בחרו עמוד
טופס 161 החדש של מס הכנסה נכנס לתוקפו ביום 1/1/2024. 
 
עיון מקצועי ומעמיק בחלקיו השונים של טופס 161 החדש – מוביל לחמש מסקנות מידיות וברורות: 
 
טופס 161 החדש – מסקנה ראשונה: 
 
המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו חייבים לבצע חישובים מורכבים ומקצועיים, לצורך מילוי הסכומים בחלופות המיסוי השונות, תוך הכרת שלל התקרות הקיימות לחישוב הסכומים המרביים.
 
בהתבסס, על החישובים הנ”ל רושם המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו את תוצאות החישובים בכל מקומות הייעודיים שבטופס 161 החדש. 
 
טופס 161 החדש – מסקנה שנייה: 
 
בהתבסס את חישובים מורכבים, מקצועיים ומקדמיים שחובה על המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו לבצע החל מיום 1/1/2024 –  העביר מס הכנסה חלקים נרחבים מהנטלים החישוביים המורכבים (שהיו עד ליום 31/12/2023 חלק בלתי נפרד מתפקידו של מס הכנסה), ובכך יוצר סיכון ואחריות מקצועיים מוגברים וחדשים שלא היו חלק מהנטלים שחלו על המעסיק עד ליום 31/12/2023. 
 
טופס 161 החדש – מסקנה שלישית: 
 
המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו חייבים להציג בפני העובד את החישובים המורכבים והמקצועיים החדשים הנ”ל שהתווספו לטופס 161 החדש, ולאחר מכן לבדוק האם העובד מקיים (או לא מקיים), את התנאים המקדמיים, שיאפשרו לעובד לבחור בחלופות המיסוי שהציג לו המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו בטופס 161 החדש לצורך בחירה בהם של העובד. 
 
טופס 161 החדש – מסקנה רביעית: 
 
המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו חייבים  לאשר את המקורות מהם מגיעים כספי הפיצויים ליום פרישת העובד מהעבודה. 
לשם כך, מחויב המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו לתמוך את אותם מקורות כספיים באישורים רשמיים מקרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות גמל ליום פרישת העובד מהעבודה.
 
טופס 161 החדש – מסקנה חמישית: 
 
המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו חייבים למלא  ולדווח פרטים אודות קצבה (פנסיה מוקדמת), שהעובד קיבל ממעסיקו הנוכחי, בטרם שסיים לעבוד אצל מעסיקו הנוכחי, בציון מלוא הסכומים ששולמו כפנסיה מוקדמת עד ליום הפרישה ממעסיקו הנוכחי.
 

הפנייה למקורות חוקיים:

 
סעיף 26 לחוק הגנת השכר, התשי”ח-1958 קובע כהאי לישנא:
 
“26. (ב) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25ב בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה.
 
(ג) נעברה עבירה לפי סעיף 25ב בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף-קטן (ב), אלא-אם-כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.
 
(ד) בסעיף זה, “נושא משרה” – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.”
 
סעיף 224א לפקודת הכנסה, התשכ”א-1961 קובע כהאי לישנא:
 
“224א. חבר בני-אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215 – 220, יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בא כוח של אותו חבר, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
 
(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;
 
(2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.”
 
סעיף 117 לפקודת הכנסה, התשכ”א-1961 קובע כהאי לישנא:
 
“117. המנהל או כל פקיד ראשי אחר של חבר בני-אדם מאוגד יהיה אחראי לעשייתם של כל אותם מעשים ודברים שעשייתם נדרשת על פי פקודה זו בשביל שומת אותו חבר בני-אדם ובשביל תשלום המס.”
 
סעיף 218 לפקודת הכנסה, התשכ”א-1961 קובע כהאי לישנא:
 
“218. מי שלא ניכה מס שהיה עליו לנכות על-פי סעיפים, 161, 164 או 170, וכן מי שקיבל הכנסת עבודה או הכנסה לפי סעיף 2(5) בידעו שלא נוכה ממנה מס לפי אותם סעיפים, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני העונשים כאחד”. 
 
סעיף 224 לפקודת הכנסה, התשכ”א-1961 קובע כהאי לישנא:
 
“224. מי שסייע לאחר לערוך דו”ח, הודעה או מסמך אחר לצורך פקודה זו, כשהוא יודע שאותו דו”ח, הודעה או מסמך כולל ידיעה לא נכונה, או אדם שהתייצב כנציגו של נישום ומסר ידיעה לצורך פקודה זו כשהוא יודע שאינה נכונה, יראוהו, לענין הסעיפים 217-215 ו-220 כאילו עשה את הדברים האמורים”. 
 

דברי סיכום והצעות ייעול להטמעת טופס 161 החדש:

 
1. טופס 161 החדש יוצר אחריות מקצועית מוגברת לפתחו של המעסיק ושל חשב שכר בכיר כבעל תפקיד בכיר מטעם המעסיק וכנושא משרה בכיר מטעם המעסיק. 
 
2. המעסיק או חשב שכר בכיר מטעמו חייבים להיערך בהקדם לשינוים ולאחריות שמוטלת עליהם במסגרת טופס 161 החדש ויפה שעה אחת קודם.
 
3. המכללה למיסים ולחשבונאות מקיימת כדרך קבע ימי עיון מקצועיים באישורה ובפיקוחה של לשכת רואי החשבון שבמסגרתו המשתתפים ילמדו למלא את טופס 161 החדש על כל חלקיו. 
 
כמו כן המשתתפים ילמדו לבצע את כל החישובים המקצועיים להם הם נדרשים במסגרת טופס 161 החדש החל מיום 1/1/2024 ואילך. 
 
בימי העיון של טופס 161 החדש נדגים בחלק המעשי של ההשתלמות המקצועית – פלטפורמה חדשה שפותחה בתכנת השכר שקלולית של טמל לשם מילוי של טופס 161 החדש כהלכה לפי הוראות מס הכנסה. 
 

לקבלת פרטים נוספים לגבי השתלמות מקצועית – טופס 161 החדש – ליחצו על הקישור הבא: 

 
 

שימו לב! 

הדיווח בטופס 161 דיגיטלי בפלטפורמה החדשה באתר של רשות המיסים, החל מיום 1/1/2024, הוא רשות ולא חובה !. 
לקבלת פרטים נוספים לגבי טופס 161 החדש בפלטפורמת דיווח טופס 161 דיגיטלי באתר רשות המסים – ליחצו על הקישור הבא: