בחרו עמוד

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – הבהרה על ידי רשות ההון מיום 10/3/2019 

 

ביום 10/3/2019 פורסמה הבהרה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפיה זכותו של העובד למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה.