בחרו עמוד

פירוט מערכי שיעור בהתאם לדרישות לשכת רואי חשבון בישראל

שיעור

תוכנית לימודים מפורטת

1

 • מבוא למסים – הגדרת רכיבי ההכנסה:
 • שיטת המס בישראל (השיטה הפרסונאלית למול הטריטוריאלית).
 • תולדות מס הכנסה בארץ.
 • סוגי המס: מס ישיר, מס עקיף, מס פרוגרסיבי ומס רגרסיבי.
 • עקרונות המיסוי.
 • מקורות ההכנסה.
 • בסיס מזומן למול בסיס צבירה.

2

 • מושגי יסוד לחשב השכר:
 • לימוד ההגדרות שבסעיף 1 לפקודה ותדריך לקראת פסקי דין
 • להבנת מבנה החוקים והתקנות (מקצת ההגדרות ילמד במועד מאוחר יותר ביחד עם הנושא המתאים).

3

 • הכנסות חייבות במס – שווי ההכנסה :
 • סעיף 2 רישא לפקודה (לרבות שינויי הרפורמה).
 • מבחנים לקיומם (או אי קיומם), של יחסי עובד- מעביד.
 • הכנסות עבודה, טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו (סעיף2(2) לפקודה) + תקנות.
 • שוויו של שימוש ברכב או בטלפון נייד.

4

 • הכנסות חייבות במס- המשך (לרבות גילומי שכר נטו):
 • הכנסות רעיוניות – סעיף 3(ט) (שווי נכס, שווי שירות, שווי ריבית) + תקנות.

5

 • הכנסות חייבות במס – המשך (לרבות מיסוי קופ”ג):
 • סכומים ששילם מעביד לקופות גמל ולקרנות השתלמות – סעיפים 3(ה), 3(ה2), 3(ה3), 3(ה4) לפקודה
  +תקנות.
 • פטורים בגין משיכות מקופות גמל וקרנות השתלמות: סעיפים 9(16א), 9(16ב), 9(17), 9(18), 9(18א)
  לפקודה.

6

 • הכנסות חייבות במס – המשך (לרבות הביטוח הפנסיוני):
 • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ”ד – 1964.
 • משיכת כספי פיצויים שלא שולמו לעובדים על ידי מעביד מקופת גמל [סעיף 3 (ד) לפקודה].
 • הכנסה מגמלאות (קצבה, מלוג או אנונה) [סעיף 2(5) לפקודה].
 • הכנסה מריבית: ניכוי מריבית סעיף 125ד לפקודה ופטור מהכנסה מריבית סעיף 125ה לפקודה.

7

 • הכנסות פטורות ממס:
 • פטור לעיוור או נכה (סעיף 9(5) לפקודה).
 • שוויה של הסעה מאורגנת (סעיף 9(20) לפקודה).
 • פיצויי הלנת שכר (סעיף 9(21) לפקודה).

8

 • שיעורי המס (לרבות מדרגות המס):
 • שיעורי המס על היחיד (סעיף 121 לפקודה).
 • שיעורי מס מיוחדים:
 • השכרת דירת מגורים בישראל ובחו”ל (סעיפים 122,122א).
 • הוראת השעה לפטור מהשכרת דירת מגורים.
 • שיעורי המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים.
 • שיעורי המס על מכירת נכסים מוחשים ולא מוחשים.
 • שיעורי המס על הכנסות מריבית והפרשי הצמדה.
 • שיעורי המס על הכנסה מדיבידנד.
 • המשך נקודות זיכויי בחישוב המס של יחיד:
 • זיכויי בעד נטולי יכולת (סעיפים 44,45 לפקודה).
 • זיכוי בעד עבודה במשמרות (סעיף 10 לפקודה).
 • הטבות מס ביישובים (סעיף 11 +תקנות).
 • מיסוי עובדים זרים בישראל.
 • ניכויים בחישוב המס של יחיד:
 • ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי (סעיף 47א לפקודה).
 • ניכוי בתשלום לקרן השתלמות לעצמאים (סעיף 17(5א) לפקודה)
 • ניכוי בשל תשלום מזונות לתושב חוץ (סעיף 20ב לפקודה).
 • ניכוי בשל הוצאות מחקר ופיתוח.

9

 • המשך נקודות זיכויי בחישוב המס של יחיד:
 • זיכויי בעד נטולי יכולת (סעיפים 44,45 לפקודה).
 • זיכוי בעד עבודה במשמרות (סעיף 10 לפקודה).
 • הטבות מס ביישובים (סעיף 11 +תקנות).
 • מיסוי עובדים זרים בישראל.
 • ניכויים בחישוב המס של יחיד:
 • ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי (סעיף 47א לפקודה).
 • ניכוי בתשלום לקרן השתלמות לעצמאים (סעיף 17(5א) לפקודה)
 • ניכוי בשל תשלום מזונות לתושב חוץ (סעיף 20ב לפקודה).
 • ניכוי בשל הוצאות מחקר ופיתוח.

10

 • חישוב המס של יחיד- המשך:
 • הטבות מס ליחיד בגין הפקדות לקופות גמל וביטוח חיים (ניכויים +זיכויים) – סעיפים 47, 45א לפקודה
  +תקנות.
 • חישוב המס של היחיד- תרגיל מסכם.

11

 • חישוב המס לבני-זוג:
 • חישוב מאוחד/נפרד + נקודות זיכוי – סעיפים 37-39 לפקודה וכן סעיפים 64ב-66 לפקודה.
 • חישוב המס של בני זוג- תרגיל מסכם.

12

 • פטור לפיצויי פיטורין – סעיף 9(7א) לפקודה:
 • חישוב הפטור והתייחסות לרצף זכויות בפיצויים, חרטה והעברת כספי הפיצויים לקופה לקצבה.
 • פטור על פיצויי פיטורין – תרגיל מסכם.

13

 • פטור לקצבה – סעיפים 9א + 9ב לפקודה:
 • חישוב הפטור והתייחסות לקצבה מוכרת, קצבה מזכה, היוון קצבה לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי
  פיטורין, גם יחד.
 • פטור לקצבה – תרגיל מסכם.
 • פריסת ההכנסה:
 • חישוב המס במקרה של פריסת ההכנסה לרבות פריסת מענק פיצויים או קצבה שהוונה.

14

 • הוראות ניכוי מס במקור ושימוש בטפסים וטבלאות:
 • סעיף 164 לפקודה + תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים).
 • תיאום מס.
 • הסבר לטפסים רלוונטיים: טופס 101, טופס 106, טופס 126 .
 • מיסים אחרים:
 • מס מעסיקים.
 • מס ערך מוסף: מס שכר.

15

 • בטוח לאומי:
 • מבוא ומבנה המוסד לביטוח לאומי.
 • הגדרות וסוגי גמלאות (גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה וגמלאות שאינן יחסיות
  – זקנה, שאירים, נכות כללית).
 • סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח.
 • הכנסות חייבות בדמי ביטוח.
 • סוגי עובדים לרבות מי שאינו עובד ואינו שכיר.

16

 • בטוח לאומי – המשך:
 • פטור מדמי ביטוח .
 • פטור מדמי ביטוח לגבי תקופות מסוימות.
 • פטור לפי סוגי הכנסה.
 • תשלום נוסף.

17

 • בטוח לאומי – המשך:
 • ענף אימהות.
 • נפגעי עבודה.
 • ביטוח שירות מילואים.
 • ביטוח אבטלה.

18

 • בטוח לאומי – המשך:
 • זכויות עובדים בפש”ר.
 • זקנה ושאירים.
 • נפגעי תאונות.
 • ביטוח סיעוד.
 • מבוטח בחו”ל.

19

 • בטוח לאומי – המשך:
 • שיעורי מס .
 • חוק ביטוח בריאות.
 • ביטוח לאומי – תרגיל מסכם.

20

 • דיני עבודה:
 • מונחי יסוד.
 • מהם המקורות המשפטיים לדיני העבודה.
 • הסכמים קיבוציים.
 • בית הדין לעבודה.
 • חברות כוח האדם.
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.

21

 • דיני עבודה – המשך:
 • אפליה ושיווין הזדמנויות בעבודה.
 • חוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר.
 • חוק שעות עבודה ומנוחה.
 • חוק חופשה שנתית וחוק דמי מחלה.
 • חברות עבודת נשים.

22

 • דיני עבודה – המשך:
 • סיום יחסי עובד מעביד.
 • חוק פיצויי פיטורין.
 • חוק הודעה מוקדמת לעובד וחוק הודעה לעובד תנאי עבודה.
 • צווי הרחבה – דמי הבראה, הוצאות נסיעה…
 • דיני עבודה – תרגיל מסכם.

23

 • חזרה גנראלית לבחינה

24

 • לימוד תוכנת השכר “שיקלולית לחלונות” +  תרגול מעשי.

25

 • לימוד תוכנת השכר “שיקלולית לחלונות” +  תרגול מעשי.

26

 • מבחן מסכם במתכונת הבחינה.

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088

המכללה למיסים ולחשבונאות