בחרו עמוד

קורס חשבונאי פיננסי (סוג 3 מורחב)

מטרות הקורס

להכין את המשתתפים לבחינה לקבלת תעודת “חשבונאי פיננסי” .

הקורס מיועד

הקורס מיועד למנהלי חשבונות סוג 2, שיש להם זיקה לנושא החשבונאות והכספים, המעוניינים להכשיר את עצמם לתפקידים בכירים בתחומי החשבונאות השונים .

קורס ייחודי – אין צורך באישור שנת ותק במקצוע כפי שנדרש בקורס הנהלת חשבונות סוג 3 .

דרישות קדם

תעודת הנהלת חשבונות סוג 2.

היקף הלימודים

כ- 145 שעות לימוד אקדמיות. ביניהן כ- 30 שעות מרתון עד לבחינה.

תעודה

התואר “חשבונאי פיננסי” מוענק ע”י הועדה המקצועית לבחינות למנהלי חשבונות בכירים בשיתוף לשכת רואי חשבון בישראל למועמד שעמד בהצלחה בבחינות. למסיימי הקורס תוענק תעודת סיום מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

נושא תכנית לימודים

חשבונאי פיננסי

 

 1. סקירת המקצוע והתפתחותו, תיאור הגופים המסדירים את כללי המקצוע
 2. מסגרת מושגית של חשבונאות ודיווח כספי – הנחות ועקרונות
 3. כללי חשבונאות מקובלים
 4. הוצאות
 5. שינויים חשבונאיים
 6. השקעות
 7. רכוש שוטף
 8. מלאי
 9. חייבים
 10. מזומנים ושווי מזומנים
 11. הון עצמי
 12. עתודות
 13. התחייבויות – לזמן ארוך ולזמן קצר
 14. התאמות ותיאומים (בנקים, חייבים, זכאים)
 15. שותפויות
 16. משגור
 17. עסקה משותפת
 18. אשראי תעודות (דוקומנטרי) – רישום בספרי היבואן
 19. שיטות רישום (השיטה הכפולה והשיטה החד צדדית)
 20. בסיסי דיווח (בסיס מזומן ובסיס צבירה)
 21. שחזור חשבונות
 22. חברה בע”מ – היבטים חשבונאיים
 23. קבלנים (עבודות על פי ביצוע והקמת בניינים למכירה)
 24. דוחות כספיים
 25. חישובים מסחריים וידיעה מסחרית כללית
 26. הטיפול בתלויות (נכס תלוי והתחייבות תלויה)
 27. התחייבויות שוטפות צמודות
 28. התחייבויות לזמן ארוך (הלוואות ואגרות חוב) צמודות
 29. מניות בכורה, מניות הטבה, אופציות למניות החברה warrants, ודוח על השינויים בהון העצמי
 30. דו”ח רווח והפסד :
  • הכרה בהכנסה
  • קריטריונים להכרה בהכנסה (בסיס צבירה ובסיס מזומן)
  • מימוש ההכנסה
  • הכרה בהכנסות במועד הגביה (כולל מכירות בתשלומים)•הכרה בהכנסות בתהליך הייצור (עבודות בקבלנות)
  • הצגה נאותה
  • הפסקת פעולות
  • פריטים בלתי רגילים (רווח ו/או הפסד)
  • שינויים חשבונאיים (שינוי אומדן, שינוי שיטה, שינוי ביישות החשבונאית ותיקון טעויות) והגישות השונות לטפול בשינויים החשבונאיים (הצגה מחדש, השפעה מצטברת לתחילת השנה ושינוי מכאן ולהבא).
  revised הוראות תקן בינלאומי 8.
 31. דו”ח על תזרימי המזומנים :
  • רקע כללי ומטרות הדו”ח• מבנה הדו”ח: תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (גישה ישירה וגישה עקיפה), תזרימי מזומנים מפעילות השקעה ותזרימי מזומנים מפעילות מימון•נייר עבודה טורי ככלי עזר לעריכת הדו”ח• התאמה בין הרווח הנקי לבין תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (רק בגישה הישירה)
  • נספח א’: התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (בגישה העקיפה)
  • נספח ב’:  פעולות שלא במזומן בתקופת הדו”ח
 32. דרך קביעת כללי חשבונאות בישראל :
  • המוסד לתקינה חשבונאית•לשכת רו”ח בישראל•רשות ניירות ערך•גופים מפקחים שונים (המפקח על הבנקים, המפקח על הבטוח וכיו”ב)
 33. פרסומים מקצועיים בישראל של הגופים המוזכרים בסעיף הקודם
 34. פרסומים של הוועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונות –International Accounting Standards Board
 35. כללי חשבונאות בארה”ב (עקרונות) :
  Accounting Principles Board – פרסומים של המועצה לכללי חשבונאות
  • פרסומים של המועצה לכללי חשבונאות פיננסית –   Financial Accounting Standards Board
 36. השקעות בבטוחות, במלוות ובחברות מוחזקות
 37. שיטת השווי המאזני (ג”ד 68)
 38. דו”חות מאוחדים (ג”ד 57)

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות