בחרו עמוד

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשע”ט-2019, מיום 31/1/2019  

 

ביום 31.1.2019 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשע”ט-2019 לפיהן גם מעסיק בענף המלונאות ישלם בעד כל עובד זר שהוא מעסיק, החל מהחודש הראשון לעבודתו, פיקדון חודשי.

הפיקדון החודשי הן בענף הבניין, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובענף המלונאות יהיה בגובה מרכיב הפיצויים ותגמולי מעסיק שעל המעסיק לשלם בעד משרה מלאה לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו.

התקנות הנ”ל לא חלות על מעסיק של עובד זר יומי שהוא אזרח מדינה הגובלת בישראל, אשר מועסק כדין בישראל והיוצא, דרך כלל, את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה בתום יום העבודה.

התקנות נכנסו לתוקף מיום 1.2.2019.