בחרו עמוד

החל ממשכורות חודש אפריל 2023 ואילך – הוארכו תוקפן של נקודות זיכוי לגבי הורה לילד שמלאו לו 6-12 שנים.

במשכורת חודש אפריל 2023 הוארך תוקפו של חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה) התשפ”ב–2022 עד ליום 31.12.2023, לגבי הורה לילד שמלאו לו 6-12 שנים.
כך, שגם בשנת המס 2023, תינתן נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שמלאו לו 6-12 שנים, בדיוק כפי שהיה קיים בשנת המס 2022.