בחרו עמוד

תנאי השימוש באתר האינטרנט של המכללה למיסים ולחשבונאות

1. כללי

1.1 בהיכנסך לאתר “המכללה למיסים ולחשבונאות” (להלן: “האתר”), וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר, הינך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני האתר, השירותים ואפשרויות השימוש המצויים והמוצעים באמצעותו (להלן: “תנאי השימוש”).

1.2 תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים שבין המכללה למיסים ולחשבונאות, בעלת האתר (להלן: “המכללה”), לבין כל אדם ו/או גוף שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, מכל מין וסוג שהם, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”).

1.3 המכללה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות ומבלי לגרוע, אופן הפעלת השירותים המוצעים באתר המכרזים, מועדיהם וכיוצ”ב, וזאת עפ”י הוראות כל דין, ו/או עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש יישא באחריות להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע המכללה בתנאי השימוש, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר.

1.4 מבלי לגרוע מהאמור, תהיה המכללה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

1.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין התכנים המפורטים באתר , יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.

2. מהו אתר המכללה למיסים ולחשבונאות?

אתר המכללה למיסים ולחשבונאות מעמיד לרשותך מידע רב בתחומים שונים.

מידע זה כולל: מידע כללי אודות המכללה, מידע ושירותים למועמדים ולסטודנטים, חדשות, ידיעות בקשר לקורסים ולימי עיון, ידיעות בנושא בחינות, הרשמה לבחינות, מבצעים, אירועים, סרטוני וידיאו וכיוצ”ב.

שימוש באתר המכללה מהווה את הסכמתך לנושאים שלהלן, מבלי שתתבקש לתת את הסכמתך לתנאים אלו במפורש.

3. מידע ותמונות באתר

המידע המוצג באתר זה הינו לצרכי נוחות בלבד.

בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר לצרכי הרשמה ללימודים או מידע הקשור ללימודים, המידע המחייב יהיה המידע המופיע בתקנוני המכללה, בנהליה ובפרסומים הרשמיים שלה בלבד (להלן: “הנוסח הרשמי”).

בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע בדפי האתר לבין הנוסח הרשמי, יגברו ההוראות המפורטות בנוסח הרשמי.

המכללה למיסים ולחשבונאות רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר.

המכללה למיסים ולחשבונאות אינה מתחייבת,  כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

4. פרטיות

4.1 המכללה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.

מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת המכללה במידע שנמסר לה ע”י המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש, שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

4.2 בעת השימוש באתר ישנה אפשרות שייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו.

המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.

4.3 המכללה למיסים ולחשבונאות רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.

4.4 המכללה למיסים ולחשבונאות רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי.

המכללה למיסים ולחשבונאות רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד הנתונים אינם מתייחסים אליך אישית ואינם מזהים אותך באופן אישי.

4.5 אתר האינטרנט של המכללה למיסים ולחשבונאות אוסף מידע אודות הגולש באמצעות טופס “צור קשר” הממוקם בחלק מדפי אתר האינטרנט, ככל שהגולש בחר להזין פרטיו לטפסים אלו. הפרטים נמסרים למכללה למיסים ולחשבונאות ע”י הגולש ואינם מזהים אותו אישית בעת הכניסה לאתר. המידע עשוי להישמר במערכת ניהול הלקוחות של המכללה למיסים ולחשבונאות ומשמש את המכללה למיסים ולחשבונאות בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים במכללה למיסים ולחשבונאות ולצורך שיפור השירות המוענק על ידי המוסד.

4.6 המכללה למיסים ולחשבונאות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור למכללה או לשירותיה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

4.7 המכללה למיסים ולחשבונאות מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

5. שימוש בקובצי “עוגיות” (Cookies)

5.1 המכללה למיסים ולחשבונאות משתמשת בשיווק מחדש (remarketing) עם Google Analytics ועם כלים נוספים כדי לפרסם את הלימודים והפעילויות שלה באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של המכללה למיסים ולחשבונאות באתרים ברחבי האינטרנט.

5.2 המכללה למיסים ולחשבונאות וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie, כדי ליידע את המכללה על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר.

6. קניין רוחני

6.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם המידע והשירותים המצויים באתר, הינם בבעלות המכללה בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע”י צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: “הרכיבים המוגנים”).

6.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש.

שמה של המכללה, שם המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של המכללה למיסים ולחשבונאות, הינם קניינה הבלעדי של המכללה למיסים ולחשבונאות ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

6.3 המשתמש מתחייב לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבלעדיות המכללה, בין אם הודעות ו/או סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.

6.4 זכויות הקניין הרוחני של המכללה למיסים ולחשבונאות חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תוכן בדפי האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת רשותה המפורשת של המכללה למיסים ולחשבונאות בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעים טכניים כלשהם, או להפיץ נתונים כאלה ברבים.

6.5 אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המכללה למיסים ולחשבונאות, או במסגרת איי-פריים, אלא בכפוף לקבלת הסכמת המכללה למיסים ולחשבונאות בכתב ומראש.

6.6 השם “המכללה למיסים ולחשבונאות”, סימני המסחר של המכללה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכן שם המתחם של אתר המכללה בכתובת https://taxcollege.co.il  – הם כולם רכושה של המכללה למיסים ולחשבונאות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7. הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.

8. שינויים באתר

המכללה למיסים ולחשבונאות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, הקישורים שימצאו בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, כתוצאה מפעילות המכללה ובהתחשב באופי הדינאמי והחידושים של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה למיסים ולחשבונאות בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

9. אחריות מוגבלת

9.1 המכללה תספק למשתמש את השירותים כמתואר בתנאי השימוש.

בכל מקרה בו לא תצליח המכללה לספק למשתמש את השירותים שבאתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של המכללה, או במקרה בו ביקשה המכללה לשנות ו/או לבטל את השירותים בהתאם להוראות סעיף 1.4 לעיל, באופן בו ייבצר ממנה לספק למשתמש את השירותים כמתחייב ממנה עפ”י תנאי השימוש, לא יהיה המשתמש זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, והוא מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

9.2 מבלי לגרוע מזכויות המכללה עפ”י סעיף 4.1 לעיל, המכללה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בין היתר ליכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמש;  נסיבות שאינן בשליטת המכללה או שהמכללה לא יכלה לצפות; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות ע”י צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; הפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלוויזיה ו/או עומסים בתעבורת דוא”ל; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ”ב, שתוכן המידע אותו מסר המשתמש באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נזק או אובדן אותו לא יכלה המכללה לצפות ו/או למנוע באמצעים סבירים.

9.3 ידוע למשתמש, כי השירותים וכל הקשור בהם מסופקים ע”י המכללה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם As Is  ו- As Available.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ובשירותים או במידע המצוי באתר, וכי ידוע לו, כי המכללה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה בשירותים או במידע כאמור.