בחרו עמוד

קורס עבירות מס

מבוא
אי ציות לחוקי המס גורר נזק ישיר למדינה ולתושביה. כדי להגביר את הציות, הוטלו בפקודת מס הכנסה, כמו בחוקים פיסקאליים אחרים, עונשים הן אזרחיים והן פליליים.

העונשים האזרחיים והפלילים בפקודת מס הכנסה הם תגובה ישירה על הפרת ההוראות שבפקודה ואי הציות להן.

החלק העונשי – פלילי שבפקודת מס הכנסה קובע את הרמה המינימאלית של התנהגות הפרט בחברה, כשירידה מרמה זו גוררת למעשה  “פיצוי למדינה” בשל אי ציות, וזאת באמצעות ענישה אזרחית או פלילית.

פקודת מס הכנסה בנויה מהוראות אזרחיות (החלק האזרחי) ומהוראות ענישה פליליות (החלק העונשי -חלק יא’).

בחלק האזרחי שבפקודת מס הכנסה ישנם אמצעי ענישה אזרחיים, בעיקר הטלת קנסות בשל מחדל הנישום בביצוע חובותיו. הקנס האזרחי מהווה תוספת למס ונגבה כמס על פי פקודת המסים (גביה). ענישה זו פוגעת בכיסו של הסרבן כדי שילמד כי לא משתלם הדבר.

הענישה האזרחית אינה מתמצת רק בהטלת קנסות, אלא גם כוללת סנקציות כגון: הגדלת שיעורי המס ומקדמות מס, אי הכרה בהוצאות מסוימות, שלילת פטורים או אי מתן הקלות בניכוי מס במקור.

בכדי להשיג ציות מרבי להוראות האזרחיות של פקודת מס הכנסה, המחוקק קבע סמכות אכיפה גם באמצעי ענישה פליליים. הבולטים מביניהם : סמכות חקירה פלילית, זימון לחקירה פלילית, חיפוש ותפישה  והגשת כתבי אישום. החלק העונשי-פלילי שבפקודת מס הכנסה מצוי בחלק יא’ לפקודה, וכולל את העבירות הפליליות ואת הסנקציות הקבועות בצידן. הענישה הפלילית, להבדיל מהענישה האזרחית, נועדה בעיקר להרתיע תוך ניסיון להקנות גוון של אי-מוסריות למבצע העבירות.

נהוג למיין את העבירות המצויות בחלק העונשי-פלילי לעבירות טכניות (בסיסיות/ מנהליות) ולעבירות מטריאליות (מהותיות).

העבירות הטכניות הו אי ציות להוראות שמטרתן לאפשר את פעולתו של גובה המס. כלומר, ביצוען התקין של הוראות הפקודה, בדבר דיווח, ביקורת ותשלום, ללא הפרעה ומכשולים. לכך שייכים סעיפים  215, 216, 216א, 216ב, 218 ו- 219 לפקודה.

העבירות הטכניות אלו עבירות שניתן לעבור אותן גם ברשלנות ואין צורך במחשבה פלילית. חוסר סיבה מספקת (“ללא הצדק סביר”), די בה כדי שהמעשה או המחדל יהוו עבירה (פס”ד צרשניה).

ההוראות העונשיות הטכניות מבטיחות קיום שיתוף פעולה קבוע של האזרח עם מערכת המס, לצורך גביה יעילה של המס.

העבירות המטריאליות הן מעשים או מחדלים המתייחסים לתוכן הרישומים והדו”חות, כאשר שימוש במרמה, עורמה ותחבולה מהווים עבירות חמורות המגיעות לדרגת פשע, ולכך סעיף 220 לפקודה (הדורש ידיעה, כוונה ואפילו תכנון מוקדם).

העבירות המטריאליות נחשבות חמורות ולכן הסנקציות הנלוות אליהן קשות יותר.

לאחרונה, אנו עדים לתופעה, אשר “מדירה שינה” מעיניהם של רואי-חשבון ושל יועצי-מס רבים.
רשות המסים בישראל עורכת “חקירות גלויות” לרואי-חשבון וליועצי-מס, בגין “העלמות מס” שלהם ו/או של לקוחותיהם.
מדי חודש, אנו עדים לפרסומים באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל (www.mof.gov.il/taxes ), שבהם מובאים שמות של רואי-חשבון ושל יועצי-מס, אשר “עולים לכותרות”.

מבלי להיכנס לפרטי החקירות, עולה השאלה הבסיסית: האם ראוי לפרסם את שמות ה”נחקרים”, בטרם הוכחה אשמתם בוודאות ?
אנו קוראים על לא מעט הודעות על “חקירות” אשר מתבצעות. עם זאת, מעולם לא קראנו בפרסום רשמי, המהווה התנצלות בגין “חקירה”, על חקירה אשר הסתיימה בבית-המשפט בזיכוי הנאשמים.
האם כל מי שנחקר – הוא גם נמצא אשם ?!

האם מחלקת החקירות, ברשות המסים בישראל, קובעת פסק-דין “סופי” ?!
גם אם הנהלת רשות המסים בישראל סבורה, כי הנתונים והמקרים הם נכונים, אין זה ראוי לפרסם את שמות הנחקרים והנאשמים, עד אשר מוצו כל הליכי השפיטה הראויים, והוכח ברמת ודאות גבוהה, כי אכן הנתונים שפורסמו הם אמיתיים.
במקרים, שבהם רואי-החשבון ויועצי-המס מואשמים בעצמם, ב”העלמת מס”, הרי מדובר במקרים, הזהים לבעלי-עסקים אשר “סרחו”, ומטרת הפרסום היא, בין השאר: “למען יראו וייראו”.

אבל כאשר מדובר ב”תכנון מס”, שרואה חשבון או יועץ מס עורכים ללקוחם, ואשר מכל סיבה שהיא רשות המסים בישראל חושבת, ש”תכנון המס” “עבר את הגבול הראוי” – אין שום סיבה להכפיש את שם היועץ ולפרסמו ברבים !
אין שום ספק, כי המהלך המבריק, שהנהלת רשות המסים בישראל מבצעת, מכניס מאות מיליוני ש”ח נוספים מדי שנה לקופת המדינה.
אין גם שום ספק, שחלק גדול מן הסכומים הללו אינם מהווים “מס אמת”.

כחלק מעבודתם של רואי-החשבון ושל יועצי-המס, יש בידיהם “מידת גמישות” רבה מאוד, בקביעת “ההכנסה החייבת” לצורך חישוב המס של לקוחותיהם. במקרים רבים, מידת גמישות זו מאפשרת ללקוח לחסוך כסף רב, תוך תכנון מס לגיטימי.
“הפחד והאימה”, שרשות המסים בישראל מנסה להטיל על רואי-חשבון ויועצי-מס רבים, תגרום להם כמובן לבצע פעולות, שהנן לטובת רשות המסים בישראל, ואשר פוגעות באינטרס הכלכלי של הלקוח, דבר שיוביל במישרין להכנסות נוספות של מאות מיליוני ש”ח לקופת המדינה.

אין ספק שמדובר במהלך “מבריק” מצד המדינה ! במקום לנסות לגבות “מס אמת” מן הנישומים, קל יותר לפרסם שמות של מייצגים, וכך להרתיע מייצגים מביצוע “תכנוני מס לגיטימיים” – דבר שיקל מאוד את עבודת רשות המסים בישראל, ויוסיף כסף רב לקופת המדינה.
המפסידים המרכזיים ממהלך זה הם הנישומים !

מכאן, שבמקרים רבים מאוד, שבהם נתונה מידת שיקול דעת רבה למייצגים, באופן “בלתי מודע” (או “מודע”) הם יעדיפו, שלא לבצע “תכנוני מס לגיטימיים”, בגלל הפחד מתגובת רשות המסים בישראל.

מטרות הקורס
התמודדות עם היבטים פליליים של רשויות המס בהקשרן של עבירות מס.

קהל היעד
•  יועצי מס.
•  רואי חשבון.
•  עורכי דין.
•  בעלי זיקה לתחום.

היקף הלימודים
כ – 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית לימודים

נושא
תכנית לימודים
 1. ייחודן של עבירות מס.
 2. הימנעות ממס.
 3. גילוי העבירה, דרכי החקירה והמעצר.
 4. עבירות מנהליות.
 5. המדיניות בהגשת משפטים פליליים ומטרתה.
 6. סדרי הדין והראיות במשפט פלילי על עבירות מס.
 7. העבירה והאחריות הפלילית.
 8. המרת האישום בכופר כסף, עיכוב הליכים ומוסד החנינה.
 9. הסכמים בהליך פלילי.
 10. הענישה.
 11. התאגיד ונושא משרה בו – בעבירות מס.
 12. היועצים למשלם מס ומייצגיו.
 13. מס הכנסה ומשלם המס.
 14. דין וחשבון על הכנסה.
 15. הענישה האזרחית במס הכנסה.
 16. חלק י”א לפקודת מס הכנסה : עונשין (סעיפים 215 – 228א)- הליכי החקירה, החיפוש והתביעה הפלילית במס הכנסה.
 17. אי הודעה לפקיד השומה על פתיחת עסק או על שינוי בו.
 18. אי קיום חובות כלפי פקיד שומה “בלי סיבה מספקת”.
 19. תקיפה או הפרעה למילוי תפקיד ולגביית מס.
 20. עבירות בקשר לניכוי מס במקור.
 21. עבירות “ללא הצדק סביר”.
 22. עבירות השתמטות ממס הכנסה.
 23. סיוע בביצוע עבירה על ידי יועץ ומייצג.
 24. כללי התיישנות בפקודה וקיום הליכי מיסוי בעת הליך פלילי.
 25. פרק 11 לחוק מיסוי מקרקעין: עבירות ועונשים (סעיפים 98 – 101).
 26. פרק ט”ז לחוק מע”מ: עונשין (סעיפים 124-117).
 27. סמכויות ביצוע שבידי מנגנון מע”מ.
 28. אמצעי כפייה מנהליים במע”מ.
 29. הענישה האזרחית במע”מ.
 30. הוראות עונשין בחוק מע”מ.
 31. עבירות מתוך כוונה להתחמק מתשלום מע”מ.
 32. עבירות מע”מ שלא נקבע להן עונש.
 33. הענישה הפלילית במע”מ.
 34. הוראות בדבר שמירת אחריות, סודיות והתיישנות בחוק מע”מ.
 35. קנסות מנהליים ולקיחת כופר – במע”מ.
 36. אחריות שילוחית לעבירות מע”מ.
 37. אבחנה בין השתמטות ממס לבין תכנון מס לגיטימי.
 38. השוואה : סעיף 221 לפקודה/סעיף 121 לחוק מע”מ/ סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין.
 39. אחריות אזרחית ופלילית של נושאי משרה בתאגיד והגנות.
 40. ענישה, התיישנות עבירות.
 41. הפרת חובת הדיווח.
 42. מסירת דיווח כוזב.
 43. הסדר כופר –  מהו ? 
 44. חוק איסור הלבנת הון.
 45. מהי הלבנת הון.
 46. הלבנת העלמות מס והסדרי גילוי מרצון.
 47. תחולת חוק איסור הלבנת הון על עבירות שנעברו מחוץ לישראל.
 48. השפעת חוק איסור הלבנת הון  על תכנוני מס בינ”ל.
 49. מס קניה.
 50. המכס וסוכני מכס.
 51. ביטוח לאומי – הליכי החקירה, החיפוש והתביעה הפלילית בביטוח לאומי.

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות