בחרו עמוד

קורס ניהול סיכונים

מבוא
סיכון מוגדר כתופעה העלולה לקרות שלא על פי התכנון להתקדמות הפרויקט, ואשר כתוצאה ממנה נגרם נזק לפרויקט עצמו, במובנים של עלות, זמן או ביצועים. הסיכון נמדד על פי: סבירות המימוש שלו, ברמה הטכנית, התוכניתית או הניהולית ועוצמת הפגיעה כתוצאה מהכשל, מחושבת בעלות, בביצועים או בזמן.
ניהול סיכונים הכרחי לשמירה על יציבות כלכלית. תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים עוסק בניטור ובקרה שוטפים על הסיכונים מחד, וניהולם מאידך. ניטור ובקרת הסיכונים כולל בניית מאגרי מידע ייעודיים ומודלים לאמידת הסיכון. ניהול הסיכון כולל קבלת החלטות מושכלות בקשר לטיפול בסיכון.

פרשות כמו בנק המסחר, הראל ופרשות נוספות היו ניתנות למניעה באמצעות מערכות ניהול סיכונים. מטרתן של מערכות לניהול סיכונים היא לנטר סיכונים ולמדדם במטרה לוודא שמוסד פיננסי יהיה יציב מספיק כדי לספוג הפסדים בלתי צפויים אפשריים.
ניהול סיכונים הינו חלק מניהול פרוייקטים, ומטרתו לבצע באופן מחזורי את התהליך של מציאת סיכונים, הערכת עוצמתם, תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה, הגדרת שיטת הטיפול בהם וההשקעה הנדרשת לשיטת טיפול זו, ובקרה על ביצוע פעילויות הטיפול. התהליך מתבצע לכל אורך חיי הפרויקט ונועד להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי הפרויקט במהלכו ובסופו.
ניהול עסק מחייב ניהול סיכונים, לפי תחומי הפעילות של העסק.

מטרת הקורס
הקנות למנהל ידע, מיומנות וכלים יישומיים בניהול סיכונים וחשיפות בחברות עסקיות.
להכיר שיטות בניהול סיכונים ולהקנות ללומד כלים כיצד להציג ולגדר סיכונים ולנהל חשיפות בחברות עסקיות. כמו כן יכיר הלומד את המאפיינים העיקריים בניהול סיכוני שוק ובניהול נכסים והתחייבויות (ALM).
בחינת ובחירת מערכות סיכון אשראי, חובות מסופקים, חובות בעייתיים, השתתפות בדירוג האשראי, התאמה לכללי באזל 2, הקמת מאגר היסטורי, תפעול שוטף של המידע.

קהל היעד
נותני אשראי, צרכני אשראי, מנכ”לים בחברות שירות גדולות, מנהלי כספים, מבקרים,  מנהלי סיכונים בחברות במשק, רואי חשבון, עורכי דין, מנהלי פיתוח עסקיים, יועצים פיננסיים, מנהלים בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה, מנהלי השקעות ועוד.

היקף הקורס
היקף הקורס 130 שעות אקדמיות. הקורס בנוי מ – 26 מפגשים בני 4 שעות (5 שעות אקדמיות).

תעודה
המסיימים יקבלו תעודת גמר קורס מהמכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית לימודים

נושא

 תכנית לימודים

ניהול סיכונים

 1. דירוג התנהגות של לקוחות קיימים וחדשים.
 2. התאמת סיכון לרווחיות לקוח.
 3. הערכת סיכון לפשיטת רגל.
 4. חיזוי מצבי גבייה.
 5. פוטנציאל רכישה של לקוח.
 6. חיזוי נטישת לקוחות.
 7. שדרוג לקוחות עפ”י סיכוני אשראי ורווח.
 8. קביעת רווחיות לקוח לאורך זמן.
 9. תמחור שירותים ומוצרים.
 10. חיזוי רווחיות עפ”י מאפיינים דמוגרפים.
 11. חשיפות בחברות עסקיות ושימוש מעשי בפורוורד לגידורן.
 12. אופציות: תכונות עיקריות, שווקים, מחיר האופציה, שימוש באופציות לגידור סיכונים.
 13. ניהול חשיפות לריבית, מכשירים רלבנטיים לגידור סיכוני ריבית.
 14. מודלים לאמידת סיכוני ריבית.
 15. GAP , DURATION , SIMULATION .
 16. בחירת ובניית אסטרטגיות השקעה בתיקי אופציות.
 17. השפעת גורמי השוק על הפרמטרים העיקריים בתיקי אופציות.
 18. רכישת בטחונות על פוזיציות פתוחות.
 19. ניהול ומדידת סיכונים פיננסיים.
 20. ניהול סיכונים וגידורם בשוק המט”ח.
 21. ניהול סיכוני מניות ואופציות.
 22. דרישות הון על סיכוני שוק (ועדת גלאי).
 23. הדיווח על סיכוני שוק ודרכי ניהולם.
 24. חשבונאות נגזרים.
 25. ביטוח עסקי.
 26. איתור ומניעת מעילות והונאות.
 27. בחינה והקמה של מערכת אשראי בבנקים ובארגונים פיננסים.
 28. בחינת מערכת לניהול בטחונות.
 29. בחינה והקמה של מערכות לחישוב ההפרשה לחובות מסופקים.
 30. בחינת/ שיפור מערכות לאיתור וסיווג חובות בעייתיים.
 31. בחירת מערכות לניהול סיכוני אשראי.
 32. תכנון פרויקט כולל לניהול סיכוני אשראי בהתאם לכללי באזל 2.
 33. בחירת הספק/ המערכת לניהול סיכוני אשראי.
 34. יישום של מערכות למדידה ובקרה שוטפים של הסיכונים.
 35. תהליך של טיוב ואיחוד המידע תוך יישום מודלים מתקדמים לאמידת סיכון.
 36. הכנסת גורם הסיכון לתהליך הניהולי לשם מדידת ביצועים, קביעת יעדים ואסטרטגיה.
 37. הכרת תחום ה-  EPM (Enterprise Performance Management ) לשם שילוב של רווחיות מול סיכון.
 38. שיפור השרות ללקוחות במובן של אשראי זמין ומסחר במכשירים פיננסיים מתקדמים.
 39. ניהול סיכונים על ידי מערכת לניהול סיכוני שוק.
 40. ניהול סיכונים תפעוליים על ידי ניתוח התהליכים בעסק תוך ניטור נקודות כשל שיאפשרו פעילות בלתי חוקית (מערכות לניטור כשלים ופעילות חריגה היו מונעות פעילויות כמו זו של אתי אלון או גיא ויסמן).
 41. ניהול סיכוני אשראי לשם הקטנת ההסתברות להתפתחות של בועות אשראי (מערכות ניהול סיכוני אשראי היו מונעות פעילויות כדוגמת זו של שנת 2000, אשר סיכנה את יציבות המערכות הפיננסיות).
 42. הערכת סיכון אשראי.
 43. הלוואות בסיכון אשראי גבוה.
 44. סיכון אשראי במכירת מוצרים.
 45. סיכוני אשראי של יחידים.
 46. נגזרות אשראי.
 47. שירותי גבייה.
 48. מעורבות המדינה בסיכוני אשראי.
 49. תפקידו של מנהל סיכונים (CRO) כאחראי על ניהול כל סוגי הסיכונים (פיננסיים, תפעולים, עסקים וכד’), תוך ההסתכלות  על ניהול משולב של כל הסיכונים ERM – (Enterprise Risk Management).

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות