בחרו עמוד

מס הכנסה שלילי וחלוקה שוויונית של נטל המס

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית צעדים נוספים הכלולים בתכנית האוצר לצמצום פערים חברתיים ולהגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, החל מ-1.1.2008.

תכנית האוצר שאושרה בכנסת הינה השלמה לצעדים נוספים שמבוצעים ע”י האוצר, הגברת האכיפה על חוקי העבודה (ובפרט חוק שכר המינימום) והגדלת ההיצע של מעונות יום וצהרונים. צעד נוסף שבכוונת האוצר לנקוט להשלמת התכנית בעתיד הינו יישום ביטוח פנסיוני לכל עובד.

מס הכנסה שלילי מהווה כלי לתמרוץ השתתפותם של עובדים בשוק העבודה, וכן להגדלת הכנסתם הפנויה של עובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצום הפערים הכלכליים ביניהם לבין עובדים ברמות שכר גבוהות יותר.

מאחר והעובדים ברמות השכר הנמוכות מצויים ברובם מתחת לסף המס, הם לא נהנו או נהנים מהפחתות בשיעורי המס הישיר שהובילה ושמובילה הממשלה.

לעומת זאת, יישום מס הכנסה שלילי, שבמסגרתו תשלם הממשלה מס לעובדים במקום לגבות אותו מהם, יאפשר גם לאוכלוסיות החלשות יחסית ליהנות מפירות הצמיחה ומהחוסן הכלכלי.

להלן תנאי הזכאות לקבלת מס הכנסה שלילי

 • היקף ההכנסה ממנה יהיו זכאים עובדים למס הכנסה שלילי הינו 45% משכר המינימום, כ-1,725 ₪ כיום.
 • עובד שלו יש 1-2 ילדים יהיה זכאי לתוספת של עד 275 ₪ לחודש ועובד עם 3 ילדים ומעלה יהיה זכאי לתוספת של עד 400 ₪ לחודש.
 • גיל “הכניסה” לקבלת מס הכנסה שלילי, הינו 23, כלומר רק מגיל זה ואילך תהיה זכאות לקבלת מס הכנסה שלילי, בכפוף לפרמטרים האחרים המצוינים בהצעת החוק.
 • עובדים מגיל 55 ומעלה יוכלו ליהנות גם הם ממס הכנסה שלילי, אף אם אין להם ילדים או שילדיהם מעל גיל 19, בהתאם ליתר הפרמטרים הקבועים בחוק. גובה הקצבה של מס הכנסה שלילי, במקרה של עובדים מעל גיל 55, כאמור, יהיה בהתאם לגובה הקצבה של מי שיש לו 1-2 ילדים.
 • שנת המס בגינה יהיו זכאים עובדים למס הכנסה שלילי תהיה 2007, אולם לאור התמשכות הליכי החקיקה כהוראת שעה לשנת 2008, תהיה דחייה של 3 חודשים בהגשת דיווחי המעבידים ומכאן גם בתשלום לעובדים.
 • מעסיקים יוכלו למסור את הדיווחים הממוחשבים והמקוונים עד ל-30 בחודש יוני 2008 ולפיכך גם התשלום הראשון יידחה עד ל-15 באוקטובר 2008.
 • התשלום בגין מס הכנסה שלילי יחולק ל-4 תשלומים שווים כל שנה ויועבר ישירות לידי חשבונות הבנק של העובדים כדי למנוע ככל שניתן את גלגול ההטבה למעבידים. 

עצמאים יוכלו ליהנות אף הם ממס הכנסה שלילי, בכפוף לסייגים הבאים :

 • לאור ההיערכות הנדרשת, שנת המס הראשונה בגינה יוכלו העצמאים ליהנות ממס הכנסה שלילי תהיה שנת 2008, לעומת שנת 2007 לשכירים.
 • הדוחות השנתיים לשנת המס 2008 יוגשו באופן מקוון למס הכנסה, ללא כל חריג.
 • הסכום המגיע כמס הכנסה שלילי לא יינתן כקצבה כפי שייעשה במקרה של שכירים, אלא ייצבר לזכות העצמאי, כזיכוי ממס בשנת המס העוקבת.
 • במקרה שעצמאי יימצא מתחת לסף המס במשך 4 שנים מתום שנת המס המזכה, או לחילופין לא יוכל לנצל את הזיכוי ממס במשך התקופה האמורה, יוכל העצמאי בהתאם לבחירתו לקבל 75% ממס ההכנסה השלילי שנצבר לזכותו, כמענק.

ככלל, במקרה של עצמאי שהוא גם שכיר, ההכנסה הגבוהה יותר היא זו שתקבע האם מסלול הזכאות יהיה כשכיר או כעצמאי. 

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088