בחרו עמוד

קורס מיסוי שוק ההון

מבוא
במהלך השנים האחרונות היינו עדים למספר רפורמות שכללו שינויים מהותיים ביותר במיסוי שוק ההון. ביום 1.1.03 נכנסה לתוקפה רפורמה שבמסגרתה הוטל לראשונה מס על רווחים פרטיים בבורסה ובשוק ההון בישראל. שיעור המס שהוטל היה 15% (10% על מכשירים שקליים לא צמודים). במקביל הוחלט להפחית את שיעור המס החל על ניירות ערך זרים משיעור של 35% לשיעור של 15%, אך תוקף ההפחתה נדחה בתחילה עד ליום 1.1.2007, ולאחר מכן הוקדם (במסגרת רפורמה נוספת) ליום 1.1.2005.

שתי הרפורמות הקודמות קבעו כי הדין החדש יחול רק ביחס לרווחים שנצברו ממועד כניסתן לתוקף. כתוצאה מכך נוצר מצב מסובך שבו רווח ממכירת אותו נייר ערך פוצל למספר חלקים ועל כל חלק הוטל שיעור מס אחר.

במסגרת הרפורמה האחרונה, שאושרה כחוק בחודש אוגוסט 2005 ונכנסה לתוקף ביום 1.1.06, אימץ המחוקק גישה מעט שונה, כאשר גולת הכותרת הייתה השאיפה ליצור אחידות במיסוי שוק ההון: שיעור המס על נכסים סחירים, בלתי סחירים, על רווחי הון, דיבידנד וריבית יהיה אחיד ויעמוד על 20%.

אחידות הינה אכן עקרון חשוב, אולם ניתוח פרטני של הוראות הרפורמה מצביע על כך כי המחוקק עדיין הותיר חריגים לא מעטים לשיעור המס האחיד: חלק מהחריגים נובע מהותרת שיעורי המס גבוהים ביחס לחלק מהרווח של ני”ע שנרכשו קודם לרפורמה (כגון שיעור מס של 35% על ני”ע זרים או שיעור מס שולי על מייסדים).

עם זאת, חלק מהחריגים נוצר מאבחנות חדשות שיצר המחוקק, בייחוד לעניין העלאת שיעורי המס על בעלי שליטה.

כתוצאה מכך, המצב גם בעקבות הרפורמה, רחוק עדיין מאחידות, וזו תושג (אולי וגם זאת באופן חלקי) בעוד שנים לא מעטות, והכל – אם לא יחולו בינתיים רפורמות מס חדשות…

במהלך הקורס נלמד את עיקרי השינויים ביחס למצב כיום, ואת ההשלכות הנגזרות מהם.

מטרת הקורס
להקנות ידע, מיומנות וכלים יישומיים במיסוי שוק ההון .

קהל היעד
מנהלי השקעות, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, יועצים פיננסיים, מנהלים בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה, ועוד.

היקף הקורס
היקף הקורס 60 שעות אקדמיות. הקורס בנוי מ-12 מפגשים בני 4 שעות (5 שעות אקדמיות).

תעודה
המסיימים יקבלו תעודת גמר קורס מהמכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית לימודים

ניירות ערך נסחרים בבורסה

הטלת המס ושיעורו

 • מיסוי רווחי הון בבורסה
 • שיעור המס
 • חישוב הרווח הריאלי
 • איגרות חוב נסחרות ומלווה קצר מועד

גביית המס

 • ניכוי במקור
 • הוראת מעבר לעניין ניכוי במקור
 • תיעוד
 • דוח שנתי מקוצר
 • עסקאות מחוץ לבורסה שלא באמצעות ברוקר

בסיס המס

 • קיזוז הפסדים מניירות ערך נסחרים
 • קיזוז שוטף של הפסדים במסגרת ניכוי במקור
 • ניכוי הוצאות רכישה, משמורת, ניהול תיק ועמלת מכירה
 • הוצאות מימון ואחרות
 • זיהוי נייר הערך הנמכר
 • המחיר המקורי של ניירות ערך שנרכשו לפני היום הקובע

חו”ל

 • תושבי חוץ בישראל
 • בורסה בחו”ל
 • רווחי קופות גמל מניירות ערך זרים

סוגי נישומים וניירות ערך

 • סקטור עסקי
 • מוסדות ציבור (מלכ”רים)
 • ניירות ערך שנרשמו למסחר בבורסה
 • מכשירים נגזרים

בעל מניות מהותי

הגדרות

הוראות מחמירות עם בעל מניות מהותי :

 •  כללי
 •  שיעור מס רווח הון
 •  שיעור המס על דיבידנד בגין מניות החברה
 •  זקיפת ניכוי במקור על חשבון מקדמת מס רווח הון
 •   פטור ממס רווח הון לתושב חוץ המוכר מניות בחברה שאינה רשומה בבורסה
 •   שיעור המס על הכנסה מריבית
 •   שיעור המס על רווחים ראויים לחלוקה

“בעל מניות מהותי” לעומת “בעל שליטה” :

 • כללי
 • בעלי פוטנציאל שליטה בחבר בני אדם וההוראות לגביהם  :
  • סעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודה
  • סעיף 32(9)(א) לפקודה
  • סעיפים 26-24 לפקודה
  • סעיף 88 לפקודה
  • סעיף 68א לפקודה
  • סעיף 75ב לפקודה

ניירות ערך זרים

הקדמה

הדין לגבי נייר ערך זר שנרכש עד 31.12.02

 •  מהו נייר ערך זר שנרכש עד 31.12.02
 •  “נייר ערך חוץ” לפי חוק הפיקוח על מט”ח
 •  סחירות או הנפקה שנקבעו בצו
 •  ניירות ערך סחירים
 •  ניירות ערך אחרים
 •  רווח ההון במכירתו אינו פטור ממס לפי סעיף 97(ג) לפקודה
 •  מכירת מניות חברה תעשייתית – שלילת הפטור
 •  תקנה 4(ג) לצו הפטור – “החייאת” הפטור למרות תקנה 4(ב)
 •  הגדרת “ניירות ערך זרים” בחברה תעשייתית
 •  דין המס במכירת נייר ערך זר עד 31.12.02
 •  פרשת אריה לוין ותיקון צו ההקלה
 •  דין ניירות ערך זרים בהחלפת מניות [סעיף 104ח(ג)(4) לפקודה]
 •  פרשת אינק גזית

הדין לגבי נייר ערך זר שנרכש מיום 1.1.03 ואילך

 • מהו נייר ערך זר לפי הדין מיום 1.1.03
 • דין המס במכירת נייר ערך זר מיום 1.1.03

התקנות החדשות מיום 1.1.04 

 • מיסוי נייר ערך זר שיום רכישתו לפני המועד הקובע
 • שיעורי המס במכירת נייר ערך זר שנרשם לפני 15.10.98
 • שיעורי המס במכירת נייר ערך זר שנרשם בין 15.10.98
 • לבין המועד הקובע
 • שיעורי המס במכירת נייר הערך הזר שנרשם במועד הקובע או לאחריו
 • מיסוי נייר ערך של חברה תושבת ישראל
 • שיעורי המס לחבר בני אדם המוכר נייר ערך
 • של חברה תושבת ישראל
 • שיעורי המס ליחיד המוכר נייר ערך של חברה תושבת ישראל

ממוצע שווי לעניין נייר ערך זר

דיבידנד או ריבית בגין ניירות ערך זרים

 • כללי
 • זיכוי בגין המס בחוץ לארץ

גביית המס בשל נייר ערך זר

 • גביית המס במכירת נייר ערך זר
 • גביית המס מריבית ומדיבידנד בגין נייר ערך זר
 • פטור מהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה

דין הפסד מנייר ערך זר

מכירת נייר ערך זר בידי קרן נאמנות  

מכירת נייר ערך זר ורווחים ממנו בקופת גמל  

ניירות ערך המוחזקים על ידי עולה חדש שהוא “יחיד מוטב” 

סיכום

 • כללי
 • כללי המיסוי של ניירות ערך הנחשבים כ”זרים” לאחר תיקון 132 לפקודה
 • כללי המיסוי של ניירות ערך שנחשבו כ”זרים” עד תום שנת 2002 וכיום הם אינם כאלה
 • דברי ביקורת

קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך

קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך [הוספת סעיף 92(א)(4) לפקודה]

 • הפסד מניירות ערך שנוצר בשנים 2005-2003
 • הפסד מניירות ערך שנוצר החל מיום 1.1.06
 • הפסד הון בחברה שעליה חל חוק התיאומים
 • הוצאות שלא קוזזו כהפסד הון [הוספת סעיף 92(א)(5) לפקודה]
 • סמכות שר האוצר לקבוע הוראות לעניין קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך [תיקון סעיף 92(ג) לפקודה]

הפסד הון מחו”ל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחו”ל [תיקון סעיף 92(ב) לפקודה]

דוגמאות

 • קיזוז הפסדי הון מניירות ערך ומנכסים אחרים שנוצרו בשנת 2006 בישראל
 • קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שלא קוזזו עד סוף שנת 2005 [סעיף 92(א)(4) לפקודה]
 • קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך סחירים [סעיף 92(א)(4) לפקודה]

תיקון 147 לפקודה – שינויים בשוק ההון וברווח הון

סעיף 88 לפקודה – סעיף ההגדרות

 • “אמצעי שליטה”
 • “בעל מניות מהותי” ו”יחד עם אחר”
 • “מדד”
 • “פחת מתואם מהמועד הקובע”
 • הוספת “פדיון” להגדרת “מכירה”
 • “נייר ערך”
 • “נייר ערך מסחרי”
 • “עסקה עתידית”
 • “יחידת השתתפות בשותפות נפט” ו”יחידת השתתפות בשותפות סרטים”
 • הוספת הפרשי הצמדה מפדיון אג”ח או ני”ע מסחרי להגדרת “תמורה” וסעיף 89(ה) לפקודה
 •  “קרוב”
 • “שוק מוסדר”
 • “רווח הון ריאלי עד המועד הקובע”
 • “קרן להשקעות במקרקעין”
 • “קרן נאמנות”, “יחידה”, “בעל יחידה”, “הסכם קרן”, “תשקיף”
 • “קרן נאמנות חייבת” ו”קרן נאמנות פטורה”
 • סעיף 89(ה) לפקודה

סעיף 91 לפקודה: שינויים בשיעור מס רווח הון ובדיווח על רווח הון

 • סעיף 91(א) לפקודה – שיעורי מס רווח הון בחברה
 • סעיף 91(ב)(1) לפקודה – שיעורי מס רווח הון אצל יחיד שאינו בעל מניות מהותי
 • סעיף 91(ב)(2) לפקודה – שיעורי מס רווח הון אצל יחיד שהוא בעל מניות מהותי
 • סעיף 91(ב1)(1) לפקודה – לינאריות בחישוב מס רווח הון אצל יחיד בגין נכס שנרכש לפני 1.1.03
 • סעיף 91(ב1)(1א) לפקודה – לינאריות בחישוב מס רווח הון בחברה בגין נכס שנרכש לפני 1.1.03
 • סעיף 91(ב2) לפקודה – מיסוי מכירת יחידה בשותפות לחיפושי נפט או בשותפות להפקת סרטים
 • סעיף 91(ד) לפקודה – דיווח על מכירה
 • החלפת פסקה סעיף 91(ד)(1) לפקודה – הטלת חובת דיווח
 • חקיקת סעיף 91(ד)(2ה) לפקודה – הארכת מועד הגשת הדו”ח והקטנת המקדמה או סכום המס
 • חקיקת סעיף 91(ד)(6) לפקודה – זקיפת הניכוי במקור על חשבון מקדמת מס רווח הון
 • תיקון סעיף 91(ו)(2) לפקודה – הגבלת העלאת תקרות המס

סעיף 92 לפקודה – קיזוז הפסדי הון

 • הוספת סעיף 92(א)(4) לפקודה – קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך
 • הפסד מניירות ערך שנוצר בשנים 2005-2003
 • הפסד מניירות ערך שנוצר החל משנת 2006
 • הוספת סעיף 92(א)(5) לפקודה – הוצאות שלא קוזזו כהפסד הון
 • תיקון סעיף 92(ב) לפקודה – הפסד הון מחו”ל יקוזז ראשית כנגד רווח הון מחו”ל
 • תיקון סעיף 92(ג) לפקודה – סמכות שר האוצר לקבוע הוראות לענין קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך

סעיף 93 לפקודה – פירוק חברות

 • תיקון סעיף 93(א)(3) לפקודה וביטול סעיף 93(ב) לפקודה – ביטול מנגנון הזיכוי ממס
 • הוספת סעיף 93(ב4) לפקודה – ניכוי מס במקור בעת העברת נכס אגב פירוק
 • הוספת סעיף 93(ב5) לפקודה – העברת המס שנוכה במקור

הוספת סעיף 93(ב6) לפקודה – הגדרת “נכס” לצורכי פירוק

קביעת בורסה

קביעת בורסה

 • סעיף 1 לפקודה – הגדרת  “בורסה”
 • סעיף 88 לפקודה – הגדרת “שוק מוסדר”
 • סעיף 105יב לפקודה – מיסוי על מכירה של ניירות ערך ב”בורסה” בישראל .
 • צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות), התשמ”ב – 1981 [להלן – “צו הפטור”] – הרחבת הגדרת “בורסה”
 • ביטול צו הפטור החל מיום 1.1.03.
 • צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס”ד – 2004 – הגדרה מקיפה של שוקי הון מחוץ לישראל, כ”בורסה” וכ”שוק מוסדר” לעניין הפקודה.
 • בורסה במדינה גומלת ובורסה במדינה שאינה גומלת
 • מיסוי חברות ישראליות תעשייתיות ומסחריות לפני הרפורמה ואחריה

ריבית בשוק ההון

מיסוי ריבית בשוק ההון

 • שיעור המס
 • חישוב הריבית
 • בסיס המימוש
 • מכשירים פיננסיים עליהם מוטל המס
 • מכשירים פיננסיים לגביהם הופחת שיעור המס
 • דמי ניכיון
 • ניכוי במקור
 • ריבית מחוץ לשוק ההון
 • תא משפחתי
 • מיסוי ריבית בידי הסקטור העסקי
 • הכנסה מריבית בחו”ל

פטורים

 • בעלי הכנסות נמוכות
 • גמלאים
 • מקבלי פיצויים או קצבה
 • עולים חדשים ותושבים חוזרים
 • תושבי חוץ
 • מוסד ציבורי

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

 • קרן נאמנות חייבת
 • קרן נאמנות פטורה

קופות גמל

קופות גמל

 • כללי
 • שינויים ביחס לקופות גמל שאינן לגיל פרישה
 • קרן השתלמות
 • תכנית ביטוח חיים

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות