בחרו עמוד

ניתוח דוחות כספיים הוא תהליך של זיהוי והערכה של המידע האיכותי והכמותי על חברה או ארגון.

תהליך ניתוח הדוחות הכספיים יכול להיעשות על ידי איש מקצוע בתחום החשבונאות, אך יכול להתבצע גם על ידי אדם בעל ידע בסיסי בעקרונות חשבונאיים.

דוחות כספיים הם סוג של מידע חשבונאי שניתן להשתמש בו כדי למדוד את הביצועים של חברה. ניתוח דוחות כספיים הוא תהליך של הבנה ופרשנות של מידע פיננסי על מנת לקבל החלטות לגבי חברה.

ניתוח דוחות כספיים הוא חלק חשוב מהניהול הפיננסי. הוא מסייע בהבנת מצבה הפיננסי של החברה והערכת ביצועיה העתידיים.

שלושת הדוחות הכספיים הם מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים. המאזן מספק סקירה של נכסי החברה (מה בבעלותה), ההתחייבויות (מה היא חייבת) והשווי הנקי (ההבדל בין שני אלה). דוח רווח והפסד מסכם את ההכנסות, ההוצאות, הרווחים וההפסדים של החברה על פני תקופה. דוח תזרים המזומנים מראה כמה מזומנים נכנסים או יוצאים מהעסק.

דוחות כספיים – מאזן

המאזן הוא דוח כספי המספק מידע על הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה. בדרך כלל יש לו שלושה סעיפים: נכסים, התחייבויות והון עצמי. נכסים הם מה שבבעלות החברה או שיש לה זכויות עליהם. התחייבויות הן מה שהחברה חייבת לאחרים. ההון העצמי הוא מה שנשאר לאחר הפחתת התחייבויות מהנכסים.

המאזן הוא דוח כספי המספק תמונת מצב של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה.

זהו אחד משלושת הדוחות הכספיים העיקריים המשמשים לדיווח על מצבו הפיננסי של ארגון.

זה נחשב לדוח הכספי החשוב ביותר מכיוון שהוא זה שמפרט מה מחזיק ארגון ומה הוא חייב.

מאזן מפרט את הנכסים בצד אחד, ואת ההתחייבויות וההון העצמי בצד השני. ההבדל בין שני הצדדים הללו נקרא “שווי נקי” או “הון עצמי”. הערך הכולל של כל הנכסים חייב להיות שווה לערך הכולל של כל ההתחייבויות בתוספת הון עצמי. אם השוויון הזה לא קיים, אזי חייבת להיות טעות חשבונאית כלשהי באופן שבו הנתונים הללו דווחו או חושבו.

דוח כספי הוא דוח כספי המספק סקירה כללית של מאזן החברה, דוח רווח והפסד ותזרים המזומנים של החברה.

מאזן מפרט את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה בזמן נתון. זה כולל גם את ההבדל בין השניים, הנקרא שווי נקי או הון. שלוש הקטגוריות העיקריות של נכסים הן:

1) נכסים שוטפים: מזומנים ונכסים נזילים אחרים שניתן להמיר למזומן תוך שנה אחת;

2) נכסים לטווח ארוך: נכסים שלא צפויים להיות מומרים למזומן תוך שנה;

3) סך הנכסים.

התחייבויות הן דברים שהחברה חייבת לאחרים, כגון הלוואות או כסף שחייבים עבור סחורות שנמכרו באשראי. הון עצמי הוא מה שהשקיעו בה בעלי חברה לאחר הפחתת כל ההתחייבויות מכל הנכסים.

דוחות כספיים – רווח והפסד

דוחות כספיים הם תיעוד מפורט של הביצועים הפיננסיים של חברה על פני תקופת זמן מסוימת. ניתן לסווג אותם לשלושה סוגים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים.

המאזן הוא סיכום של נכסי החברה, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה במועד מסוים בזמן. דוח רווח והפסד הוא דין וחשבון של ההכנסות וההוצאות שהתרחשו במהלך תקופת זמן מסוימת. דוח תזרים המזומנים הוא חשבון של כל המזומנים שנכנסו או יצאו במהלך תקופת זמן מסוימת.

דוחות כספיים הם דוחות המספקים מידע על הביצועים הפיננסיים של חברה. הם מכילים מידע רב, כולל נכסי החברה, התחייבויותיה, ההון העצמי, ההכנסות וההוצאות של החברה. 1) נכסים: נכסים הם דברים שבבעלות החברה ויכולים להשתמש בהם כדי לייצר הכנסה או רווח. במילים אחרות, הם דברים כמו מזומן בבנק או השקעות בבורסה שמכניסים כסף לחברה. 2) התחייבויות: התחייבויות הן חובות שחברה חייבת לאחרים. הם כוללים הלוואות מבנקים וספקים וכן חשבונות שלא שולמו מלקוחות. 3) הון עצמי: הון עצמי הוא מה שנשאר כאשר אתה מפחית את כל ההתחייבויות מכל הנכסים. זה נקרא גם שווי נקי או ערך ספר של ההון העצמי. 4) הכנסה: הכנסה היא הכנסה שנוצרת ממכירת סחורות או שירותים ללקוחות בתמורה לתשלומים במזומן או בכרטיס אשראי לפני ניכוי עלויות כלשהן עבור עשיית עסקים עם אותם לקוחות (כגון עלויות פרסום). 5) הוצאות: הוצאות הן עלויות שהוצאו במהלך עשיית העסקים, כגון שכר המשולם לעובדים או הוצאות פרסום.

דוח רווח והפסד או דוח רווח והפסד הוא דוח של הכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים של חברה במהלך תקופת זמן מסוימת. זה בדרך כלל מציג את הרווח הנקי או ההפסד הנקי לתקופה. ההבדל בין הכנסות להוצאות מכונה לעתים קרובות כרווח גולמי.

הצהרת רווח והפסד היא אחד הדוחות הכספיים החשובים ביותר מכיוון שהיא מספקת מידע על האם חברה הרוויחה כסף או הפסידה כסף במשך תקופה מסוימת.

דוחות כספיים – תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא אינדיקטור חשוב לבריאות החברה. זהו המדד לכמה כסף נכנס לחברה מהפעילות שלה וכמה היא מוציאה במהלך אותה תקופה.

דוח תזרים המזומנים מציג שלושה סוגים של תזרימי מזומנים: תפעול, השקעה ומימון.

תזרים מזומנים הוא הסכום נטו של מזומנים ושווי מזומנים (מזומנים) שחברה קיבלה או הוציאה במשך תקופה נתונה.

דוח תזרימי מזומנים הוא דוח פיננסי חשוב שיכול לתת לך תובנה לגבי הבריאות הפיננסית של החברה שלך. הוא מראה אילו מקורות ושימושים במזומן התרחשו בתקופה נתונה, כולל השינוי נטו במזומן באותה תקופה.

דוחות תזרים מזומנים משמשים למדידת ביצועי המודל העסקי של החברה ולהערכת יכולתה לייצר הכנסה מספקת להשקעות או חלוקות עתידיות.

לסיכום

את כל המידע המקיף הזה תוכלו ללמוד במהלך קורס ניתוח דוחות כספיים המקיף של המכללה למיסים ולחשבונאות שתעניק לכם את הידע המקצועי בצורה המקיפה והמהנה ביותר.