בחרו עמוד

קורס יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד המשפטים
לקבלת פרטים נוספים אודות מועצת שמאי המקרקעין בישראל לחץ כאן
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד המשפטים לחץ כאן

מבוא
מקצוע שמאי מקרקעין שינה מגמה בשנים האחרונות למקצוע מבוקש ויוקרתי. הביקוש לאנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים בתחום הולך וגובר. מורכבותו של שוק הנדל”ן כאחד מאפיקי ההשקעה בישראל המאופיין ביציבות יחסית לאורך זמן,   מחייבת אנשי מקצוע בענף . מקצוע שמאות המקרקעין הפך בעשורים האחרונים למקצוע מבוקש, לאור המורכבות והפעילות הרבה בשוק הנדל”ן בארץ, מטבע הדברים נוצר הצורך באנשי מקצוע מוסמכים.
שוק הנדל”ן, המהווה כיום את אחד הצירים המרכזיים במשק מבחינה כלכלית, הפך לשוק מתוחכם ומורכב, בו מעורבים כיום הממשלה מצד אחד וגורמים עסקיים פרטיים וציבוריים רבי עוצמה וכסף, החל מבנקים וחברות ביטוח וכלה בחברות בנייה, חברות נדל”ן ומשקיעים זרים.
המקצוע מורכב ומעניין. מעורבים בו כסף רב ומנגנונים מסובכים כמו:

 • מנהל מקרקעי ישראל בתחום בעלויות על המקרקעין.
 • עיריות ומשרדי ממשלה בתחום תכנון.
 • שלוחות ממשלתיות עסקיות כמו מע”צ וחברות עירוניות בתחום פיתוח ותשתית ועוד.
 • בנקים בתחום הליווי הפיננסי והמשכנתאות.
 • שלטונות המס בתחום מס שבח מקרקעין.

מקצוע שמאי מקרקעין, הלך והתפתח בשנים האחרונות ותפס את מקומו ואת מעמדו בין המקצועות החופשיים הבסיסיים. הזדקקות לשמאות מקרקעין העמיקה בשני העשורים האחרונים. בעוד שבעבר רק מתי מספר נזקקו לשירותיו של השמאי. הרי עתה השמאי ממלא פונקציות רבות בתחומי המשק והכלכלה.

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא לשמש מעין ‘מורה נבוכים’ לכל הפעילים בשוק. שמאי המקרקעין נדרש לשמש כמומחה וכצופה נאמן בשוק המקרקעין הדינאמי, כזה שחייב להבין את הכוחות המשפיעים עליו ולשלוט בתחומי המשפט, הכלכלה, החברה וההנדסה, על מנת שחוות דעתו ועצותיו יעזרו לכל המעורבים בשוק לשקול את צעדיהם ולקבל את החלטותיהם.

ככל שהקרקע הופכת לנדירה ויקרה יותר, ככל שנדרשים יותר אישורים לצורכי בניה, וככל שחוקים שונים מסבכים את העסקה (מאחוזי בניה ויעודי שימוש ועד לתקנות הבנקים וחוקי המס), עולה ערכו ומתגברת חשיבותו של שמאי המקרקעין. שמאות מקרקעין הוא מקצוע צעיר יחסית, שמספר הנמנים עליו אינו גדול, והוא נחשב כמקצוע מבוקש. המקצוע ממלא פונקציות רבות בתחומי המשק והכלכלה, ותפקידו של השמאי מגוון ומעניין.

בחודש יולי 2006 נכנס לתוקף תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). תקן זה קובע כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2008 חברות ציבוריות בישראל, ייערכו את דו”חותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים.
לציבור שמאי המקרקעין נפתח חלון הזדמנויות גדול להשתלב בעולם החשבונאות המודרני, בין השאר ע”י אימוץ של מערכת כללים מקצועיים (גילויי דעת) שתופעל ע”י החברים בעת מתן חוות דעת לצורך הכללתן בדו”חות הכספיים.

מטרת הקורס
להכין את המשתתפים לבחינות הרישוי מטעם מועצת שמאי המקרקעין בישראל, לשם קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

קהל היעד
אקדמאים בכל התחומים, הנדסה אזרחית, ארכיטקטורה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, גיאוגרפיה, אגרונומיה, רואי חשבון, הנדסה תעשיה וניהול, המעוניינים ברישיון מטעם משרד המשפטים, לעסוק בתחום.

משך הלימודים
לימודי שמאות ומקרקעין נמשכים כ 600  שעות לימוד אקדמיות , פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, לימודי ערב במשך כשנתיים.

תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשון ממוסד ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תעודה
רישיון שמאי מקרקעין יוענק לבוגרים, בכפיפות לתנאים הבאים :

 • עמידה בהצלחה בבחינות מועצת שמאי המקרקעין בישראל.
 • התמחות אצל שמאי מקרקעין מוסמך.
 • בעל השכלה אקדמית המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • גיל מעל 23 שנים.

בנוסף, לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית לימודים

יסודות חשבונאות
וניתוח דוחות כספיים

1.    מבוא לניתוח דוחות כספיים:

 • מידע חשבונאי מול מידע כלכלי;
 • סקירת עקרונות החשבונאות;
 • דוחות נומינליים ודוחות מתואמים לאינפלציה;
 • רווח חשבונאי ורווח לצורכי מס.

2.    המרכיבים העיקריים של הדוחות הכספיים ומשמעויותיהם:

 • המאזן;
 • דוח רווח והפסד;
 • דוח על השינויים בהון העצמי;
 • דוח על תזרימי המזומנים;
 • ביאורים לדוחות הכספיים.

3.    ניתוח יחסים פיננסיים:

 • נזילות;
 • רווחיות;
 • איתנות פיננסית;
 • יעילות;
 • מידע מאזני וחוץ-מאזני (Off-Balance Sheet ) ורווחים/הפסדים סמויים.

4.    עקרונות יסוד בדיווח כספי:

 • עיקרון “העסק החי”;
 • עיקרון העלות;
 • עיקרון הצבירות;
 • ההכרה בהכנסות והוצאות;
 • ההכרה בנכסים והתחייבויות;
 • התוכן הכלכלי לעומת הצורה המשפטית.

5.    מושג ההון העצמי והבעיות הכרוכות בו:

 • מרכיבי ההון העצמי;
 • מקורות השינויים בהון העצמי;
 • ההבחנה בין הון, התחייבויות וסעיפים מעין הוניים;
 • ניירות ערך הניתנים להמרה;
 • מניות הניתנות לפדיון;
 • הון הנובע משערוך נכסים;
 • חלוקת דיבידנד במזומן;
 • חלוקת מניות הטבה.

6.    חיזוי קשיים פיננסיים וזיהוי עיוותים חשבונאיים:

 • כלים חשבונאיים וסטטיסטים בחיזוי קשיים פיננסיים ופשיטות רגל;
 • השתקפות תהליכי משבר והבראה בדוחות הכספיים;
 • דפוס עיוותים חשבונאיים, תרמיות ומנגנוני בקרה בעסקים.

7.    הערכת שווי חברות:

 • השווי בספרים, שווי השוק והשווי הנכסי של חברות;
 • שיטת “המכפיל” והשוואה לחברות דומות;
 • היוון תזרים המזומנים (שיטת D.C.F ) ומחירי ההון (CCAW );
 • ניתוח TOWS (“עוצמות, חולשות, הזדמנויות, איומים”);
 • מוניטין ופרמיית שליטה בחברות;
 • שווי מניות בלתי סחירות ומניות חסומות;
 • שווי חברות לצורכי הנפקה.

8.    רכישה ומיזוג של עסקים:

 • המניעים לרכישה או מיזוג של עסקים;
 • ההבחנה בין רכישה למיזוג;
 • עקרונות הדיווח הכספי ברכישה ומיזוג;
 • ארגון מחדש של קבוצת חברות לקראת הנפקה לציבור.

9.    דוחות כספיים מאוחדים:

 • מתי יש לאחד ומתי אין לעשות זאת;
 • עקרונות בסיסיים של האיחוד;
 • בסיס הצגת הנכסים במאזן המאוחד;

10.  הדיווח הכספי לגבי השקעות:

 • בסיס השווי המאזני;
 • ההבחנה בין השקעות קבע להשקעות שוטפות;
 • הדיווח לגבי סוגים שונים של השקעות.

11.  דוחות כספיים מתואמים לאינפלציה:

 • המשמעות הבסיסית של תיאום לאינפלציה;
 • מטבע הדיווח ויחידת המדידה;
 • משמעות מספרי ההשוואה בדוחות המתואמים;
 • השלכות התיאום על משמעותם של סעיפים שונים בדוחות הכספיים;
 • השלכות התיאום על איחוד חברות בנות בארץ ובחו”ל.

12.  נושאים נוספים:

 • דוחות ביניים;
 • עלויות מימון;
 • שינויים בעקרונות החשבונאיים;
 • פרטים מיוחדים;
 • הפסקת פעולות של מגזר או מחלקה;
 • אירועים לאחר תאריך המאזן;
 • יחסים פיננסיים חשובים ומשמעותם;
 • משמעות המושג “כללי חשבונאות מקובלים”.

13.  תקנים חשבונאיים:

 • עיקרים בגילויי הדעת של המוסד לתקינה חשבונאית הרלוונטיים לשומות מקרקעין (על פי גילויי הדעת של לשכת שמאי המקרקעין).

סיכום הקורס

 1. השלמות לבחינה.
 2. תרגולים לבחינה.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות