בחרו עמוד

קורס חשבונאי בכיר – מנהל חשבונות מדופלם

 

מטרת הקורס

תפקיד החשבונאי הבכיר (מנהל חשבונאות מדופלם), כמי שנמנה על הצוות הניהולי בעסק בא לענות על הצורך באנשי מקצוע, הבקיאים בתחומים רבים ומגוונים הנובע מהמורכבות של הפעילות הכלכלית בכלל ושל המערכת החשבונאית בפרט, במיוחד בכל הקשור לתחומים המשיקים לתחומי חשבונאות, כגון: מיסים, מימון ותמחיר.

קורס זה נועד להכשיר את המשתתף בנושאים הנדרשים מהחשבונאי הבכיר.

הכנת המשתתפים לקראת הבחינות הנדרשות לקבלת תעודת חשבונאי בכיר הנערכות על ידי הועדה המיקצועית לבחינות מנהלי חשבונות בכירים בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל.

היקף הלימודים

כ- 500 שעות אקדמיות (לכל 7 הקורסים)

קהל היעד

הקורס נועד למנהלי חשבונות, יועצי מס ואחרים המעונינים להעשיר את ידיעותהם בחשבונאות ובתחומים נוספים ולהכשיר עצמם לקראת התואר חשבונאי בכיר שהוא הדירוג המקצועי הגבוה ביותר בחשבונאות (להוציא ראיית חשבון)

תנאי קבלה
לבחינה יורשה לגשת כל מי שסיים בהצלחה אחד מאלה:

מי שסיים 12 שנות לימוד ועבד 5 שנים בסמוך לפני המבחן במשרה מלאה בהנהלת חשבונות בחברה הרשומה כנישום ברשות המיסים או בגוף עסקי דומה.

או ; מי שיש בידו תעודת סוג 2 בהנהלת חשבונות של משרד העבודה.

או ; מי שהשיג ציון עובר בבחינות בגרות: 5 יח”ל בחשבונאות ו- 5 יח”ל בניהול חשבונאות ממוחשבת.

או ; יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה.

או ;  מי שעבר בחינת ביניים – על פי חוק רואי חשבון.

תעודה

התואר “חשבונאי בכיר” מוענק ע”י הועדה המקצועית לבחינות למנהלי חשבונות בכירים בשיתוף לשכת רואי חשבון בישראל למועמד שעמד בהצלחה בבחינות בכל המקצועות . למסיימי הקורס תוענק תעודת סיום מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

שם הבחינה

 תכנית לימודים

 הנהלת חשבונות

 1. כללי חשבונאות מקובלים – רישום ודיווח
 2. דיווח לפי סוג הארגון
 3. רכוש קבוע
 4. השקעות
 5. רכוש שוטף
 6. מלאי
 7. חייבים
 8. מזומנים
 9. הון עצמי
 10. עתודות
 11. התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר
 12. דוח רווח והפסד
 13. שותפויות
 14. משגור עסקה משותפת
 15. מרכז וסניפים
 16. אשראי תעודות
 17. קבלנים
 18. שיטה חד צדדית
 19. הכרה בהכנסות על בסיס מזומן
 20. פתרון בחינות

 מיסים

 1. מס הכנסה: עקרונות הטלת המיסים
 2. הגדרות
 3. הכנסות
 4. פטורים
 5. הנחות ממס
 6. הוצאות מותרות בניכוי
 7. ניכויים שהתרתם מוגבלת
 8. ניכוי פחת
 9. ניכויים שאין להתירם
 10. קיזוז הפסדים
 11. מיסוי יחיד
 12. ניכויים וזיכויים
 13. הכנסות בני הזוג
 14. שיעור המס ליחיד ולחברה
 15. רווחי הון עקרונות
 16. הוראות ניהול ספרים – עקרונות
 17. הליכי שומה וערעור
 18. ניכויים במקור – עקרונות
 19. הליכי גבייה
 20. אחריות גבייה
 21. אחריות נושא משרה בתאגיד
 22. חוק עסקאות גופים ציבוריים
 23. חוק התאומים בשל אינפלציה – עקרונות
 24. חוק מס ערך מוסף
 25. חוק מס שבח- עקרונות
 26. פתרון בחינות

 מחשוב בהנהלת חשבונות

 1. מושגים
 2. מבוא לסביבת הפעלה של חלונות
 3. גיליונות עבודה אלקטרוניים
 4. מערכות הנהלת חשבונות ממוחשבת
 5. מערכות כספיות אחרות ממוחשבות
 6. הכרה כללית של מאגר מידע

חישובים מסחריים

 1. מושגי יסוד
 2. מדדים
 3. הפרשי שער
 4. ריבית פשוטה לרבות לוחות סילוקין וריבית אפקטיבית
 5. ריבית על יתרות בחשבונות עו”ש
 6. קרדיטוריים ודביטוריים
 7. ניכיון שטרות
 8. זמן פירעון ממוצע
 9. ריבית דריבית
 10. ערך עתידי וערך נוכחי
 11. ניתוח כדאיות השקעות
 12. ניירות ערך
 13. יבוא יצוא
 14. רווח גלום ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה
 15. פתרון בחינות

חשבונאות ניהולית/תמחיר

 1. מהות חשבונאות העלות- תמחיר ומטרותיה
 2. סוגי עלויות ומיונן
 3. עבודה
 4. חומרים ישירים ועקיפות
 5. הבחנה בין תמחיר היסטורי ותמחיר תקן
 6. הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים
 7. הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר
 8. נקודת איזון
 9. ניתוח מכירות ורווחים
 10. דוחות תמחיר
 11. כללי
 12. חשבונאות תמחירית וחשבונאות פיננסית
 13. פתרון בחינות

דיני עסקים

 1. דיני חוזים
 2. הגבלים עסקיים
 3. חוזים אחידים
 4. דיני תאגידים
 5. שותפיות
 6. חברות ותאגידים אחרים
 7. שטרות ושקים לסוגיהם
 8. דיני עבודה – הסכמים קיבוציים
 9. שעות עבודה ומנוחה
 10. חופשה שנתית
 11. הגנת שכר ופיצויים
 12. פתרון בחינות

עקרונות תורת המשק והסחר

 1. הארגון הפנימי של הפירמה
 2. צורות התארגנות של פירמות
 3. שיטות שכר
 4. שכר עידוד
 5. הסכמים קיבוציים
 6. בוררות
 7. הטבות ותנאים סוציאליים לעובדים
 8. מימון פעולות הפירמה
 9. הון עצמי והון זר
 10. סחר פנים וחוץ
 11. ביטוחי חובה ורשות
 12. הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק
 13. מבקר המדינה
 14. מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בנקאות ובפעילות המשקית בישראל
 15. פתרון בחינות

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות