בחרו עמוד

קורס יועצי מס

באישור ובפיקוח מועצת יועצי המס בישראל

אחוז המסיימים גבוה מהממוצע הארצי!

מטרת הקורס 

מטרת הקורס היא הכשרת הלומדים למקצוע ייעוץ המס, תוך הכנתם לבחינות הנערכות ע”י מועצת יועצי המס לקבלת תעודת יועץ מס מוסמך.

  תנאי קבלה

  • מעל גיל 18(גיל מינימאלי לקבלת תעודה: 21 שנים).
  • תעודת יושר ממשטרת ישראל.
  • בגרות מלאה או אחד מהבאים:
   • 12 שנות לימוד + מכינה אקדמית מוכרת ע״י המועצה להשכלה גבוהה.
   • 12 שנות לימוד + בחינות חלופיות במכון סאלד/ מכון חכים/מכון חוצים.
   • 12 שנות לימוד + בגרות בציון 60 ומעלה במתמטיקה, באנגלית, בלשון בעברית.

  היקף הלימודים

  משך הקורס: כשנתיים בהתאם למסלול הנבחר, (בוקר/ערב) כמפורט בתכנית הלימודים.

  שם הקורס שעות לימוד מסלול
  חשבונאות 186 שעות יום בשבוע, בשעות 16:30-21:30.
  מיסים א’ 188 שעות יום בשבוע, בשעות 16:30-21:30.
  מיסים ב’ 184 שעות יום בשבוע, בשעות 16:30-21:30.
  מיסים ג’ 188 שעות יום בשבוע, בשעות 16:30-21:30.
  סה”כ: 746 שעות


  תעודה
   

  תעודת יועץ מס מוסמך תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בבחינות ההסמכה שנערכות ע”י מועצת יועצי המס ולאחר תקופת התמחות של שנה כמפורט בחוק יועצי המס.

  למסיימים שיעמדו בכל דרישות התוכנית תוענק תעודת גמר של המכללה למיסים ולחשבונאות.

  תכנית הלימודים

  1.  ח ש ב ו נ א ו ת  (משך הבחינה: 4.5 שעות)

  1.1 הנהלת חשבונות שעות לימוד
  הרישום הכפול 4
  רישומי יומן, ספר ראשי, ספרי עזר 4
  מאזן בוחן 5
  תיעוד 2
  תיאומי בנק, ספקים, לקוחות וכדומה 7
  פחת, מלאי, הפרשה לחובות מסופקים 9
  ייצור 4
  המאזן השנתי והחשבונות הסופיים 6
  הקמת שותפויות 5
  חלוקת רווחים 6
  מיזוג ופירוק שותפויות (למעט: פירוק בשלבים) 4
  עסקאות משותפות 3
  משגור 5
  חברות בע״מ ידיעות כלליות (למעט: מיזוגים) 3
  אשראי תעודות (דוקומנטרי) 4
  מרכז וסניפים (ידיעה כללית) 3
  קבלנים – שיטות דיווח ורישום 7
  רישום חד צידי 1
  הכנסות והוצאות 3
  תקבולים ותשלומים 3
  ס  ה  ”  כ  : 86
  1.2 חישובים מסחריים
  ריבית 7
  ניכיון שטרות 6
  חישוב ארנונות 5
  תשלום הלוואות – תשלומים שווים, לוחות סילוקין 7
  חישובים מסחריים כלליים 4
  ס  ה  ”  כ  : 29
   1.3 ידיעה מסחרית כללית
  צורת בעלות על עסקים: יחיד, שותפות, חבר-בני אדם 3
  ייסוד עסקים, מיזוגם ופירוקם 3
  קניית טובין ומסירתם-מושגים מסמכים בקשר לקנייה ומכירה 6
  הובלה, החסנה של טובין 2
  משרדאות 4
  מונחים במסחר, בתעשייה, בבנקאות ובביטוח 2
  ס  ה  ”  כ  : 20
  1.4 יסודות ביקורת החשבונאות
  ניירות עבודה 5
  הבקרה והמבדק הפנימי 4
  נוהל ביקורת 6
  טעויות, זיופים, מעילות וגילוין 5
  ביקורת הכנסות 6
  ביקורת רכוש והתחייבויות 4
  ס  ה  ”  כ  : 29
  סה”כ שעות לימוד
  סה”כ שעות  188

  2.  מ י ס י ם  א’  (משך הבחינה: 3.5 שעות)

  2.1 מבוא למיסים שעות לימוד
  שיטות להטלת המס, שיטת המס בישראל והשוואתה לשיטות מס אחרות 1
  תפקידה של אמנת מס במניעת כפל מס 1
  מיסים ישירים, מיסים עקיפים, מס פרוגרסיבי, מס רגרסיבי 1
  מטרות המס ותולדות מס הכנסה בארץ, מדר החוק ופרשנות דיני המס 1
  ההבדל בין הכנסה הונית להכנסה פירותית 1
  מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ותקופה השומה 4
  בסיס הדיווח על ההכנסה 2
  תושבות לצורכי מס 2
  הגדרות סעיף 1 לפקודה 1
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 2
  ס  ה  ”  כ  : 16
  2.2 הכנסות
  מקורות הכנסה – סעיפים: 2, 2א, 3, 85 (למעט: סעיפים 3(ד) – 3(ה6), 3(י) לפקודה) 17
  הכנסה מהאזור – סעיף 3א לפקודה 9
  מקום הפקת ההכנסה – סעיף 4א לפקודה 10
  תקופת השומה- סעיף 6 ו- 7 לפקודה 5
  מועד חיוב ההכנסה – סעיף 8ב ו- 8ג 6
  שיעורי המס – חלק ז’ לפקודה 9
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 14
  ס  ה  ”  כ  : 70
  2.3 הוצאות
  ניכוי הוצאות, סעיפים: 30-32 ,21-27 ,1א20 ,17,18,20 20
  ס  ה  ”  כ  : 20
  2.4 פטורים
  סעיף 9 לפקודה וסעיף 16, למעט: סעיפים 9(7א) וסעיפי מיסוי פנסיוני 15
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 5
  ס  ה  ”  כ  : 20
  2.5 הפסדים
  קיזוז הפסדים- סעיפים 28 ו- 29 לפקודה 8
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 4
  ס  ה  ”  כ  : 12
  2.6 דוחות וידיעות, הליכי שומה
  סעיף 87א לפקודה 1
  סעיפים 131-144 לפקודה 4
  סעיפים 145-160 לפקודה 6
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 1
  ס  ה  ”  כ  : 12
  2.7 עסקאות מיוחדות
  סעיפים 131, 145א2 10
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 2
  ס  ה  ”  כ  : 12
  2.8 מיסוי תאגידים
  מיסוי חברה לעומת מיסוי יחיד 3
  מיסוי חברה משפחתית- סעיף 64א לפקודה 1
  מיסוי חברה בית- סעיף 64 לפקודה 1
  מיסוי שותפויות – סעיף 63 לפקודה 2
  שיעורי המס 2
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 3
  ס  ה  ”  כ  : 12
  סה”כ שעות לימוד
  סה”כ שעות 208

  3.  מ י ס י ם  ב’   (משך הבחינה: 3.5 שעות)

  3.1  חוק מס ערך מוסף שעות לימוד
  רקע כללי, מקור החיוב – סעיף 2 3
  הגדרות – סעיף 1 2
  מקום העסקה – סעיפים 14-15 2
  מחיר העסקה – סעיפים 7-13, ותקנות 6-2 5
  החייב בתשלום המס – סעיפים 16-21, ותקנות 6א, 6ב, 6ג, 6ד, 6ז 9
  מועד החיוב ומועד הדיווח – סעיפים 22-29, 45-47, 67, 69, 88 ותקנות 6ו, 7, 9
  עסקאות בשיעור מס אפס – סעיף 30 ותקנות 12א, 12ב 4
  מס תשומות – סעיפים 38-44, ותקנות 12ג – 18 6
  שימוש לצורך עצמי, נכסים משומשים 4
  מלכ”ר, מוסד כספי, איחוד עוסקים, חוק אס”ח, חובות אבודים, עסקאות קומבינציה, עסקאות עם האזור 9
  שומה, קביעה, השגה וערעור 10
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 5
  ס  ה  ”  כ  : 70
  3.2 רווח הון
  רקע כללי, מקור 2
  מיסוי רווחי הון – סעיפים: 88-91 8
  קיזוז הפסדים במישור ההון – סעיף 92 5
  רווח הון ממכירות מניות – מקרים מיוחדים- סעיפים 93 – 94ד 4
  שחלוף נכסים – סעיפים 96 ו- 27 4
  פטורים במישור ההון – סעיף 97 8
  העברת נכס למלאי עסקי – סעיף 100 4
  הקצאת מניות לעובדים- סעיף 102 + תקנות 4
  העברת נכסים תמורת מניות – סעיפים 104 – 104ח 8
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 3
  ס  ה  ”  כ  : 50
  3.3 מיסוי בינלאומי
  הגדרות – סעיף 1 3
  מקום הפקת ההכנסה – סעיף 4א 3
  סעיף 68א 2
  אמנות למניעת כפל מס, סעיף 196 10
  חברת משלוח יד זרה- סעיף 75ב1 2
  חברה נשלטת זרה – סעיף 75ב 2
  מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים- סעיפים 14, 97 (ב) 5
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 3
  ס  ה  ”  כ  : 30
  3.4 מיסוי מקרקעין
  הגדרות – סעיף 1 4
  קביעת השבח (יום ושווי, מכירה ורכישה וניכויים) וחישוב המס – סעיפים 6, 17, 19, 21 – 37,  39ג’ – 48 5
  פטורים ודחיית מס (לרבות פטורים לדירת מגורים) – פרק חמישי 1, פרק שישי לחוק 6
  פעולה באיגוד – סעיפים 7, 7א (הגדרות בסעיף 1) 6
  מס רכישה – סעיף 9 ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) 4
  הליכי שומה – פרק שביעי לחוק 5
  השגה ועירור – סעיפים 87 – 90 3
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 3
  ס  ה  ”  כ  : 36
  סה”כ שעות לימוד
  סה”כ שעות 184

  4.  מ י ס י ם  ג’  (משך הבחינה: 3.5 שעות)

  4.1 מיסוי היחיד שעות לימוד
  תושבות, מקורות הכנסה, מקום הפקת הכנסה, בסיס דיווח על ההכנסה 9
  שיעורי המס – סעיף 121, 121ב, 122 והתקנות, חוק מ”ה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), 122א , 124 – 125ו 7
  זיכויים אישיים ונקודות זיכוי – סעיפים 10 – 11, 33א – 46, 38- 39 15
  חישוב מאוחד ונפרד – סעיפים 64ב – 67 5
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 4
  ס  ה  ”  כ  : 40
  4.2 מיסוי פנסיוני
  מענקי פרישה, רצף זכויות פיצויים – סעיף 9(7א), 8(ג) 6
  קרן השתלמות – לשכירים: סעיפים 3(ה), 3(ה4), 9(16א) 4
  קרן השתלמות – לעצמאים: סעיפים 3(ה2), 3(ה4), 17(5א), 31, 9(16ב) 3
  קופות גמל – תקנות מ”ה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 3
  אובדן כושר עבודה – היוון קצבה, סעיפים 3(א), 9א, 9א(ה), 32(14) 4
  קצבאות – נוסחת הקיזוז, סעיפים 9(6ו), 9א, פריסת מענק, היוון קצבה – סעיפים 9א, 8(ג), 9ב, 9ג 7
  ניכויים וזיכויים קופות גמל – סעיפים 45א, 47 10
  פטור וניכוי מריבית מוטבת – סעיפים 125ד, 125ה, פטור מדמי שכירות – סעיף 9ד 6
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 3
  ס  ה  ”  כ  : 40
  4.3 ניהול ספרים
  סעיף 33, 130, סעיף 130א, סעיף 145ב, סעיף 191ב 7
  הוראות ניהול ספרים, ועדה לקבילות פנקסים (סמכויות וערערים), פסילת ספרים וסנקציות 7
  הוראות ניהול ספרים על ידי מלכ”ר 2
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 4
  ס  ה  ”  כ  : 20
  4.4 ניכוי במקור וגבייה
  גביה – סעיפים 159א – 160א, 174 – 195ט 5
  ניכויים במקור – סעיפים 161 – 173א, 5
  הוצאות עודפות- סעיפים 3(ז), 31, 32(11), 181ב – 181ג 6
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 4
  ס  ה  ”  כ  : 20
  4.5 הצהרת הון
  מטרת הצהרת הון 1
  קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון 1
  הסמכות החוקית לדרישת הצהרת הון 1
  חשיבות הצהרת הון ראשונה 1
  מילוי טופס הצהרת הון 1
  מטרת השוואת הון 3
  שיבוץ ההכנסות (המקורות) וההוצאות (השימושים) בתהליך השוואת הון 2
  תיאום ההכנסות (המקורות) שדווחו 1
  תיאום ההוצאות העסקיות 1
  תיאום הוצאות פרטיות או תשלומים שלא הותרו בניכוי 1
  תיאום הוצאות “זקופות” והפסדים שקוזזו 1
  תיאום ההכנסות ה”זקופות” 1
  תיאום רווחי הון 3
  התאמת בסיס הדיווח 3
  הטיפול בגידול הון בלתי מוסבר ובהסברי הנישום 2
  מילוי טופס השוואת הון 3
  חישוב הוצאות מחיה 2
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 2
  ס  ה  ”  כ  : 30
  4.6 חוק עידוד השקעות הון
  מסלול הטבות מס 5
  מסלול מענקים 5
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 2
  ס  ה  ”  כ  : 12
  4.7 המוסד להחלטות מיסוי מקדמיות -“פרה-רולינג”
  מטרות החלטות המיסוי 2
  הליך הגשת בקשה לשם קבלת החלטת המיסוי 1
  החלטת מיסוי ב”מסלול ירוק” 2
  הטיפול בבקשה להחלטת המיסוי 2
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 1
  ס  ה  ”  כ  : 8
  4.8 עבירות מס
  עונשין (סעיפים 215 – 228א) – הליכי חקירה, חיפוש, הליכים פלילים 4
  חוק העבירות המנהליות 3
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 1
  ס  ה  ”  כ  : 8
  4.9 זכויותיו וחובותיו של יועץ המס
  חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס 3
  תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 1
  ס  ה  ”  כ  : 4
  4.10 כללי האתיקה של יועץ המס
  תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ”א – 1981 3
  פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים 1
  ס  ה  ”  כ  : 4
  סה”כ שעות לימוד
  סה”כ שעות 188


  מועדי הבחינות

  בחינות לרישוי יועצי מס מתקיימות על-ידי מועצת יועצי המס בשני מועדים כל שנה:

  • המועד ראשון – יולי/אוגוסט.
  • המועד השני – דצמבר/ינואר/פברואר.

  בכל מועד מתקיימות ארבע הבחינות : בחשבונאות, במיסים א’, במיסים ב’, במיסים ג’

  מיקום הבחינות

  בנייני האומה, שדרות שז”ר 1 (מול תחנה מרכזית), ירושלים.

  ערעורים על הבחינות

  נבחן שקיבל בבחינה ציון של 50 נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער בכתב על הציון. הערעור יוגש בכתב למועצת יועצי המס או למי שהוסמך מטעמה לא יאוחר מ-40 יום מהיום הנקוב בהודעה בדבר ציון הבחינה.

  מועצת יועצי המס או מי שהוסמך מטעמה יודיע למערער על החלטתו לא יאוחר מ-60 יום  מיום הגשת הערעור. ההחלטה תהיה סופית.

  מי שקיבל ציון נמוך מ- 35 נקודות, לא יוכל לשוב ולהיבחן במועד הבא באותה בחינה.

  אגרות

  • אגרת כל בחינה – 477 ₪.
  • אגרת כל ערעור – 118 ₪.

  למאגר הבחינות לחץ כאן »

   

  קורסים מתוכננים ל”יועצי מס”

  באישור ובפיקוח מועצת יועצי המס בישראל

  סניף קורס יום פתיחה שעות לימוד סיום לתוכנית לימודים לטופס הרשמה
  רחובות ייעוץ מס – מיסים א׳ א׳ 5.1.20 16:30-21:30 5.7.20 לחץ כאן לחץ כאן


  מדוע כדאי ללמוד קורס יועצי מס 
  ב”מכללה למיסים ולחשבונאות” ?

  הסיבה הנימוק
  התוצאות

  כי הנבחנים שלמדו אתנו השיגו את התוצאות הטובות ביותר לאורך השנים בבחינות יועצי המס מטעם מועצת יועצי המס בישראל. תשאלו אותם, הרי בסופו של דבר, זה הכי חשוב.

  להתרשמות מעשרות חוות דעת של בוגרי המכללה למיסים ולחשבונאות באתר לשכת רואי החשבון לחצ/י כאן (נא לרשום בשורת החיפוש בפורום:יניב גבריאל או המכללה למיסים ולחשבונאות).

  המקצוענות כי לנו יש את שיטות מתקדמות, מגוונות ומעניינות להעביר לכם את החומר בצורה מעולה. אנחנו בעצמנו עוברים השתלמויות, שותפים לתהליכי חקיקה ועוסקים בפועל בייעוץ משפטי בתחום.
  העניין כי ראינו והכרנו ולימדנו אלפי תלמידים בשנים האחרונות בכל הארץ, ואנחנו יודעים שחומר יבש עובר עם הומור, דוגמאות אין ספור, וטכניקות לימוד ושינון מיוחדות. בשיעורים שלנו, אף אחד לא נרדם….
  העדכונים כי אנחנו יודעים קצת לפני כולם מה צפוי להישאל בבחינה, מהם השינויים בחוק, ואיך לענות על השאלות החדשות הצפויות. אל תגלו.
  הצוות כי צוות המרצים שלנו הוא מהטובים בארץ. כל מרצה עובר הכשרה אישית והוא משובץ רק אם הוא בעל ניסיון רב בהרצאות הכנה לבחינות מועצת יועצי המס בישראל.
  התמיכה כי אנחנו נהיה אתכם ממש לאורך כל הדרך: גם לפני הבחינה נסייע לכם עם הרבה טיפים, וגם אחרי הבחינה לא נשכח אתכם. נשחזר עבורכם את הבחינה, נעזור למערערים, ונסייע במציאת עבודה לבוגרים.
  חומרי הלימוד כי אנחנו מציעים לכם כלי לימוד משולבים: קורס, ספר, מרתון, אתר בחינות, נגישות מלאה למרצה, ומייל לכל שאלה.
  התמורה כי כשחושבים על זה, אנחנו נותנים לכם את התמורה הטובה ביותר עבור כספיכם, מתחשבים בצרכים המיוחדים שלכם ומתאימים לכם תכנית אישית.
  מוסד לימודים מפוקח וגם… כי המכללה למיסים ולחשבונאות, על כל סניפיה ושלוחותיה, היא גוף מאושר ומפוקח מטעם מועצת יועצי המס בישראל.

  נשמח לסייע לכם, בטלפון : 1-700-700-088.

  בהצלחה!.

  לקבלת רשימת מוסדות הלימוד אשר נמצאים בפיקוח מועצת יועצי המס בישראל לחץ כאן

  אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

  • מומחה למיסוי ולפרישה.
  • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
  • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
  • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
  • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

  לכל הקורסים

  עבור לבית ספר

  מיסים וחשבונאות

  מיסים

  חשבונאות

  מיסים למתקדמים

  חשבונאות למתקדמים

  פיתוח ארגוני

  ביטוח ופיננסים

  שוק ההון

  מקצועות הנדל״ן

  מזכירות ומינהל

  מחשבים ותקשורת

  שפות