(ב), או (ג) או (ד) לפקודת מס הכנסה (דיבידנד, ריבית ודמי ניכיון), שאינה הכנסה בידי בעל שליטה, פטורה מדמי ביטוח.

“בעל שליטה” – לעניין זה, כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.

סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי, פוטר מדמי ביטוח בשנים 2004 עד 2007, הכנסות מסויימות משכר דירה למגורים בישראל, כמפורט להלן:

1. הכנסות, הפטורות ממס לפי הוראות חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש”ן-1990.

2. הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל, שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודה.

על פי חוזר הביטוח הלאומי (כללי 219/04 מיום 26/10/04), הפטור מתשלום דמי ביטוח הורחב על כלל ההכנסות, שמקורן בדמי שכירות למגורים בישראל וללא תקרה, בין אם ההכנסה פטורה ממס או שהיא חייבת במס, ובלבד שניתן להוכיח שמדובר בהכנסה מדמי שכירות למגורים בישראל.

על כל הכנסה אחרת, שמקורה בסעיף 2 לפקודה, חלות הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו לפיו.

חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה

בחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה שקופה, לפי סעיפים 64 עד 64א1 לפקודה, בהתאמה, רואים את הכנסתה החייבת של החברה כחייבת במס הכנסה בידי בעלי המניות (בחברה משפחתית – הנישום המייצג), ואילו רווחים שחולקו בפועל לבעלי המניות, רואים כאילו לא חולקו לעניין החיוב במס על פי פקודת מס הכנסה.

לעניין חבותם של בעלי המניות בדמי ביטוח, נקבעה הלכה בבית הדין הארצי לעבודה (פסק הדין האחרון בנושא הוא: ברק יוסף ע”ע 1117/01 ואח’), כי בעלי המניות יחויבו בדמי ביטוח בשנת חלוקת הדיבידנד בפועל בלבד.

בסוף כל שנה, המוסד לביטוח לאומי מצפה לקבל מהחברות את סכום הדיבידנד שחולק בפועל בחברה משפחתית ובחברת בית, כדי לבדוק את החבות האפשרית בדמי ביטוח, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנותיו.

הדיווח על דיבידנדים שחולקו בפועל נבחן במסגרת ביקורת הניכויים בחברות המשפחתיות ובחברות הבית. התעלמות מהדיווח האמור עלולה להיות, למעשה, אי דיווח על הכנסות החייבות בדמי הביטוח.

פטור מתשלום דמי ביטוח לעובד בעת זכאותו לגמלאות מסוימות

סעיפים 351(א) ו- 351(ה) לחוק הביטוח הלאומי, מעניקים כיום פטור מדמי ביטוח לעובד שכיר על הכנסותיו האחרות לתקופה שבעדה מגיעים לו מן המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, תמורת דמי פגיעה (ראה סעיף 343 לחוק הביטוח הלאומי), דמי לידה, או תשלומים בקשר לשיקום מקצועי (מגמלאות אלה מנוכים דמי ביטוח מהגמלה).

שיעורי דמי ביטוח על הכנסות פסיביות

שיעורי דמי הביטוח על הכנסות פסיביות בשנת 2007 הן: 9.61% עד לסך של 4,522 ש”ח לחודש ו- 16.05% מסך 4,523 ש”ח לחודש עד להכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 35,760 ש”ח לחודש.

התיקונים בשנת 2008

ריקון מתוכן של תקנות 14 ו-15 להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח

החל משנת 2008, חוק הביטוח הלאומי מגדיר מושג חדש: “הכנסה אחרת”: הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כ”עובד עצמאי”.

על פי התיקון, דמי הביטוח ישולמו על ידי מבוטח, שהוא עובד שכיר ו/או “עובד עצמאי”, גם על “הכנסתו האחרת”, גם אם ההכנסה האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו. אולם, לא תובא בחשבון הכנסה פסיבית שאינה עולה על סכום של כ- 22,500 ₪ לשנה ( 25% מהשכר הממוצע במשק), והיא תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח.

הוספת סעיף 373א. לחוק הביטוח הלאומי – מועד החיוב בדמי ביטוח ואופן החיוב בדמי ביטוח של הכנסות בחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה שקופה

החל משנת 2008, נוסף לחוק הביטוח הלאומי סעיף 373א. על פי הסעיף האמור, כאשר חברה משפחתית, חברת בית או חברה שקופה מפיקה הכנסה חייבת (לפי סעיף 1 לפקודה) בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת המס לבעלי המניות. זאת, גם אם ההכנסה טרם חולקה בפועל, והכול בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה (כולל בחברה משפחתית).

ביטול סעיפים 351(א) ו- 351(ה) לחוק הביטוח הלאומי

הפטור מדמי הביטוח, הקבוע בסעיפים 351(א) ו-(ה) לחוק הביטוח הלאומי, מבוטל החל משנת 2008 לגבי הכנסות אחרות שיש למבוטח, לתקופה שבעדה מגיעות לו אחת מהגמלאות שפורטו.

תיקון סעיפים 350(א)(6) ו- 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי

על פי סעיף 350(א)(6) המתוקן, יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח:

1. הכנסות מדיבידנדים שנקבע לגביהם שיעור מס מוגבל בסעיף 125ב לפקודה (למעט כאמור, הכנסה בחברה משפחתית, בחברת בית ובחברה שקופה). בין היתר, פטורה מתשלום דמי ביטוח הכנסה מדיבידנד, שמקבל בעל מניות מחברה (לרבות בעל שליטה).

2. הכנסות ריבית ודמי ניכיון, שנקבע לגביהן שיעור מס מוגבל בסעיפים 125ג(ב) ו- 125ג(ג) לפקודה.

על פי סעיף 350(א)(7) המתוקן, יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח:

1. הכנסות מדמי שכירות, שחל עליהן שיעור מס מוגבל: בארץ- לפי סעיף 122 לפקודה (למגורים בלבד), מחו”ל- לפי סעיף 122א לפקודה (כל שכר דירה, שבמסגרת הסעיף).

2. הכנסה פסיבית (שאינה הכנסה כעובד שכיר או כ”עובד עצמאי”), הפטורה ממס לפי כל דין, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט הכנסות שיקבעו בעתיד על ידי שר האוצר, בתנאים שבסעיף.

שיעורי דמי הביטוח על הכנסות פסיביות

שיעורי דמי הביטוח על הכנסות פסיביות, יהיו החל משנת 2008: 7% דמי ביטוח לאומי, ו-5% דמי ביטוח בריאות, שהם סה”כ 12% (במקום 16.05% כפי שהיה עד כה בשיעור המלא של דמי הביטוח).

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088