בחרו עמוד

קורס ניהול תזרים מזומנים

מבוא
בשנת 1975 פרסמה לשכת רואי החשבון בישראל את גילוי דעת 13, שבו חייבה הכללת גרסה בשם “דוח על שינויים במאזן הכספי” כאחד מארבעת הדוחות הכספיים השנתיים שכל חברה צריכה לפרסם וקבעה כללים לעריכתו.
בשנת 1989 הכירה בחשיבותו של דו”ח על תזרים מזומנים גם הרשות לניירות ערך.
הרשות קבעה כיצד יוצג הדוח בפני המשקיעים בדוחות הכספיים.

בעקבות החלטת הרשות לניירות ערך, פרסמה לשכת רואי החשבון בישראל את גילוי דעת 51 אשר החליף את גילוי הדעת 13.
תנאי השוק בישראל מקשים מאוד על בעלי עסקים קטנים ובינוניים לעמוד בתחרות ולהבטיח את הישרדותו של העסק.
המודעות ההולכת וגדלה לצורך בשליטה במידע הפיננסי הביאה להכרה בחשיבותו של ניתוח נכון של תזרים המזומנים שיוריד את רמת הסיכון.

כיום, יותר ויותר מנהלים מבינים כי השימוש בניהול תזרים מזומנים הוא בבחינת חובה עבורם על מנת לשמור על יציבות כלכלית של העסק.

ניהול תזרים מזומנים הוא כלי ניהולי פיננסי המעניק יכולת לחזות את מצב דפי הבנק ולתכננם באופן אופטימאלי.
ניהול תזרים מזומנים מספק מידע על תקבולים ותשלומים עתידיים של העסק והנגזרת מכך – היתרה הצפויה בחשבון הבנק לכל יום עתידי. תזרים מזומנים מסתמך על יתרות בבנקים, תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים, שקים דחויים, החזרי הלוואות, התחייבויות, הוראות קבע לספקים, צפי משתנה של הכנסות והוצאות, תשלומים לרשויות ותשלומים עבור השקעות צפויות.
יש לזכור כי מעל לכל, תזרים מזומנים הוא כלי לשליטה, לבקרה, לדעת איפה אתה עומד ומה היכולות הפיננסיות שלך.
היקף האשראי המנוהל בחשבונות עובר ושב – לרבות חשבון חוזר דביטורי, מחייבים כי תשמרנה מסגרות האשראי המאושרים ללקוח. ההוראה של בנק ישראל נועדה למזער את אי הוודאות הנגרמת ללקוח ולבנק כאחד מחריגות ממסגרת האשראי בחשבונות עובר ושב.

החל מ 1 ביולי 2006 מחויבים הבנקים לנהוג על פי החלטת המפקח על הבנקים לשמור על מסגרות האשראי המאושרות לחשבונות עובר ושב לרבות חשבון חוזר דביטורי.

להחלטה הנ”ל נדרש מהעסקים הקטנים להיערך ברמה הפיננסית. בניית תזרים מזומנים, יכולת החזר אשראי שמעבר לחריגה, אובליגו של העסק וקצב ההשקעות המתוכננות.

הרבה עסקים כושלים כיוון שלא ניהולו נכון תזרים מזומנים השוטף של העסק. לכן קיימת חשיבות התזרים המזומנים מאפשר ראיית תמונה כוללת על מצבו  וחוסנו הפיננסי של העסק על פני זמן.

לכל עסק יש שאיפה להגדיל את המכירות ואת הרווחיות. תנאי בסיסי לקיומו של כל עסק הינו רווח תפעולי חיובי (רווח תפעולי = הכנסות פחות הוצאות ללא מימון). עסק אשר הרווח התפעולי שלילי חייב להתייעל ו/או לקצץ בהוצאות עד למצב בו הרווח התפעולי גדול מאפס.

בניה ותכנון של תזרים מזומנים מסייע לעסק להימנע ממשברים רבים ומציל עסקים שמצבם נראה ללא תקווה.

בשנים האחרונות הולכת ומשתרשת ההכרה כי דו”ח תזרים מזומנים הוא הכלי החשוב והמיידי ביותר לקבלת החלטות פיננסיות בתוך הארגון ועבור הארגון.

ניהול  תזרים המזומנים הוא המשימה הראשונה של כל עסק הרוצה לגדול ולפרוח.

רק מי שיודע היכן הוא ניצב יכול לעשות, בתבונה ובאומץ, את הצעד הבא.

מטרות הקורס

 • חיסכון בעלויות מימון.
 • תכנון צעדים פיננסיים עתידיים.
 • ניהול משא ומתן עם ספקים ולקוחות על תנאי אשראי ותקופותתשלום.
 • עבודה מקצועית בטוחה ואמינה יותר מול הבנקאי.

קהל היעד

 • מנהלי חשבונות.
 • בעלי עסקים.
 • בעלי זיקה לנושא.

היקף הלימודים
כ – 20 שעות לימוד אקדמיות (4 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית לימודים

המצב הקיים בתחום האשראי בישראל

 1. מערכת הבנקאות בישראל.
 2. יחסי בנק-לקוח.
 3. מה מותר מה אסור בחשבון הבנק.

תמחיר

 1. חשבונאות פיננסית וחשבונאות מנהלית.
 2. סוגי הוצאות בעסק.
 3. תקציב.
 4. מקורות ושימושים.
 5. עלות ומחירי מכירה.
 6. הוצאות-עלויות.
 7. סוגי עלויות- שיטות תמחיר.
 8. נקודת איזון בתמחיר.
 9. תרגילים ודוגמאות בתמחיר.

דוחות פיננסים

 1. דוח רווח והפסד (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי, פחת ומלאי).
 2. נקודת איזון בדוחות פיננסיים.
 3. תרגילים – בדיקת עסק קטן ובינוני.
 4. נקודת איזון.
 5. מאזן.
 6. תזרים מזומנים ככלי ניהולי.
 7. סוגי תזרימי מזומנים.

מאפייני תזרים מזומנים

 1. תנועות פיזיות של כסף בלבד.
 2. תזרים המזומנים הינו תמיד לטווח זמן עתידי (אחרת הוא כמעט חסר משמעות).
 3. התקבולים אינם זהים בד’כ למכירות (למשל מכירות באשראי).
 4. התשלומים אינם זהים בד’כ להוצאות (למשל פחת).
 5. חלק מהתקבולים והתשלומים ידוע מראש וחלק מהם אינו ודאי וניתן להערכת בלבד (היות ומדובר בזמן עתידי).

מטרות ושימושים של תזרים מזומנים

 1. תחזית לגבי מצב חשבון הבנק בעתיד.
 2. מידע חשוב לקבלת החלטות בנושאי מכירות, גביה, אשראי ספקים ולקוחות.
 3. כלי ערך להחלטה לגבי מסגרות אשראי נדרשות.
 4. הצגה של נקודת איזון לעסק חדש או לעסק עם יתרת חובה בבנק.
 5. התראה לגבי חריגה צפויה ממסגרת אשראי (ובמקרים קיצוניים – התראה מוקדמת מפני פשיטת רגל).

התפקידים העיקריים שממלא דו´´ח תזרים מזומנים 

 1. מהווה כלי תכנוני של זרימת הכספים על פי ההנחות הייצוריות והתיפעוליות.
 2. קובע את כמות הכסף שנדרש בהון חוזר (בשוטף) כדי להניע את גלגלי העסק.
 3. קובע את צורכי האשראי שהעסק מבקש מהבנק ו/או ממשקיע.

מענה לניהול יעיל של העסק מבחינה פיננסית

 1. בדיקת ריווחיות ברמה של קבוצות מוצרים או מרכזי רווח.
 2. ניהול תקציב וביצועי תקציב – תכנון מול התקציב.
 3. ניהול תזרים מזומנים.

קשיים בתזרים המזומנים

 1. גידול בפעילות העסקית.
 2. גידול באשראי לקוחות.
 3. גידול במלאי – יוצרים גירעון תזרימי.
 4. מבנה אשראי הדורש מענה לצורכי העסק.

סוגי תזרים מזומנים בדוחות הפיננסים

 1. תזרים מפעילות שוטפת של העסק – המזומנים שהעסק מייצר מהפעילות העסקית שלו.
 2. גביה מלקוחות, תשלום לספקים, תשלום לעובדים והוצאות קבועות.
 3. תזרים מפעילות השקעה – המזומנים הנדרשים לביצוע השקעות.
 4. תזרים מפעילות מימון – תזרים מזומנים מלקיחת ותשלומי הלוואות מהבנקים והבעלים וכן הוצאות מימון.

כלים מעשיים בניהול תזרים מזומנים

 1. סוגי תזרימי מזומנים : מיון לפי תאריך /נושא , ידני /ממוחשב.
 2. תוכנות קיימות בשוק.

תכנון צרכי האשראי

 1. הון חוזר נדרש למימון העסקי.
 2. מימון השקעה וקרנות פחת.
 3. תכנון רזרבות ומרווחי הגנה.
 4. הבנק כספק של מוצר האשראי.
 5. ניהול מלאי עם נקודת הזמנה.
 6.  תרגיל בתכנון מוצרי אשראי.

מוצרי אשראי

 1. מסגרות אשראי.
 2. כרטיסי אשראי.
 3. הלוואות גישור.
 4. הלוואות – צמודות/לא צמודות.
 5. עלויות ומאפיינים.

אובליגו בנקאי

 1. סוגי בטחונות.
 2. אובליגו ובטחונות .

בנקים

 1. יחסי גומלין – בעל העסק והבנק
 2. מושגים במימון
 3. השקעות פיננסיות
 4. אשראים ובטחונות.

מסלול זרימת מזומנים

מבנה דו”ח תזרים מזומנים

דו”ח תזרים מזומנים 

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות