בחרו עמוד

קורס ניהול ספרים

קורס ניהול ספרים לימוד מורחב ומעשי – פרקטיקה נטו בהנחיית עורך דין יניב גבריאל מייסד המכללה.

מבוא
חובת ניהול ספרים מוטלת על כל אדם שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד.

עוסק שחפץ לדעת מהו התיעוד וספרי החשבון שחובה עליו לנהל צריך לעיין בתשומת לב בפרק המתאים לו (התוספת של הענף הכלכלי).

הוראות ניהול פנקסי חשבונות מפורטות בתקנות מס הכנסה ומחולקות, באופן כללי, לשני חלקים :

החלק הראשון – עוסק בהגדרת המושגים הקשורים לחובת ניהול הספרים ולצורת ניהולם, כולל מועדי רישום התיעוד החשבונאי ושמירתו, ניהול סרט קופה רושמת, מספור עוקב של חשבוניות וכיוצ”ב.

החלק השני – מפרט את הוראות ניהול הספרים המיוחדות לכל ענף וענף כלכלי (הוראות ייחודיות אלה קרויות בלשון החוק “תוספות” לניהול ספרים), והן מונות 15 ענפים כלכליים בתחומי המסחר הקמעונאי, המסחר הסיטונאי , יצרנים, מקצועות חופשיים (המהווים רשימה “סגורה”), רופאים, קבלנים, בתי ספר לנהיגה, בתי ספר, סוחרי מקרקעין, מתווכי רכב, סוכני ביטוח, תחנות דלק, חקלאים, יהלומנים, נותני שירותים ואחרים.

בין המושגים המצויים בחלק הראשון של ההוראות ניתן למצוא הגדרה מהי “מערכת חשבונות” מהי “מערכת חשבונות ממוחשבת” מהו “ספר חשבון”, “כרטיס אשראי” , “קובץ חשבונות ” ועוד.

באותו פרק מוגדרים גם המושגים “תיעוד פנים” שהוא כל הניירת הכרוכה ברישום פעולות שנעשו על ידי העסק (כגון חשבוניות וקבלות מטעם העסק), ו”תיעוד חוץ” שהוא כל הניירת הכרוכה בגין רישום פעולות חשבונאיות מול גורמים שמחוץ לעסק (כגון חשבוניות וקבלות מספקים של העסק).

במהלך השנים התעוררו שאלות רבות הכרוכות בחובת ניהול ספרים. לחלקן ניתן מענה ברור בפסיקה, וחלקן נותר בלא מענה חד משמעי, כפי שיודגם במהלך הקורס.

מטרות קורס ניהול ספרים

 •  הקניית ידע מעמיק בתחום הוראות ניהול ספרים.
 •  להכשיר את המשתתפים לנהל ספרים בתחום המעשי.
 •  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד – קורס ניהול ספרים

 • חשבים.
 • מנהלים.
 • מנהלי כספים.
 • מנהלי חשבונות.
 • בעלי זיקה לנושא הכספים.
 • יועצי מס.
 • רואי חשבון.
 • עורכי דין.

היקף הלימודים
כ – 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים
 • סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.
 • הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל”ג – 1973.
 • סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף.
 • תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל”ו – 1976.
 • הנוסח המשולב.

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל”ו – 1976

 • במקום “נישום” קרי “עוסק” .
 • במקום “חשבונית” קרי “חשבונית עסקה”.
 • במקום “נציב” או “פקיד שומה” קרי “המנהל” (רלוונטי בחלקו).

מבנה הוראות ניהול ספרים

 • פרק א’ – כללי: סעיפים 1-4
 • פרק ב’ – תעוד: סעיפים 5-10
 • פרק ג’ – ספרי חשבון: סעיפים א11-15
 • פרק ד’ – נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה – סעיפים 16-26
 • נספח א’ – תנאים להכרה בסרט ביקורת של קופה רושמת
 • נספח ב’ – נוהל הפעלת קופה רושמת
 • נספח ג’ – פירוט לעניין תקנות 8(4), 9א(5), 10(4)
 • נספח ד’ – כללים למזעור מערכת החשבונות ובעורה
 • נספח ה’ – כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
 • תוספות א’ – ט”ז
 • נוכה ממנה מעל 40% מס, או באישור פקיד שומה בשיעור שאינו נמוך מ- 30% מס.
 • לא תבע בניכוי הוצאות בייצור ההכנסה.
 • ההכנסה היא ממתן שירותים וחל סעיף 6א לתקנות מס ערך מוסף.

סעיף 2א – עוסק פטור אינו חייב לנהל בהתאם לתוספות אלא רק :

 • שוברי קבלה או ספר פדיון יומי.
 • תיק תיעוד חוץ.

תקבול וקבלה

 • הכרת סעיף 5 להוראות.
 • הגדרת “תקבול”.  
 • הגדרת מזומן” .
 • כיצד יש לנהוג בתקלה בקופה הרושמת [נספח ב’, סעיף 7(ב)(2)].
 • ההשלכות לגבי עוסק פטור (סעיף 2א).
 • ההשלכות לגבי קמעונאי שמחזורו נמוך מהנקוב בתוספת ולא יותר משני מועסקים [תוספת ג’- סעיף 2(ד)].
 • יש לרשום בנפרד תקבול בגין מכר או שרות.
 • לא כל “תקבול” נרשם – כגון: פקדונות וכו’.
 • אם הוצאנו קבלה אין צורך בסרט קופה רושמת.
 • בסיכום יומי יש לערוך רשימת פרטי השיקים.
 • נספח א’ – תנאים להכרה בסרט קופה רושמת.
 • נספח ב’ – נוהל הפעלת הקופה.
 • כל פריט סחורה שנמכר ירשם בנפרד, וכל מכירה תסוכם.
 • חייב “למסור” לקונה תלוש מכירה (לא חייב “לקבל”).
 • “נוהל תיקון טעות”, “נוהל רישום החזרת סחורה”, “נוהל הפעלת הקופה במקרה של תקלה”.

תעודת משלוח

 • איזה משלוח של טובין מחייב הוצאת תעודת משלוח.
 • הגדרת מלאי עסקי לפי סעיף 85 לפקודה.
 • האם הוצאת חשבונית פוטרת מהוצאת תעודת משלוח.
 • אילו השלכות קיימות לגבי טובין לפי נספח ג’.

חשבונית/חשבונית מס

 • סעיף 9 – החובה להוציא חשבונית/חשבונית עסקה אימתי.
 • חובת ציון שם הנישום/עוסק ומספר זהות/עוסק בדפוס.
 • פירוט שמו ומענו של הלקוח, למעט במכירות קמעוניות במזומן, ולמעט המען במידה והוא ידוע.
 • מכירות פטורות ממע”מ/שיעור אפס – בכל מקרה חובת ציון פרטי הלקוח.
 • תיאור הטובין – באופן המאפשר לזהותם.
 • תיאור השירות – באופן המאפשר להעריך את שוויו.
 • ישנם מקרים בהם קיימת חובה להוציא חשבונית לגבי מכירות שנרשמו בסרט קופה רושמת.
 • סעיף 9(ג) – כרטיס כניסה למקום עינוג ציבורי.
 • סעיף 9(ד) – כרטיס להולכת נוסעים.
 • הפקת החשבונית והדיווח.
 • הוצאת חשבונית מס שלא כדין – סנקציות.
 • חשבונית מס מרוכזת.
 • חשבונית מס – שירותים מתמשכים

הודעת זיכוי

 • תעודת זיכוי – נוהל מסירה
 • הודעת זיכוי בגין חובות אבודים
 • מהו חוב אבוד לצרכי מע”מ?
 • הפרוצדורה בהפקת הודעת הזיכוי בגין חוב אבוד
 • הגדרת “מלאי”.
 • הגדרת “מצאי” .
 • סעיף 26(א) –  רשימת מלאי, ומועד מפקד המצאי ליום המאזן.
 • סעיף 26(ב) ו- 26(ג) – מועד עריכת מפקד המצאי.
 • סעיף 10 – נוהל עריכת רשימת מפקד המצאי.

ספרי חשבון

 • הגדרת  “ספר”.
 • הגדרת “ספר כרוך”.

ספר קופה

 • הגדרת “ספר קופה”.
 • סעיף 11(ב)(1) – “בספר הקופה ירשם כל תקבול וכל תשלום… כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים …”.
 • סעיף 19(א): “ספרי חשבון… שנישום/עוסק חייב לנהל… ינהולו כאמור בפרק ג’ או בתוספת, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד או בספר חשבון אחר אם צויינו פרטים לאיתור התעוד או הרישום בספר החשבון האחר”.
 • סעיף 11(ב)(2) – “נישום/עוסק המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת ירשום בספר הקופה אתהסיכום היומיבלבד”.
 • סעיף 11(ג) – “ספר הקופה, למעט חשבון קופה, יוחזק במקום החזקת המזומנים, ובלבד שמותר יהיה להוציאו באופן ארעי …”
 • סעיף 20(1) קובע כי יש לערוך את הרישום בספר הקופה תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה.

ספר תקבולים ותשלומים

 • ספר כרוך.
 • סעיף 12(ב) – “בספר תקבולים ותשלומים ירשם כל תקבול וכל תשלום, הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות…”.
 • סעיף 12(ו) – קובע כי בנוסף ירשמו בטורים נפרדים תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכוש קבוע, וכן לגבי פיקדונות במהלך העסקים.
 • מי שמנהל ספר פדיון יומי או קופה רושמת ירשום רק את הסיכום היומי.
 • תקבול שנוכה ממנו מס במקור ירשם בסכום הכולל את סכום המס שנוכה.
 • סעיף 12(ח) – תנאים המאפשרים רישום על סמך מכירות וקניות ולא “תקבולים ותשלומים”.
 • סעיף 20(3) קובע כי בספר תקבולים ותשלומים יש לרשום לא יאוחר מ- 30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה.
 • סעיף 13 – ספר תנועת המלאי.
 • סעיף 14 – ספר כניסת טובין.
 • סעיף 15 – ספר הזמנות.
 • סעיף 15א – חשבון מע”מ עסקאות ותשומות.
 • תוס’ ג’ – ספר קניות, ספר תנועת דברי האומנות בגלריה.
 • תוס’ ד’ – חשבון עבודה לקבלנים, רישום עבודה לגבי ציוד מכני הנדסי.
 • תוס’ ה’ – ספר לקוחות.
 • תוס’ ו’ – יומן רופא.
 • תוס’ ז’ – ספר רכב, יומן הזמנות, ספר תלמידים.
 • תוס’ ח’ – ספר תלמידים.
 • תוס’ ט’ – ספר זכויות במקרקעין, ספר עסקאות תיווך.
 • תוס’ י’ – ספר הסחר, ספר תיווך.
 • תוס’ י”א – ספר אורחים, ספר הובלות והסעות, יומן עבודה במוסך, חוזי השכרת רכב, יומן עבודה לשיפוצניקים, יומן שרות במסעדה, ספר כניסת מט”ח.
 • תוס’ י”ב – ספר המשק, ספר מכונות כלים וציוד חקלאיים, ספר קניות, ספר מכירות.
 • תוס’ י”ד – דו”ח יומי של מכירות דלק, שוברי סיכה ורחיצה.
 • תוס’ ט”ו – ספר פוליסות ביטוח, ספר הכנסות.
 • תוס’ ט”ז – ספר עסקאות.

ניהול חשבונות במערכות ממוחשבות

 • סעיף 18(2) – “תיעוד פנים ייערך במערכת חשבונות ממוחשבת – באופן המאפשר הפקה זמינה של העתק קריא, הזהה במהותו למקור בציון המילה ‘העתק’ “.
 • סעיף 25(ו)(1) – יש לשמור מערכת חשבונות ממוחשבת באמצעי אחסון ממוחשבים, קרי – כונן קשיח, דיסקים, קלטות גיבוי וכו’.
 • סעיף 25(ו)(2) – “בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת,למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות. גיבוי כאמור ישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישוםובלבד שאם הייתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באיזור, למעט הכנסה מחברת משלח יד זרה – במקום כאמור שהוא בישראל או באיזור בלבד”.
 • סעיף 25(ו)(3) – “תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי”.
 • תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת חייבת להיות מאושרת ע”י מנהל רשות המיסים ורשומה במרשם התוכנות.
 

עסקאות מיוחדות

 • “עסקת חליפין” (בארטר/טרייד-אין) – מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף.
 • “שווה כסף” – לרבות שרות.
 • רישום עסקאות מסוימות.
 • עסקאות באזור סחר חופשי אילת.
 • עסקאות אל מול עוסקים ומלכ”רים מהרשות הפלסטינית.

מכונות אוטומטיות

 • סעיף 19א(ט) – נישום המוכר או נותן שרות באמצעות מכונה אוטומטית המופעלת במטבעות, יערוך שובר קבלה על כל סכום כסף שהוצא מידי פעם מהקופה של המכונה.

רישום הלוואה

 • סעיף 19ג – “מי שחייב בניהול מערכת חשבונות לפי הוראות אלה, שקיבל הלוואה מתאגיד בנקאי כנגד פיקדון ששימש כבטוחה או כערבות למתן אותה הלוואה, במישרין או בעקיפין, ירשום בספר כרוך את פרטי הפיקדון, פרטי התאגיד הבנקאי, שם בעל הפיקדון, מספר החשבון, סכום ההלוואה וסכום הפיקדון”.

שמירת מערכת החשבונות

 • סעיף 25(א) – “מערכת החשבונות תוחזק במען העסק או בכל מקום אחר שהנישום הודיע עליו… בישראל או באיזור“.
 • סעיף 25(ב) –”למרות האמור… מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות… וזאת לשם ביקורת ספרים, השלמת רישומים, עיון, הצגה לצורך העסקים או מתן עדות”.
 • סעיף 25(ד) – “מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, מקור תיעוד שנסרק ונשלח כמסמך ממוחשב, חוזים ופרוטוקולים… וכן תיעוד ופנקסים שהנישום/עוסק אינו חייב לנהל עפ”י הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכח דין אחר יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים”.
 • סעיף 25(ז) – “העתקי דוחות תקופתיים של מס ערך מוסף… יישמרו יחד עם מערכת החשבונות”.

ניהול ספרים בהתאם לתוספות

 • סעיף 2(א) – “נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה”.
 • סעיף 2(ב) – “נישום/עוסק שבשל חלקים שונים של עסקו חלות עליו תוספות שונות להוראות אלה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת המתייחסת לחלק שהוא עיקר עסקו בתיאומים סבירים בנסיבות אותו עסק בהתחשב בתוספות האחרות החלות עליו”.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות

קורסים עבור מנהלי חשבונות וחשבי שכר