בחרו עמוד

קורס אמנות הדיון במס הכנסה

מטרות הקורס

 •  הקניית ידע מעמיק בהיערכות לדיון במס הכנסה.
 •  הקניית ידע מעמיק בנושאים הקשורים לדיון במס הכנסה.
 •  להכשיר את המשתתפים לבצע דיוני מס בתחום המעשי.
 •  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד

 •  יועצי מס.
 •  רואי חשבון.
 •  עורכי דין.

היקף הלימודים

כ – 20 שעות לימוד אקדמיות (4 מפגשים).

תעודה

תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

נושא  תכנית לימודים

אמנות הדיון במס הכנסה

 

 1. עקרונות יסוד במשא ומתן (מידע, זמן, כח)
 2. עקרון  המידע במשא ומתן :
  • מהות המידע ודרכי השגתו
  • ריכוז פעולות הביקורת השכיחות של השותף הבכיר, ואפשרות התגוננות בסיסיות
  • הדיון במס הכנסה : האם שיטת השוק ?
  • מניעה של פסילת ספרים במקרה של אי רישום תקבול
 3. קובץ תכניות הביקורת של אגף מס הכנסה כמרכיב בסיסי לגבי החלטה על מעבר לשלב ב’ :
  • סקירה כללית של האוגדן
  • טרום ביקורת
  • הוצאות
  • הצהרת הון והשוואות הון
  • תכניות ביקורת ענפיות
 4. עקרון הזמן במשא ומתן :
  • ההתמדה והעקשנות
  • יעילות האולטימטום כפונקציה של היקף ההשקעה במשא ומתן
  • מילים יפות לריכוך האולטימטום
  • ההתשה
  • אפקט ההתמכרות למשא ומתן
 5. עקרון הכח במשא ומתן : התקדים והלגיטימיות
 6. כח ההסתכנות : שיקולים במעבר לשלב ב’ ו/או למשפט
 7. חישוב כספי של תוחלת ההפסד בכל חלופה
 8. השפעותיה השליליות של תחושת “הצדק”
 9. כשל הקשיחות
 10. שותף לסיכון ולסיכוי
 11. כח המחויבות של הפרטים בצוות
 12. כח המומחיות
 13. כח ההזדהות וכח המוסר
 14. כח היחס : ייצוג במשא ומתן
 15. כח שלילי : משחק הפגנת החולשה
 16. תקרת תוספת המחיר במהלך המשא ומתן :
  • כללי
  • התייחסות לתקרה
  • מגבלותיו של המדגם
 17. נימוקים אפשריים להורדת תוספת המחיר במהלך המשא ומתן
 18. בקשת “טובה קטנה” מעבר למה שהוסכם
 19. הטקטיקה הסובייטית
 20. סמכות מוגבלת למתדיין
 21. טקטיקות ריגוש : צעקות, בכי ושתיקה
 22. ויתורים הדדיים במהלך משא ומתן
 23. משא ומתן לשם סיפוק הדדי
 24. שלבים במשא ומתן ביחסים מתמשכים בין צדדים :
  • גיבוש אמון
  • השגת מחויבות : גיבוש קואליציה
  • ניהול התנגדות
 25. משא ומתן בטלפון והסכם בפקס
 26. רישום מזכר ונקודות הסכמה
 27. יכולת שיפור עמדות לאחר פנייה לדרגים בכירים
 28. יצירת סימפטיה אצל הצד השני
 29. מס אמת
 30. הליכי שומה, השגה וערעור :
  • מבוא – מהי שומה ?
  • שומה עצמית [סעיף 145(א)(3) לפקודה)]
  • תקצור הדוח
  • המקרים בהם מוסמך פקיד השומה לתקן את הדוח תוך חצי שנה
  • טעות חשבונית בדוח [סעיף 145(א)(3)(א)]
  • נישום שלא ניהל פנקסי חשבונות [סעיף 145(א)(3)(ב)]
  • נישום שספריו נפסלו [סעיף 145(א)(3)(ג)]
  • הפיכת שומה עצמית לשומה סופית
  • אישור הדוח [סעיף 145(א)(2)(א)]
  • התיישנות [סעיף 145(א)(2)]
  • הודעת שומה
  • הגדרת שומה
  • מה מכילה הודעת שומה? [סעיף 149]
  • שליחת שומה בדואר רגיל  היא פגם טכני שאינו פוסל את השומה
  • המצאת הודעות [סעיף 238 לפקודה]
  • חתימת הודעת השומה [סעיף 237]
  • די בהופעת שם פקיד השומה כדי שההודעה תהיה בת תוקף
  • פגמים שאינם פוסלים שומה  [סעיף 159]
  • איחור בהגשת נימוקי השומה אינו חמור דיו בכדי לפסול את השומה
  • התיישנות
  • מניין שנות התיישנות [סעיף 145(א)(2) לפקודה]
  • התחלת מרוץ ההתיישנות
  • הגשת דוח חסר, תיחשב לעניין התיישנות כאילו לא הוגש דוח כלל
  • סוף מרוץ ההתיישנות
  • התיישנות שומה עצמית “סתמית” [סעיף 145(א)(2)]
  • התיישנות בשומת הפסדים [סעיף 145(א)(2)(ב) לפקודה]
  • התיישנות בהשגה  [סעיף 152(ג) לפקודה]
  • מועד התיישנות בשומת ניכויים (סעיף 167)
  • קבלת השגה מחמת התיישנות
  • דחיית מועד ההתיישנות בשל אי הגשת הצהרת הון
  • התיישנות לעניין פתיחת שומה [סעיף 147 לפקודה]
  • התיישנות פלילית לעומת התיישנות אזרחית  [סעיף 225 לפקודה]
  • תקציר שומה בו נשמטה הכנסה יתוקן גם לאחר התיישנות
  • הקפאת מרוץ התיישנות בעקבות הגשת ערר לוועדה לקבילות פנקסים
  • שומה לפי מיטב השפיטה [סעיפים 145, 145א, 145א1] [סימול 03]
  • שומה לפי מיטב השפיטה בפסילת ספרים
  • שומה לפי מיטב השפיטה כאשר התוצאה העסקית בלתי סבירה
  • שומה לפי מיטב השפיטה על בסיס הפרשי הון בלתי מוסברים
  • שומה כשהספרים קבילים והשלכה מתחשיב בשנה אחת על שנים קודמות
  • שומה בהיעדר דוח
  • סמכות לתקן שומה עקב טעות חשבונית [סעיף 145(א)(2א)]
  • הסכם לפני השגה [סימול 02]
  • ביטול הסכם שנחתם על ידי פקיד שומה
  • שמיעה והנמקה במיטב השפיטה
  • סמכות לשום במקרים מיוחדים [סעיף 145א לפקודה]
  • הליך השומה
  • חובות פקיד השומה
  • פירוט נימוקי השומה [סעיף  158א(ב)]
  • הדרך לפיה נעשתה השומה [ סעיף 158א(ב)]
  • מתן אפשרות סבירה לנישום להשמעת טענותיו [סעיף  158א(א)]
  • טעמים סבירים להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה [סעיף 145(א)(2)(ב)]
  • העלמת פרטים וגידול הון מהווים טעמים טובים
  • בקשת ביטול שומה בשל פגמים מנהליים וטעויות שנפלו בה
  • גילוי מידע  וזכות עיון במסמכים
  • סודיות וחיסיון
  • השגה [סעיפים 152-150 לפקודה] – כללי
  • נטל ההוכחה בהליך ההשגה
  • מועד ההשגה
  • השגה על שומה בהסכם
  • הדיון בהשגה – על ידי מפקח אחר
  • נימוקי ההשגה
  • שמיעת טענות הנישום ואי קבלת ההשגה
  • הסכם לאחר השגה [סימול 07]
  • צו לאחר השגה [סימול 09]
  • פתיחת שומות [סעיף 147 לפקודה] – כללי
  • פתיחת שומות בשלב שני
  • פתיחת שומה על ידי מנהל רשות המיסים
  • פתיחת שומה על ידי מנהל רשות המיסים במקרה שפקיד שומה “נרדם בשמירה”
  • חוקיות צווים שהוצאו מכח סעיף 147 לפקודה
  • הארכת תקופת ההתיישנות בשל ביצוע עבירה
  • הנסיבות לפתיחת שומות
  • מתן הזדמנות סבירה להשמיע טענות
  • צו לפתיחת שומה במהלך המשפט
  • סופיות שומת ניכויים
  • השוואה לסעיף 85 בחוק מיסוי מקרקעין
  • ערעורים [סעיפים 158-153 לפקודה] – כללי
  • חובת הראיה ללא פסילת ספרים
  • חובת הראיה בגידול הון בלתי מוסבר
  • הוצאות מחיה לעניין גידול הון לא מוסבר
  • אין להציג ראיות חדשות בפני בית המשפט
  • פומביות הדיון
  • תקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), תשל”ט – 1978
  • המצאת נימוקי השומה
  • מועד ההמצאה
  • המצאת מסמכי בית דין
  • צורת ותוכן ההודעה
  • טיעון חלופי להודעה המפרשת את נימוקי השומה
  • מקרים מיוחדים
  • נימוקי הערעור
  • מועד הגשת הערעור
  • אופן הגשת הערעור
  • צורת תוכן ההודעה
  • מחיקת סעיפים בהודעה המפרשת את נימוקי הערעור ע”י בימ”ש
  • פסק דין בשל היעדר נימוקי ערעור
  • נוהל הטיפול של רשויות המס בתיקי ערעורים
  • עתירה לבג”צ
  • יחסי גומלין בין שומה אזרחית לדין הפלילי
  • יחסי גומלין בין שומת מס הכנסה לשומת מיסוי מקרקעין
  • יחסי גומלין בין מס הכנסה למע”מ
  • נטל הבאת הראיות היא על העוסק כאשר השאלה שבמחלוקת היא “לבר פנקסנית”
  • פסילת פנקסים ושומה לפי מיטב השפיטה לאור הפסילה

 

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות