בחרו עמוד

תיקונים בחוק עבודת נשים, בקשר להיעדרות לצורך טיפולי פוריות ולהיעדרות לצורך בדיקות היריון, מיום 18/2/2019 

א. היעדרות לצורך טיפולי פוריות:

בהתאם לתיקון מס’ 61 לחוק עבודת נשים, תשי”ד- 1954 (להלן: “התיקון לחוק”), שנכנס לתוקף החל מ- 6.2.19, עובדת הזכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות, תהיה זכאית להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרה מעבודתה, ותהיה זכאית לתשלום שכר בשל היעדרות כאמור, תוך זקיפת השעות על חשבון ימי המחלה.

היעדרות שעות בודדות לצורך טיפולי פוריות, מזכה את העובדת בתשלום דמי מחלה החל משעת ההיעדרות הראשונה– בשונה מימי מחלה רגילים.

התשלום בעד חלקי ימי ההיעדרות יחושב לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובדת באותו יום אילולא נעדרה​​.

היעדרות של חלקי ימים לא תעלה על 40 שעות בשנה לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או על החלק היחסי מ- 40 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.

שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות העבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 שעות- לפי הנמוך.

ב. היעדרות לצורך בדיקות היריון:

עובדת בהיריון זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, שנעשות על ידי רופא נשים, או בתחנה לבריאות המשפחה (או מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה), כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר וכדומה.

היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. דהיינו, שעות אלה משולמות על חשבון המעסיק.

בהתאם לתיקון הנ”ל לחוק החל מיום-6.2.19 שעות ההיעדרות לגבי עובדת בהריון הינן:

עובדת במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר עד 40 שעות בתשלום במהלך תקופת ההיריון.

עובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מעבודתה מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.

החובה של המעסיק הינה לשלם עבור השעות בהן שהתה העובדת בבדיקה ולא מעבר לכך.

עובדת שניצלה את מכסת השעות המלאה וזקוקה לבדיקות היריון נוספות, רשאית להיעדר מהעבודה לצורך הבדיקות על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית או המחלה הצבורים לרשותה, או להיעדר מעבודה, ללא תשלום שכר, עבור השעות או הימים שבהם נעדרה.

זכות זו לא תגרע מזכות העובדת להיעדר מעבודתה לצרכי שמירת היריון.