בחרו עמוד

קורס תכנוני מס

מבוא
במסגרת המאבק בתכנוני מס, הותקנו תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס”ז – 2006 [להלן – “התקנות”].

התקנות, אשר מהוות המשך של ההודעה לעיתונות, שפורסמה על ידי רשות המסים באמצע שנת 2006, מפרטות שורה של תכנוני מס, אשר הנישום מחויב לדווח עליהם לשלטונות המס.

לא כל פעולה הכלולה ברשימת תכנוני המס שבתקנות משמעה תכנון מס שאינו לגיטימי, אלא שרשות המס רוצה לדעת עליו ולבחון אותו. לאחר פירוט רשימת תכנוני המס, החייבים בדיווח, קובעות התקנות החדשות, ביחס לכל תכנון מס, מיהם הנישומים החייבים לדווח אודותיו בדו”ח השנתי, המוגש לרשויות מס הכנסה.

כאשר נישום מתעתד לבצע תכנון מס, הרי שעל מנת לבצע תכנון מס אופטימאלי, יש להשתדל כי תכנון המס האמור, לא ייכנס לרשימת תכנוני המס האגרסיביים שבתקנות.

אין ביציאה מגדרן של התקנות כדי למנוע מפקיד השומה לבחון את המקרה לאור נסיבותיו, ולהכריז עליו כיוצר “עסקה מלאכותית” או לסווג אותו מחדש.

יש לציין, שהתנאים, שנקבעו להתהוות פעולה, הנחשבת כתכנון מס החייב בדיווח, ניתנים לעקיפה, לא אחת, בקלות יחסית, כפי שיודגם במהלך הקורס.

מטרות הקורס 
•  הקניית ידע מעמיק בתחום תכנוני המס.
•  להכשיר את המשתתפים לבצע תכנוני מס בתחום המעשי.
•  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד
•  יועצי מס.
•  רואי חשבון.
•  עורכי דין.

היקף הלימודים
כ – 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים
 • תכנון דמי הביטוח
 • פריסת שכר לעניין חיוב בדמי ביטוח
 • שיקולי ביטוח לאומי בבחירת עסק יחיד או שותפות לעומת חברה
 • חיוב הכנסות פסיביות בדמי ביטוח
 • שילוב של עצמאי וגם שכיר
 • שכר דירקטורים
 • עצמאי שאינו עונה להגדרת “עצמאי” בחוק ביטוח לאומי
 • חיוב הכנסות חברות משפחתיות או חברות בית בדמי ביטוח
 • תשלום דיבידנדים לבעל שליטה
 • בחירת מסלול פטור ממס בשל השכרה למגורים
 • בחירת מסלול 10% מס על הכנסות מהשכרה למגורים
 • בחירת מסלול של 15% על הכנסות מהשכרת נדל”ן בחו”ל
 • ניתוב הכנסות להכנסות פסיביות הפטורות ממס הכנסה
 • הכנסות פסיביות עד סך שיעור של 25% מהשכר הממוצע פטורות מדמי ביטוח.
 • העדפה להשקעות בשוק ההון
 • ניתוב הכנסות אקטיביות לבת זוג (או ידועה בציבור) עובדת
 • ניתוב הכנסות פסיביות לבת זוג (או ידועה בציבור) לא עובדת – “עקרת בית”
 • ניתוב הכנסות פסיביות לקטינים עד גיל 18
 • ניתוב הכנסות פסיביות ליחידים מעל גיל פרישה
 • ניתוב ההכנסות מאקטיביות לפסיביות
 • ניתוב הכנסות לרווחי הון
 • ניצול אמנות בינלאומיות לביטוח סוציאלי
 • הגירה מישראל
 • הגירה לישראל
 • קבלת כספים במתנה לרכישת דירה
 • כיצד ניתן למכור דירה כל שנה בפטור ממס שבח?
 • דירת ירושה
 • מכירת דירות על ידי בעל קרקע בעסקת קומבינציה – צמצום תקופת ההמתנה לפטור
 • מכירת דירות מגורים בזו אחר זו בפטור על פי סעיף 49ב(2)
 • בניה על מגרש ומכירתו כדירה במקום מגרש
 • שילוב של בניה ומכירה של דירות מגורים
 • דחיית עסקת המכירה לתום 4 שנים תוך כדי השכרת דירה לרוכש – עסקה מלאכותית או אמיתית?
 • השכרת דירה בדמי מפתח ומכירתה לאחר מכן
 • כפל שווי לעומת מיצוי זכויות הבניה
 • תכנון מכירת דירה גמורה ודירה נוספת בתהליך בנייה כדי לרכוש דירה חלופית
 • סדר קדימויות במכירת דירה בפטור ממס שבח
 • פטור במכירת 2 דירות ורכישת דירה אחרת לפי סעיף 49ה לחוק מס שבח
 • קומבינציה – דירה שמחירה מושפע מזכויות בניה
 • השכרת דירת מגורים
  • ארבע החלופות בהשכרת דירה למגורים
  • השכרת דירה – לעסק או למגורים?
  • השכרת דירה למגורי העובד בחברה.
 
 • קיזוז הפסדי הון בחברה כנגד שבח מקרקעין אצל יחיד
 • רכישת חברה בהפסדים (פסק דין רובינשטיין)
 

הפחתה

 1. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
 1. זיקה לעיתוי הפעלת הנכס
 1. השיקולים בעת עריכת הסכמים עם פקיד השומה

חברות

 • יחיד או שותפות לעומת חברה
 • רכישת נכסים – בחברה או אצל יחיד?
 • צורות המימון בחברה פרטית
 • הלוואות בעלי שליטה או שטרי הון
 • מכירת חברה ורכישתה – כיצד ?
 • מימוש רווחים ברכישת נכסים והעברתם לבעלי המניות
 • תכנון מס בחברה לקראת קבלת דיבידנד
 • חברות – עקרונות בתכנון מס

חברות משפחתיות

 • חברה משפחתית לעומת חברה רגילה
 • הפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית למטרת מימוש נכסים בחברה
 • קיזוז הפסדים בחברה משפחתית
  • הפיכת חברה מפסידה לחברה משפחתית לשם קיזוז הפסדיה מהכנסת הנישום
  • קיזוז הפסדים משנים קודמות תוך כדי חלוקת רווחים שנצברו בשנתיים האחרונות ללא מס
  • אין להפוך חברה משפחתית מפסידה לחברה רגילה, כאשר לנישום העיקרי אין הכנסות מעסק או ממשלח יד
 • הקפדה על אי תלות 
 • החיסכון במס בחישוב נפרד
 • באילו סכומי הכנסות כדאי לערוך חישוב מאוחד?
 • חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד
 
 
 
 

מקרקעין

 • שיקולים לפני מכירת מגרש – תכנון אסטרטגי
 • מכירת מניות – כיצד? כמניות באיגוד מקרקעין או כמניות בחברה שאינה איגוד  מקרקעין?
 • כדאיות רכישת מניות באיגוד מקרקעין בעל וותק רב לעומת רכישת מקרקעין         
 • היבטי מס בניסוח חוזי מקרקעין
 • תכנון החבות במס רכוש
 • מימוש מקרקעין שנרכשו בחברה לפני 1.4.61 (מס בשיעור נמוך) כאשר  המניות    נרכשו לאחר מכן (מס בשיעור גבוה).       
 • מקרקעין – רכישתם כמלאי או כרכוש קבוע?
 • מס רכישה – דרכים להקטנתו
 • מס מכירה, מס רכישה וביטול מס רכוש (תיקון 45 לחוק מס שבח)
 • שומה עצמית או הצהרה?
 • העברת מגרש במתנה לבני המשפחה לבנייה משותפת של דירות ומכירתן
 • מקרקעין – חסכון במע”מ בשינוי ייעוד

נכים ועיוורים

 • פטור ממס על הכנסת בן הזוג
 • שיקולים נוספים בהתאגדות כחברה
 

סוף שנת המס – הקדמת הוצאות או דחיית הכנסות?

 
 • משיכת רווחי איגוד מקרקעין בפטור
 • מימוש מקרקעין בחברה לפני פירוק או אחריו
 • כללי
 • רצף זכויות פיצויים
 • רצף קצבה.
 • פריסת פיצויים
 • עמית עצמאי – תכנון הפקדות ומשיכות
 • קופת גמל לקצבה לעומת קופות גמל אחרות
 • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד לתקנות
 • קרן השתלמות – תכנון הפקדות ומשיכות

רווחים ראויים לחלוקה

 • מכשיר למשיכת כספים מחברה
 •  ריבית רעיונית או חיוב בריבית ממשית?

רכב

 • רכב מסחרי לעומת רכב פרטי
 • רכישת רכב בחברה או אצל בעל המניות
 • רכב מאגר – הצמדתו לעובד
 • רכב – תכנון מס בבחירתו
 • תביעת הוצאות בגין רכב המושכר לחברה קשורה
 

שכיר או עצמאי?

 

פעולות שהן תכנון מס החייבבדיווח למס הכנסה

 • דמי ניהול/ייעוץ ששולמו לקרוב
 • מכירת נכס לקרוב בהפסד
 • מכירת נכס בהפסד לאחר שהתקבל בפטור מקרוב
 • מכירת נכס ברווח תוך קיזוז הפסד לאחר שהתקבל בפטור מקרוב
 • מחילת חוב על ידי חבר בני אדם לחבר בני אדם אחר
 • פירעון זמני של יתרת חובה על ידי בעל מניות
 • רכישת אמצעי שליטה תוך המחאת זכות לרוכש
 • רכישת חברות בעלות הפסד
 • רכישת זכויות בחבר בני אדם במקלט מס, החזקה בזכויות בו, וקבלת תשלומים מחבר בני אדם תושב מדינה שאינה גומלת
 • רכישה של זכויות חבר בני אדם במדינת אמנה, החזקה בזכויות  בו וקבלת תשלומים ממנו
 • תשלום מחברה משפחתית לנישום מייצג שיצר הפסד בחברה
 • הסוואת עסקת קומבינציה כעסקה למתן שירותי בניה
 • עמותות בניה
 • קיומה של החלטת מיסוי פוטרת מדיווח לפי התקנות
 • פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות במקרקעין למתן שרותי בניה לקבוצת רוכשים באמצעות גורם מארגן.
 • עוסק בשליטת מלכ”ר או מוסד כספי.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות