בחרו עמוד

מה זה הנהלת חשבונות ? מה היא כוללת ומדוע היא חשובה לכל ארגון

הנהלת חשבונות היא תהליך של רישום וסיכום עסקאות כדי לתת דו”ח כספי.

המידע שרואה חשבון אוסף משמש לאחר מכן להכנת דוחות כספיים, שהם המסמכים המציגים את המאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים של חברה.

רואי חשבון משתמשים בשיטות חשבונאיות שונות על מנת לחשב את הדוחות הכספיים של חברה. שיטות אלו כוללות הנהלת חשבונות כפולה, חשבונאות עלויות וחשבונאות צבירה.

בעידן של היום, הנהלת חשבונות היא תפקיד מכריע של כל עסק. זו אחת התפקידים החשובים ביותר בחברה. עם זאת, לרואי החשבון יכול להיות קשה לעמוד בקצב של כל השינויים שקורים בשוק.

על מנת לתת להם יותר זמן למשימות אחרות, חברות שוכרות לעתים קרובות רואי חשבון שישתמשו בעוזרי כתיבה בינה מלאכותית כדי ליצור תוכן כמו מאמרים או בלוגים בנושאים שונים הקשורים לחשבונאות או כספים.

הנהלת חשבונות היא תהליך הכולל שלושה שלבים: רישום, מדידה ודיווח. רישום כרוך בתיעוד כל העסקאות שבוצעו בספרים או בחשבונות של החברה. מדידה כוללת ספירה או כימות של כמות הכסף הכרוכה בעסקאות אלו. דיווח כרוך בהצגת המידע שנאסף משני שלבים אלו בפני מי שזקוק לו לצורכי קבלת החלטות.

מהי הכנת דוחות כספיים ומה היא כוללת?

במהלך קורס רענון הנהלת חשבונות של המכללה למיסים ולחשבונאות, עוברים על השינויים בחקיקה, מציגים תהליכי עבודה יעילים והצגה של תוכנות ואלמנטים חדשים המשלבים שיטת מסורתיות יחד עם טכניקות מתקדמות שאלו יחד יוצרות את האפקטיביות המיטיבת עבור מנהלי חשבונות.

הכנת הדוחות הכספיים כוללת את הדברים הבאים:

עריכת דוחות כספיים היא תהליך הכולל שלבים רבים. הצעד הראשון הוא הכנה והסכמה על המדיניות החשבונאית, שהם הכללים וההנחיות שקובעים כיצד החברה תרשום עסקאות. לאחר מכן, חשוב לזהות את כל הנכסים וההתחייבויות וכן כל שינוי בערך או בסיווג של נכס או התחייבות. תהליך זה מצריך תכנון קפדני מכיוון שלרוב מדובר בסכומי כסף גדולים. השלב הבא הוא לקבוע מה צריך לדווח על כל הצהרה בודדת, מה שניתן לעשות על ידי קביעה אילו עסקאות נרשמו בתקופה נתונה. לבסוף, על החברה להכין את המאזן שלה לכל תקופה בהתבסס על מידע זה ולדווח על מידע זה לבעלי המניות באסיפה או בדוח שנתי.

הצהרות אלו מספקות את מצבה הפיננסי של החברה, כיצד היא השתנתה לאורך זמן, ואילו גורמים מעורבים בהצלחתה. הם גם מראים את הקשר בין נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות.

עריכת הדוחות הכספיים כוללת איסוף מידע ממקורות כגון לקוחות, ספקים, עובדים ובנקים. זה כולל גם ניתוח נתונים אלה כדי לגלות מה קורה בעסקי החברה. הכנת הדוחות הכספיים היא תהליך חשוב הכולל אנשים רבים ממחלקות שונות שעובדים יחד כדי ליצור דוח מקיף של כל הנתונים הרלוונטיים למשקיעים או לבעלי עניין אחרים.

הדוחות הכספיים כוללים את המאזן, דוח רווח והפסד, דוח על תזרימי מזומנים ודוח ההון העצמי.

עריכת דוחות כספיים היא תהליך מורכב הדורש עבודה וידע רב. אבל בעזרת הטכנולוגיה אפשר לעשות את זה קל יותר.

תהליך ההכנה כולל איסוף נתונים ממקורות שונים כגון מקורות חיצוניים ומקורות פנימיים. לאחר מכן המידע מעובד כדי להבטיח שהוא עומד בתקנים ודרישות מסוימות. זה כולל היפטרות מכל שגיאה וווידוא שכל העסקאות הושלמו לפני הנפקתן לציבור או למשקיעים.

מהו דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד הוא דוח כספי המציג את ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי של החברה לפרק זמן מסוים. זה ידוע גם כדוח הכנסה.

להלן מרכיבי המפתח של דוח רווח והפסד:

הכנסות: זה כולל את כל מקורות ההכנסה כגון מכירות, מנויים, ריבית על הפקדות במזומן וכו’.

עלות סחורה שנמכרה: זה כולל את העלויות שנגרמו לייצור מוצרים או מתן שירותים. לדוגמה, זה יכלול את העלות של חומרים המשמשים בייצור או עלויות עבודה עבור שירותים שניתנו.

רווח גולמי: זה מחושב על ידי הפחתת עלות הסחורה שנמכרה מההכנסות כדי לקבל רווח נקי לפני ניכוי מסים והוצאות אחרות.

הוצאות: אלה מסווגים לשתי קטגוריות – הוצאות תפעול הכוללות את כל ההוצאות הקשורות לניהול העסק כמו משכורות לעובדים או שכר דירה עבור שטחי משרדים; והוצאות שאינן תפעוליות הכוללות השקעות שבוצעו במטרה להרחיב או לשפר את הפעילות. גם הם

דוח רווח והפסד הוא דוח כספי המראה כמה כסף חברה הרוויחה, או הפסידה, במהלך פרק זמן מסוים.

דוח רווח והפסד הוא אחד הדוחות הכספיים החשובים ביותר בכל עסק. זה עוזר לחברה לקבל החלטות מושכלות לגבי האם הם בדרך להגיע ליעדים שלהם.

השלב הראשון ביצירת דוח רווח והפסד הוא לקבוע אילו הוצאות יש לכלול בחישוב. השלב הבא יהיה לחשב את ההכנסות עבור כל קטגוריית הוצאות. לבסוף, ההכנסה נטו מופחתת מסך ההוצאות כדי לקבל את הרווח או ההפסד הנקי עבור פרק זמן זה.