בחרו עמוד

סוגי רישיונות בביה”ס למקצועות הנדל”ן

1. רישיון שמאי מקרקעין

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד המשפטים
לקבלת פרטים נוספים אודות מועצת שמאי המקרקעין בישראל לחץ כאן
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד המשפטים לחץ כאן

חוק שמאי המקרקעין, התשס”א-2001, מסמיך את מועצת השמאי המקרקעין (להלן  המועצה) לערוך את בחינות הרישוי לשמאי מקרקעין. מועמד המבקש להירשם בפנקס שמאי המקרקעין נדרש לעבור סדרת בחינות שעורכת המועצה, שהן אחד התנאים לרישום בפנקס שמאי המקרקעין.

תוכנית הבחינות:
מועמד המבקש להירשם בפנקס שמאי המקרקעין חייב לעמוד בבחינות שעורכת המועצה בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס”ו – 2006 (להלן – התקנות החדשות).

בהתאם לתקנות החדשות, אשר נכנסו לתוקף ביום  1.3.2006, תחל מועצת שמאי המקרקעין לקיים תכנית בחינות חדשה הכוללת 14 בחינות (להלן – המתכונת החדשה). תכנית זו מחליפה בהדרגה את התכנית שנקבעה בכללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), התשמ”ו-1985 (להלן – המתכונת הישנה).

תכנית הבחינות החדשה תיכנס לתוקף ב -2 שלבים :

שלב א’: החל ממועד חורף 2008 – קיום הבחינות המוקדמות בהתאם למתכונת החדשה, כולל הבחינה בדינים המקבילה לבחינה בחוקים ופקודות לפי המתכונת הישנה.

שלב ב’: החל ממועד קיץ 2009 – קיום כל הבחינות, כולל הבחינות הסופיות, לפי המתכונת החדשה.

סוג הבחינה

שם הבחינה (מתכונת חדשה)

תנאי מקדים

בחינות מוקדמות

יסודות המימון ושימושים בשומת מקרקעין

אין

יסודות מדידה ומיפוי

אין

יסודות הכלכלה (מיקרו + מקרו + כלכלה עירונית)

אין

יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

אין

סטטיסטיקה

אין

דינים

אין

תכנון ובנייה (יסודות תכנון עירוני + דיני התכנון העירוני)

אין

יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים

אין

מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים.

אין

בחינות סופיות

מבוא לתורת השמאות

כלכלה, מימון + 2 בחינות מהמוקדמות

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

כל המקודמות + מבוא לתורת השמאות

יישומים בשומת מקרקעין

כל המקודמות + גישות עקרונות בהערכת מקרקעין

הבחינות המוקדמות:
מי שלא סיים את הבחינות המוקדמות שהתקיימו לפי המתכונת הישנה (לא כולל הבחינה בחוקים ופקודות) עד קיץ 2007 (כולל), יהיה מחויב להיבחן גם  ב-3 הבחינות בנושאים החדשים שנוספו במתכונת החדשה: סטטיסטיקה, יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים, ומיסוי מקרקעין ומסים אחרים.

בהתאם לתקנה 13(4) לתקנות החדשות  קבעה המועצה כי מי שנבחן בבחינה מהבחינות לפי המתכונת הישנה  יהיה פטור מהבחינה המקבילה לה במתכונת החדשה לפי הטבלה שלעיל (למען הסר ספק, שקילות כאמור קיימת גם ב-2  הבחינות שהתפצלו ל-2  חלקים).
נוסף על כך, קבעה המועצה כי נבחן שעבר את הבחינה בחוקים ופקודות או קיבל פטור ממנה, יהיה פטור גם מהבחינה במיסוי מקרקעין ומסים אחרים.

מועמד שעבר חלק מהבחינות לפי המתכונת הישנה חייב להירשם בפנקס שמאי המקרקעין עד ספטמבר 2011.  כלומר, החל מאוקטובר 2011 יירשמו בפנקס רק מועמדים שנבחנו בכל הבחינות לפי המתכונת החדשה.

הבחינות הסופיות:
הבחינות הסופיות יחלו להתקיים לפי המתכונת החדשה החל ממועד הבחינות של קיץ 2009.

דרישות קדם כדי לגשת לבחינות הסופיות:

הבחינה בעקרונות שומה חלק א’:
אין דרישות קדם כדי לגשת לבחינה בעקרונות שומה, חלק א’ (בשמה החדש: מבוא לתורת השמאות). (לפי התיקון שפורסם בקובץ תקנות 6600, מיום 5.7.2007).

הבחינה בעקרונות שומה חלק ב’:
דרישות הקדם  כדי לגשת לבחינה בעקרונות שומה, חלק ב’ (בשמה החדש: גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין):

 1. יש לעבור את כל הבחינות המוקדמות + עקרונות שומה, חלק א’ (מבוא לתורת השמאות).מי שנבחן במתכונת הישנה צריך להיבחן גם בבחינה בחוקים ופקודות או הבחינה המקבילה בדינים.
 2. סיום חצי מתקופת ההתמחות או 9 חודשים, לפי המוקדם מביניהם.

החל ממועד קיץ 2009 ניתן לגשת לבחינה בגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין (הבחינה לפי המתכונת החדשה המקבילה לבחינה בעקרונות שומה, חלק ב’), גם בלי דרישת קדם של מכסת התמחות מינימלית.

הבחינה ביישומים בשומת מקרקעין:
דרישות הקדם כדי לגשת לבחינה ביישומים בשומת מקרקעין (הבחינה לפי המתכונת החדשה המקבילה לבחינה בשומה למעשה):

 1. יש לעבור את כל הבחינות האחרות.
 2. יש לסיים את  ההתמחות .

ניתן לקבל פטור מהבחינות המוקדמות, כולן או חלקן, בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ”ג-1963 ובהתאם לכללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התש”ם-1979 (ראה להלן  פטור מבחינות).

פטור מבחינות:
מי שלמד במוסד להשכלה גבוהה ועבר באותו מוסד בחינה בנושא מנושאי הבחינות המוקדמות, רשאי להגיש בקשה לפטור מבחינה באותו נושא. התנאים למתן פטור מבחינות מוקדמות מפורטים בכללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התש”ם-1979.

בנוסף, מי שעבר בחינות הסמכה על פי דין בנושא מנושא הבחינות המוקדמות, רשאי להגיש בקשה לפטור מבחינה באותו נושא.

בקשות לקבלת פטור מבחינות מוקדמות יש להגיש למזכירות מועצת שמאי המקרקעין.
אל הבקשה יש לצרף:

 1. מסמכים המוכיחים כי המבקש זכאי לפטור מהבחינה (ובכללם, אישור זכאות לתואר או אישור לימודים המפרט מועד תחילת וסיום הלימודים; פירוט קורסים לתואר, הכולל שמות הקורסים הרלוונטיים וציוניהם; תכנית הלימודים של הקורס בו נערכה הבחינה עליה נסמכת בקשת הפטור, מאושר על ידי מזכירות המוסד האקדמי. מי שעבר בחינות הסמכה על פי דין בנושא מנושאי הבחינות המוקדמות, יצרף אישור ציונים מאת הגוף שערך את הבחינה);
 2. ב.  אישור על תשלום אגרה בעד הגשת בקשת הפטור, כאמור בתקנות שמאי מקרקעין, התשכ”ג-1963.

2. רישיון מתווך מקרקעין

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד המשפטים
לקבלת פרטים נוספים אודות רשם המתווכים לחץ כאן

סעיף 5(א) לחוק המתווכים מונה את 6 התנאים לקבלת הרישיון, למי שהינו:
 1. אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל.
 2. מלאו לו 18 שנים.
 3. הוא אינו פושט רגל.
 4. הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 5. אם הוטל עליו מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה כאמור.
 6. הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רישיון תיווך במקרקעין (להלן – בחינה).

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות