בחרו עמוד

קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

הכנה לבחינות הרישוי מטעם הרשות לניירות ערך
לקבלת פרטים נוספים אודות הרשות לניירות ערך  לחץ כאן

מבוא
קורס מקיף זה מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ להשקעות, למנהלים ומנהלי כספים, חשבים ומנהלי השקעות במוסדות ובחברות, ולמשקיעים פעילים המבקשים לרכוש ידע מעמיק בנושאי שוק ההון.

הקורס נועד להכשיר את הלומדים בו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. ההכשרה תכלול לימודים תיאורטיים בנושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם.

נושאי הלימוד כפופים לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות; ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקי השקעות, אתיקה ודיני ניירות ערך, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות.

מטרת הקורס

 • להכין את המשתתפים לבחינות הרשות לניירות ערך, לשם קבלת רישיון עיסוק בענף זה.
 • להוכיח ידע בדיני ניירות ערך לרבות נושאים הקשורים בהצעת ניירות ערך לציבור בשוק הראשוני והליכים בשוק המשני, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד – 1994, ותקנות לפיו, ומושגי יסוד בדיני חברות.
 • לגלות בקיאות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ד -1995, ותקנות לפיו, החל מהגדרת העיסוקים טעוני רישיון, דרך החובות המוטלות על בעל רישיון וכלה בעבירות משמעת, שיפוט ועונשים.
 • הבנה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968, בנושאים של תרמית בניירות ערך, איסור שימוש במידע פנים ועבירות עובד חבר בורסה; על הנבחן לגלות ידע כללי בחוק העונשין, התשל”ז – 1977, בכל הקשור לעבירות מרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, בכל הקשור לעבירת הפגיעה בפרטיות.
 • הבנה בכללי ההתנהגות האתית והאחריות המקצועית הנדרשים מהעוסקים בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך, לעסוק בתחום, ולמעוניינים בקריירה מקצועית כיועצי השקעות ומנהלי תיקים, חברי ועדת השקעות, מנהלי כספים, בנקאים ומשקיעים.

היקף הלימודים
20 שעות אקדמיות.תנאי קבלה

 • 12 שנות לימוד.
 • גיל 21 ומעלה.
 • אזרחות ישראלית.
 • העדר הרשעה בעבירה (כמוגדר בחוק).

מועדי הבחינות
הבחינות יתקיימו ב-2 מועדים בשנה בחודשים : יולי, דצמבר.

פטור מבחינות
בעל תואר ראשון או שני ב : כלכלה, חשבונאות , מנהל עסקים, בנקאות, במוסד אקדמי המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה יוכל להיות זכאים לפטור מהבחינה של הרשות לניירות ערך בנושא זה.

התמחות
עפ”י התקנות מי שעבר את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן את שאר בחינות היסוד (או שקיבל פטור מהבחינות בכלכלה, בסטטיסטיקה ומימון ובחשבונאות), רשאי להתחיל את ההתמחות.

כלומר, את הבחינות המקצועיות ניתן לעבור לפני ההתמחות, תוך כדי ההתמחות ולאחריה.

יועץ השקעות – חייב בהתמחות של 6 חודשים.
מנהל תיקים – חייב בהתמחות של 9 חודשים.

תעודה
לעומדים בהצלחה בכל הבחינות (מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, דיני ניירות ערך, מקצועית א’),  ובגמר ההתמחות תעניק הרשות לניירות ערךרישיון יועץ השקעות.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

דיני ניירות ערך

א. חוק ניירות ערך, התשכ”ח 1968 – , ותקנות לפיו

 • רשות ניירות ערך: תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה.
 • הצעת ניירות ערך לציבור, חובת פרסום תשקיף ופטורים ממנה.
 • פרטי התשקיף מבנהו וצורתו.
 • הליכי ההנפקה והודעות על תוצאותיה.
 • דוחות מיידיים ותקופתיים.
 • דוח הדירקטוריון – מהותו, מבנהו וצורתו. 
 • אחריות פלילית: 
  • בשל פרט מטעה בתשקיף, פרט מטעה בדוח תקופתי או בדוח מיידי.
  • אחריות פלילית של דירקטורים, נושאי משרה בחברה ומומחים.
 • אחריות אזרחית:
  • אחריות אזרחית של בעל שליטה, דירקטור, מנהל כללי ומומחה.
  • תובענה ייצוגית.

ב. מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד 1994 – ובתקנות לפיו

 • קרן נאמנות – מהותה ואופן הקמתה.
 • הנאמן ועיקרי הנאמנות.
 • אחריותו של מנהל קרן.
 • פרטי תשקיף של קרןמבנהו וצורתו.
 • קרן נאמנות פתוחה וקרן נאמנות סגורהשינוי סיווגן ופירוקן.
 • דוחות מיידייםדוח חודשידוח על החזקת יחידות ודוח על הצבעה באסיפה כללית.
 • פרסום מחירי קניה ומכירהפרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה, פרסום מחיר יחידה ושוויה בקרןסגורה.

ג. מושגי י סוד בדיני חברות

 • תזכירתקנון ושינויים.
 • סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים.
 • אחריותם של נושאי משרה.
 • אישור התקשרויות של נושאי משרה עם החברה.
 • אסיפות בעלי המניות.
 • הון המניות ושינויו.

ד. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה 1995- ובתקנות לפיו
ה. חוק איסור הלבנת הון, התש”ס 2000- וחוק איסור מימון טרור התשס”ה – 2004 והתקנות שלפיהם.

אתיקה מקצועית

א. עבירות ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח 1968-

 • תרמית בניירות ערךובכלל זה תיאום הוראותהשפעה מלאכותית על  שערי ניירות ערךפיצול פקודות וכו‘.
 • איסור שימוש במידע פנים.
 • עבירות עובד חבר בורסה.

ב. אתיקה כללית

 • ההבחנות בין ייעוץ השקעות לשיווק השקעות.
 • איתלות היועץ.
 • חובת הנאמנות ללקוח.
 • חובת התאמת השירות לצורכי הלקוח.
 • חובת השימוש במידע והספקתו ללקוח.
 • החובה להמליץ במיומנות ובזהירות תוך הצגה מאוזנת של הסיכויים והסיכונים והדגשת סיכונים מיוחדים.
 • מתן שירות הוגן ללקוח.
 • שימוש במידע שנתקבל בנאמנות.
 • איסור שימוש במידע על פעילות עתידית של לקוחות
 • התנהגות אחרת שאינה הולמת בעל רישיון.
 • פרקים ג‘ וד‘ לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעותבשיווק השקעות  ובניהול תיקי השקעותהתשנה 1995- .

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות