בחרו עמוד

קורס מיסוי בינלאומי

קורס מיסוי בינלאומי המקיף ביותר של המכללה למיסים ולחשבונאות – ליווי צמוד מעד אחרי צעד עד להצלחה!

מבוא
ישראל חתומה היום על מספר בלתי מבוטל של אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות בעולם, אשר מטרתן למנוע מהנישום תשלום מסי כפל בעת שהוא מבצע פעילות בינלאומית כלשהי.

ישנם מספר מודלים עיקריים על פיהם נבנית אמנת מס, כאשר העיקרי שבהם הינו מודל ה.OECD-

אמנות למניעת כפל המס חלות בדרך כלל לגבי כל המסים על ההכנסה שמטילה המדינה המתקשרת (שהנה צד לאמנה). מכאן, שאמנות המס עוסקות במגוון רב של הכנסות עליהן נדרש הנישום לשלם מס, ומגדירות הכנסה בצורה רחבה. אמנות אלו מסדירות למי מבין המדינות הזכות למסות את ההכנסה, כאשר לא פעם רשאיות שתי המדינות המתקשרות למסות את הנישום ובלבד שמדינת המושב תזכה את הנישום, בחישוב המס החל על ההכנסה בארץ מושבו, בגין המס שכבר שולם עליה במדינה שבה נבעה ההכנסה (מדינת המקור).
כך, למעשה, נמנע כפל המס על אותה הכנסה.

מנגנון מיסוי שכזה קיים בשורה ארוכה של אמנות לעניין מיסוי הכנסות בכלל ומיסוי הכנסות ממקרקעין בפרט.

ברוב האמנות עליהן חתומה ישראל, מנוסח הסעיף העוסק ברווחים שמקורם במקרקעין בצורה דומה לפיו “הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת“.(

מספקת פתרונות מס יצירתיים ובעלי מעוף לרבות מן החברות המובילות בישראל, כמו גם ללקוחות מצמרת העולם העסקי (חברות ויחידים). אנו מזהים, מנתחים ומתכננים פתרונות מס כדי לאפשר ללקוח להגיע לאופטימיזציית מס גלובלית הטובה ביותר.

קורס זה יסקור את הרקע להיווצרות בעיית כפל מס במישור הבינלאומי, לרבות הבעייתיות במיסוי הכנסות מחו”ל ואת הפתרונות למניעת כפל מס בגין עסקאות רב לאומיות וכן את מערכת חקיקת המיסים החלה בישראל, אשר נועדה לטפל בבעיית כפל המס, לרבות האמנות הבינלאומיות החלות על יחסי ישראל עם מדינות אחרות אשר נועדו להתמודד עם בעיית כפל המס במישור הבינלאומי. יודגש, כי עבודה זו תתמקד בעיקר בניתוחה של החקיקה הישראלית אשר מסדירה את נושא המיסוי של הפעילות הבינלאומית, ואשר, בין היתר, נועדה להתמודד עם בעיית כפל המס באמנות הבינלאומיות למניעת כפל מס אשר נועדו, אף הן, להתמודד עם בעיית כפל המס.

מטרות הקורס

 • הקניית ידע מעמיק בתחום המיסוי הבינלאומי.
 • להכשיר את המשתתפים להתמודד עם סוגיות בתחום המעשי.
 • לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד

 • יועצי מס.
 • רואי חשבון.
 • עורכי דין.
 • בעלי זיקה לנושא.

היקף הלימודים
כ – 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית לימודים

מבוא

 1. עקרונות היסוד במיסוי הבינלאומי.
 2. בחינת העקרונות הרלוונטיים של חקיקת המס בישראל  והשוואתם להסדרים במדינות אחרות.
 3. הקשר שבין שיטת המיסוי למטרות המקרו כלכליות של המדינה.
 4. התנגשות בין שיטת המס ומיסוי כפול.
 5. השיטות למניעת מיסוי כפול.
 6. אמנה וצווי הקלה חד צדדיים.
 7. אמנות למניעת כפל מס ופרשנותם.
 8. שימוש באמנות מס לעידוד השקעות חוץ.
 9. הימנעות ממס בפעילות בינלאומית השימוש במקלטי מס.
 10. מסחר באמנות (treaty shopping) והגבלות על תכנון המס בעסקאות בינלאומיות.

בעיית כפל המס בפעילות בינלאומית

 1. בעיות במיסוי הכנסות ממדינות זרות.
 2. סיבות אפשריות להיווצרותה של בעיית כפל המס.
 3. פתרונות אפשריים למניעת כפל מס בפעילות בינלאומית.

מערכת הדינים בישראל המסדירה את תחום המיסוי הבינלאומי

 1. רקע היסטורי – התלאות שבדרך.
 2. מזיקה טריטוריאלית לזיקה פרסונאלית.
 3. החקיקה הישראלית בתחום המיסוי הבינלאומי.

כפל מס – אמנות בינלאומיות וחקיקה פנימית

 1. כאמצעי להתמודד עם הבעיה.
 2. הקלה חד צדדית – חקיקה פנימית.
 3. הקלה דו צדדית – אמנות בינלאומיות.
 4. חיוב במס על חברה זרה נשלטת (חז”ן/CFC).
 5. פיתוח אסטרטגית מס גלובלית וגמישה, התואמת את המודל העסקי והמאפשרת הטמעת רכישות חדשות ושינויי מבנה עתידיים.
 6. בחירת סוגי התאגידים המתאימים לפעילויות בחו”ל.
 7. בבחירת מבנה החברות האופטימאלי.
 8. מימון פעילויות והשקעות בינלאומיות.
 9. ארגון מחדש ורכישות בינלאומיות.
 10. מיסוי הכנסות שמקורן בחו”ל וניתובם לישראל בצורה היעילהביותר.
 11. השפעה של אמנות למניעת כפל מס והטבות מיסויבחו”ל.
 12. תכנון מבנה חברות ועסקאות להשגת תשלום מס מינימאלי.
 13. הטמעת גישות לטיפול במחירי העברה .
 14. בחינת שיקולי מס בהעברת פעילות למיקום אחר (בארץ או בחו”ל).
 15. ניצול הטבות , תמריצים, אמנות למניעת כפל מס, המוענקים על ידי המדינות השונות.
 16. תכנון מסים בהעברת רווחים מפעילויות בחו”ל.
 17. סיוע לעובדים בכירים זרים בענייני מס מקומיים (Expatriate & Impatriate).
 18. בסיסי המס השונים הנהוגים בעולם והסיבות למיסוי כפל בינ”ל.
 19. אמנות מס, דרכי כריתתן ומעמדן בדין הפנימי. מודלים בינ”ל של אמנות מס.
 20. סוגי המסים בהם מטפלים אמנות מס.
 21. פרשנות אמנות מס.
 22. הגדרת התושבות לצורכי מס לגבי יחיד, לגבי חברות ולגבי ישויות משפטיות נוספות.
 23. כללי המקור הבינ”ל של הכנסה.
 24. המונח “מוסד קבע” ומשמעותו במיסוי בינ”ל.
 25. מיסוי הכנסות מנכסי מקרקעין ורווחי הון בעלי היבט בינ”ל.
 26. מיסוי הכנסה עסקית בעלת היבט בינ”ל.
 27. מיסוי הכנסה מתעבורה בינ”ל.
 28. תמריצי מס לתושבי חוץ.
 29. הטיפול בנושא “מחירי העברה” (“Transfer Pricing”).
 30. מיסוי הכנסות פסיביות בעלות היבט בינ”ל ומס סניף (“Branch Tax”).
 31. מיסוי יחידים המעניקים, כעצמאים או כשכירים, שירותים אישים בעלי היבט בינ”ל.
 32. מיסוי יחידים בסטאטוס מיוחד (אומנים, ספורטאים, מורים, סטודנטים ומתמחים, בעלי תפקידים ממשלתיים וחברי סגל דיפלומטי) בהקשר לפעילות בעלת היבט בינ”ל.
 33. מיסוי תשלומים והעברות מיוחדות (תרומות צדקה, קצבאות ואנונות, ותשלומי ביטוח סוציאלי) כאשר מעורב בהם אלמנט בינ”ל.
 34. תופעות “הסחר באמנות” והשימוש במקלטי מס בינ”ל.
 35. השיטות למניעת מיסוי כפל בינ”ל (זיכוי ישיר, זיכוי עקיף, מגבלות הזיכוי, שיטת הפטור וה-“Participation Exemption”).
 36. כללי אי ההפליה של אזרחי מדיניות זרות.
 37. נוהלי הסכמה הדדית וחילופי ידיעות בין מדינות בענייני מס.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות

קורס מיסוי בינלאומי